woensdag 19 oktober 2011

3- De triomf van Ahrimans komende incarnatie (1e deel).


uit: Apokalyps Nu! zomer 2011

De triomf van Ahrimans komende incarnatie (1e deel).

In een eerder geplaatst artikel (1) is redelijk uitvoerig ingegaan op uitspraken van Rudolf Steiner betreffende de strijd van Michael met de Draak en de val van de geesten der duisternis op aarde na de overwinning van Michael in de hemelse gewesten. Dit vond zijn culminatie in het jaar 1879, het moment waarop aartsengel Michael tijdgeest werd en een eerste spiegeling van dat feit vond tussen 1914-1917 op aarde plaats. Heel summier is aangegeven, dat dit door enkele mensen herkend is in het verloop van de 20e eeuw. (1)
In ieder geval werd en wordt dit geweten door bepaalde occulte broederschappen, die zich inzetten om tot een nieuwe wereldorde te komen, die voorbijgaat aan de nieuwe openbaring van Christus die ook in de 20e eeuw begonnen is. (2) Gezegd werd, dat zowel de Draak als zijn engelen op aarde gevallen zijn. In het voorgaande artikel (1) is voornamelijk ingegaan op de gevallen engelen en hoe ze inspirerend en incorporerend door het bewustzijn van individuen en groepen mensen heen gewerkt hebben en nog werken. Met name in het Bolsjewisme, het Nazisme en door de ingewijden van de katholieke kerk, -de Jezuïeten was dit het geval.
Nu zal het de taak zijn om te onderzoeken hoe het met de val op aarde van de Draak zelf gesteld is. Is deze val al geschiedenis of staat ons deze nog te wachten? In het verloop van deze beschouwingen wordt zo goed als  mogelijk is aandacht geschonken aan een aspect van de Draak, namelijk Ahriman of Satan.(4)
Hele legioenen van gevallen engelen bevolken nu reeds de aarde,  werkend door mensen heen (1) en deze geesten zijn georganiseerd bezig de infrastructuur(3) te scheppen, die het mogelijk zal maken dat Ahriman werkelijk in een lichaam van vlees en bloed zal kunnen incarneren als een aspect van de Draak. (4)
De nodige citaten van Steiner die dit alles voorzag zullen erbij gehaald  worden (4) en we moeten ook ingaan op de voorwaarden, op de optimale omstandigheden waaronder zo’n incarnatie zich vanuit het gezichtspunt van dat wezen zou kunnen voltrekken. Steiner noemt dit meermaals de triomf van Ahrimans komende incarnatie.

20e eeuw
Onlosmakelijk verbonden met de verwachting van een boze macht in mensengedaante is er ook de verwachting van de incarnatie van een goede macht.
Schaduw en licht horen bij elkaar.
Zoals in het eerste artikel (2) over de kleine Apocalyps al is aangeduid, wordt er in de bijbel  de verwachting uitgesproken van een wederkomst van Christus (de tweede komst) naast de komst van valse profeten, en de antichrist (1).

In de tijd van Steiner werd al de persoon van Krishnamurti vanuit bepaalde kringen binnen de Theosofie naar voren geschoven als de nieuwe wereldleraar.
Of dit proclameren van de nieuwe wereldleraar het gevolg was of juist de oorzaak, dat Steiner vanaf 1909 begon te spreken over de wederkomst van Christus, maar dan niet in een fysiek lichaam, maar in de wolken d.w.z. in het etherische lichaam  (levenslichaam) is een interessante vraag. (5).
Uit de theosofische literatuur is bekend dat bijvoorbeeld Charles Webster Leadbeater  (6) die over bepaalde helderziende vermogens beschikte actief op zoek was naar een kandidaat voor het wereldleraarschap.
De knaap Hubert van Hook was een eerdere kandidaat, maar later  werd dat (1909) Jiddu Krishnamurti.
Deze werd door Leadbeater ontdekt vanwege de wonderschone aura, die deze knaap om zich heen gehad zou hebben. Hij zou het “vehikel” voor de toekomstige wereldleraar moeten worden. (7)

Krishnamurti tijdens de ontbinding van de orde van de Ster van het Oosten 1929


Op zich kan men wel een heel boek volschrijven over deze hele Krishnamurti-affaire, dus hoe deze Krishnamurti een hele opleiding kreeg om zijn ambt te kunnen gaan bekleden.  (noot 5, zie deel 3 aldaar genoemd) Maar nadat Krishnamurti zich van het hele gedoe rondom het hem toebedachte wereldleraarschap had kunnen losmaken (sterkamp in Ommen 1929 dus wel 20 jaar later) gingen Leadbeater en de zijnen kennelijk op zoek naar nog weer een andere kandidaat.

Volgens de spirituele genezer Daskalos  (Spyros Sathi, Stylianos Atteshlis (8), ook wel bekend door het boek met de titel: De magier van Strovolos door Kyriacos C. Markides) zijn een aantal theosofen toen bij hem gekomen maar hij doorzag de bedoelingen en wilde deze rol niet vervullen. (9)


Daskalos, de magier van Strovolos.


In de 20e eeuw is ook Alice Bailey in de lijn van de theosofie van Leadbeater bezig geweest een verwachting te wekken omtrent de wederkomst van Christus  (in naam). Ze heeft een indrukwekkend aantal boeken op haar naam staan, alle mediamiek geïnspireerd door een op de achtergrond opererende persoon met de naam Djwhal Khul (5 en 10) Maar als men goed leest dan blijkt het niet over de komst van Christus te gaan, maar over een heel ander wezen onder die naam.


Alice A.Bailey


Bij David Spangler ,een mede initiatiefnemer van de Findhorn-community en aktief bevorderaar van de new agegedachte, vinden we in zijn boek -Openbaring- de geboorte van een nieuwe tijd- (24) enkele merkwaardige passages: een wezen wat zich Onbegrensde Liefde en Waarheid noemt deelt mee:

“wanneer de energieen van atoomkracht vrij gegeven worden zullen ze van mij zijn en mijn openbaring zal plaatsvinden” en “Mijn universele openbaring, door middel van de nucleaire evolutie is voltooid.. De totale nucleaire energie ben ik en mijn hele vermogen is volledig onder controle.. De universele stroom van liefde neemt toe. Alles is goed.”


David Spangler (Findhorn)


Hier treffen we een visie op een wederkomende Christus aan, waarbij er dit keer geen verwachting is dat deze in een fysiek lichaam zal verschijnen, maar als een grote energievorm, die nauw verwand aan atoomkracht wordt geschilderd (1967).
In het volgende artikel (4) zullen we nog terugkomen op deze verschillen in verwachtingspatronen.

Benjamin Creme is een heel bekende profeet van een nieuwe wereldleraar, die hij met verschillende namen benoemt : Christus, de Messias, de Imam Mahdi, Krishna, of Maitreya-Boeddha.(11) Dit zou volgens zijn zeggen een wereldleraar zijn, levende in een fysiek lichaam analoog aan destijds de historische incarnatie van Christus in de mens Jezus.
Creme presteerde het (jaren 80 vorige eeuw) om in de landelijke pers artikelen geplaatst te krijgen met de strekking dat Christus wedergekomen was en zich op dat moment in Londen bevond, waarop journalisten op pad gingen om daar een oosters ogende man met tulband op te gaan zoeken.
Hier een foto van een zogenaamde verschijning in Nairobi van Maitreya de Christus.

Door de loop der jaren heen werd echter steeds het tijdstip waarop deze nieuwe wereldleraar zich zou openbaren verschoven. (12b)
Nadat Crème vroeger op concrete personen zinspeelde waarin de openbaring zich zou manifesteren is er onlangs een wijziging gekomen in deze aankondigingen: (12a)

Maitreya treedt naar vorenNadat de weg was bereid door de ‘ster’(12a) als Zijn Voorbode, heeft Maitreya, de Wereldleraar, Zijn eerste interview gegeven op de Amerikaanse televisie. Miljoenen mensen hebben Hem gehoord op tv en op internet.Zijn openlijke missie is begonnen.Hij werd niet voorgesteld als Maitreya, de Wereldleraar en het Hoofd van onze Geestelijke Hiërarchie, maar eenvoudig als mens, een van ons. Op deze manier “zorgt Hij ervoor dat mensen Hem volgen en steunen vanwege de waarheid en verstandigheid van Zijn ideeën en niet vanwege Zijn status.”Hij sprak indringend over de noodzaak van vrede, die alleen bereikt kan worden door het totstandbrengen van rechtvaardigheid en het samendelen van de hulpbronnen van de wereld.Dit was het eerste van vele interviews die in de VS, Japan, Europa en elders zullen volgen, en die Zijn boodschap van hoop aan de wereld brengen.

Deze mededeling deed Benjamin Creme tijdens zijn openbare lezing in Friends House, Euston Road, Londen (VK), op 14 januari 2010.N.B.: Share International beschikt niet over nadere bijzonderheden over het interview (datum, tijd, zender enz.) om de volgende reden: het is van groot belang dat iedereen in de gelegenheid is om op Maitreya te reageren omdat men voor de wereld wenst wat Hij bepleit — samendelen, rechtvaardigheid en vrede — en niet omdat men denkt dat Hij mogelijk de Wereldleraar is.Toevoeging op de website:Inmiddels heeft Maitreya 31 televisie-interviews gegeven [per 17 januari 2011], en meer interviews worden spoedig verwacht in de beide Amerika’s, Japan, Europa en de rest van de wereld. Maitreya’s openlijke missie is begonnen.


Benjamin Creme


Deze nieuwe benadering van Creme maakt het nu mogelijk, dat iedereen die bovenstaande leest en heilig in de boodschap gelooft zelf op zoek gaat naar een charismatisch persoon en inderdaad er waren al geluiden dat bijv. Al Gore of Barack Obama (13) een kandidaat zou zijn. In verband hiermee is wel interessant dat een lid van Share (de club van Benjamin Crème), namelijk Ineke Hommes (14) in een krant (Algemeen Dagblad). het volgende artikel publiceerde: "De Toekomstige Mr.  President ("The Future Mr. President").  Daar gaat ze in op een opmerkelijke jongeman in Amerika, Gregory Smith.


Gregory R.Smith (1989) inmiddels 22 jaar oud, kwam eind jaren 90 in het nieuws vanwege enige bijzondere eigenschappen:
Nog voor zijn eerste verjaardag kende hij het alfabet uit zijn hoofd, kon met 2 1/2 maand spreken,
.met 14 maanden loste hij wiskundige vraagstukken op en citeerde uit boeken, hij besloot op 2 jarige leeftijd vegetarier te worden, zijn IQ bleek met de huidige maatstaven niet meetbaar te zijn, schreef gedichten met 5, diploma middelbaar onderwijs met 10 jaar, voor zijn 33e (dan hoopt hij klaar te zijn voor zijn missie) hoopt hij 3 doctoraal titels te hebben: in de biochemie, als luchtvaartingenieur en in de politieke wetenschappen. Want hij heeft zijn zinnen gezet op een toekomstig presidentschap van Amerika. En deze studies staan allemaal in verband met zijn ijver om de mensheid te helpen. Dat zo’n genialiteit op zo jonge leeftijd niet altijd voor een onbezorgd leven zorgt mag duidelijk zijn. Aan zijn adres zijn al anonieme doodsbedreigingen gericht, sommige religieuze sektes zien in hem hun messias en een arische sekte wilde hem al klonen.
Een uitspraak van de jonge Albert Gregstein (zo werd hij genoemd):

Ik geloof dat ik een speciale gave van God ontvangen heb en ik weet niet waarom, ik wil deze gave gebruiken om de gehele mensheid te helpen en duurzame wereldvrede te brengen.


Toen (boven) als wonderkind en meer recent (beneden)

Ophrah Winfrey en David Letterman -om maar een paar bekende Amerikaanse talkshowhosts te noemen- hebben Gregory als centrale gast in hun programma gehad.
Hij heeft  een paar organisaties opgericht, o.a. International Youth Advocates (IYA), een wereldwijd netwerk van jonge vrijwilligers die geld inzamelen voor schoolprojecten in oorlogsgebieden en ijveren voor een geweldloze oplossing van conflicten. Door kinderen een opleiding te geven en hen tegen oorlogsgeweld te beschermen, kan men, aldus Gregory, voorkomen dat ze wandelende tijdbommen worden. Om inspiratie op te doen heeft Gregory ontmoetingen gehad met meerdere winnaars van de Nobelprijs voor de vrede en ook ex-presidenten zoals Clinton en Gorbatsjov, maar ook Desmond Tutu. (15) Diverse nominaties voor de nobelprijs van vrede waren al aan de orde.
Diverse landen heeft hij al bereisd, speeches gehouden en contact gelegd met de notabelen.
Ondanks de jeugdige genialiteit en de morele daadkracht in naam van de vrede, geweldloosheid, de jeugd en het dierenleed (vegetarisme), is het dan toch ontnuchterend om te lezen wat Gregory als jeugdige nationalistische patriot te zeggen heeft over de politiek van Bush (destijds):
„Light of Freedom Shining“ (wat zich op een uitspraak van Bush baseert).:

Wij zijn sterk. Wij zijn moedig. Wij zijn trots Amerikanen te zijn…Ik hou van onze president Bush, onze militairen en onze regering hebben alle ondersteuning nodig die we nu geven kunnen. Onze soldaten en die van de internationale coalitie riskeren hun levens voor onze vrijheid en zekerheid. Nu is de tijd, dat wij ons bij een campagne aansluiten en onze persoonlijke bijdrage leveren op elke maar mogelijke manier… Onze natie is vol van liefhebbende, grootmoedige en meevoelende mensen. Wij delen open onze bodemschatten, technologie, ons weten, onze medische ontdekkingen, en ons geld met iedere natie, elke religie en iedere kultuur.

Dit bovenstaande (het verslag over een jong wonderkind dat president wil worden door een toenmalig medewerkster van Share) doet toch enigszins denken aan de bemoeiingen van Leadbeater destijds bij het aktief zoeken naar een wereldleraar.

In dit verband is het wel interessant, al zal Ineke Hommes er vast geen weet van gehad hebben, wat Steiner in 28-12-1919 (GA 195) zei:

Wanneer eens in de westelijke wereld de geïncarneerde Ahriman verschijnt, zal men in de gemeenteboeken noteren: John William Smith is geboren- dat zal natuurlijk niet zijn naam zijn- en de mensen zullen hem voor een gewone burger aanzien net als andere burgers en zij zullen verslapen wat daar eigenlijk gebeurt. Onze universiteitsprofessoren zullen er zeer zeker niet voor zorgen dat de mensen het niet verslapen. Voor deze professoren zal dat, wat daar tevoorschijn zal komen, John William Smith zijn. Maar waar het op aankomt is, dat in het ahrimanische tijdperk de mensen weten dat het hier alleen maar uiterlijk om John William Smith gaat, maar dat innerlijk Ahriman aanwezig is, dat men zich niet in slaperige begoocheling door de schijn laat bedriegen.

Hiermee wil niet gezegd zijn, dat door de naamsovereenkomst Smith in combinatie met het streven president te worden ,hier een aanduiding naar de incarnatie van Ahriman gemaakt is. Steiner bedoelde met John William Smith net zo iets als de zeer veel voorkomende naam Jan Jansen in Nederland. Op de naam komt het dus niet aan, maar op datgene wat daardoorheen leeft.

De verschillende wereldgodsdiensten hebben ieder ook zo hun verwachtingen: De Joden, die destijds de Christus als Messias niet erkenden, wachten nog steeds op de eerste komst van hun Messias. De kerkchristenen die in de  wederkomst van Christus geloven verwachten Hem ook in een lichaam van vlees en bloed. De Hindoes verwachten hun Kalki Avatar. Een bepaalde groep moslims  (sjiieten) verwacht de komst van de12e  Imam Mahdi (de Iraanse Ahmadinejad hoort hierbij). (16)  De meeste van deze verwachtingen zijn zo geaard, dat men op een redder in mensengestalte hoopt, een spirituele verlosser, die de misstanden op aarde komt wegnemen. Waarna een periode van vrede en voorspoed zal gaan ontstaan. In de beweging die is ontstaan rond de profetieën die zich richten op de Maya voorspellingen van 2012 (21-12-2012) komen zulke verwachtingen ook veelvuldig voor. (17) Maar dit onderwerp verdient een heel eigen artikel, wat in een van de volgende nummers te verwachten is.

Tot nu toe is  hier beschreven hoe al deze verwachtingen dus gericht zijn op een goede kracht ,op een wereldleraar of een goddelijk ingrijpen, dat aan de mensheid het positieve en morele moet komen brengen en moet verlossen van het kwade. Je kunt je afvragen of het wel in de lijn van de door de mensheid te verwerven vrijheid ligt om dit zo maar geschonken te krijgen.

Profetie Solowjow.

In dit nummer van Apo Nu! en in het vorige (voorjaar 2011) is een vertaald artikel geplaatst van de hand van de Russische mysticus Wladimir Solowjov, genaamd korte vertelling van de Antichrist. (18) naar artikel -korte vertelling van de antichrist-
Deze beschrijft het scenario van een geniale mens, van beroep oa ruimtevaarttechnicus die op weg is om deze wijze wereldleider  te gaan worden, hij is charismatisch en  vooral vervuld van grenzeloze eigenliefde; de hoge verwachtingen der mensheid lijken zich in hem te gaan vervullen. Hij ziet zichzelf als de navolger van Christus. Maar dan komt de grote twijfel wat leidt naar een inwijding aan een afgrond door een vaderlijke duistere macht. Nu wil hij zich in de plaats gaan zetten van Christus en wordt daarmee letterlijk de antichrist. 
Wil zo’n mens door alle volkeren op aarde geaccepteerd worden, moeten wel alle messiasverwachtingen op deze enkele persoon van toepassing kunnen zijn;  een vriendelijke Big Brother (in tegenstelling tot het beschrevene bij George Orwell 1984 en Aldous Huxley, brave new World), die zich niet impopulair maakt zoals zoveel dictators van deze wereld, maar een die door iedereen zonder uitzondering geliefd en geroemd wordt. Een voorloper daarvan kan men oa in Hitler zien, die door een groot deel der duitse natie als een Messias een Fuehrer vereerd werd, voordat hij zijn ware aard toonde in latere jaren. Zoals eerder beschreven, de studenten van de Weisse Rose, herkenden hem wel (1).
naar artikel -Christus en de tegenstrevende machten-

Wladimir Solowjov


We kunnen dus wel stellen dat er in de 20e eeuw een begin gemaakt is met het scheppen van een verwachtingspatroon inzake de komst van een wereldleraar, die dan als hij komt de intussen gevormde nieuwe wereldorde als zijn instrument zal kunnen gebruiken om zijn doeleinden in deze wereld te vestigen. En dat men niet eenvoudig wacht tot deze zich aandient, maar dat men er actief naar op zoek ging en gaat is al veelzeggend. Met “men” wordt hier bedoeld de groeperingen die actief aan zo’n infrastructuur meebouwen. (1)

Het is dan ook niet zo’n vreemde gedachte om deze verwachtingen van een “goede” wereldleraar in verband te brengen met een ander wezen wiens komst ook voorspeld is, de Antichrist of de Draak en Satan of Ahriman. Deze zal dankbaar gebruik maken van al deze verwachtingen om zijn eigen komst als incarnatie voor te bereiden. De wolf in schaapskleren.

De katholieke kerk die over het algemeen duivelen met exorcisme probeerde uit te drijven meldt in een recent bericht, dat kardinaal Biffi de paus (Benedictus ) gewaarschuwd zou hebben, dat de antichrist reeds onder ons is en deze wordt dan beschreven o.a. als pacifist, ecoloog en oecumenisch in het kader van de beschrijving van Solowjov (19).

Een persoon in de 20e eeuw die zeer succesvol was bij het verleiden van grote massa’s mensen (men zegt wel 10 miljoen aanhangers in de hoogtijdagen) is/was Sai Baba, die zichzelf als verpersoonlijking van alle bovengenoemde goddelijke personen uitgaf. Behalve mensen uit India zelf bestond zijn aanhangerschap uit vele mensen uit het westen, die zodoende ook het miljardenimperium in stand hielpen houden en het aktief vertegenwoordigden.
Een hele stroom boeken getuigt van dit fenomeen. (20) Deze man, die van zichzelf zei dat hij 96 jaar oud zou worden en dan 6 jaar later weer zou incarneren als Prema Sai, stierf echter april 2011, ruim 10 jaar eerder. Hetgeen volgelingen er niet van weerhield om spoedig daarna op zoek te gaan naar de voorspelde incarnatie.(21) Nog een detail; rond de onverwachte dood van de “godheid” hing een sluier van geheimzinnigheid. Toen eind maart, begin april gemeld werd dat de goeroe ernstig ziek was, is er  al een glazen doodskist met koeling besteld (4 april). In deze kist werd de goeroe dan tentoongesteld na de officiële doodsverklaring op 1e paasdag (24 april 2011). Er zijn stemmen die zeggen dat Baba begin april reeds overleden is, maar dat de organisatie (die een miljardenbusiness in stand te houden heeft) in het kader van de mythevorming het beter vond om dit op Pasen te doen plaatsvinden (de opstandingsdag van Christus).(22)

Sai Baba hier nog in de “goddelijke” hoogtijdagen


Hier recent bij 85e verjaardag zittend in een rolstoel wegens gebroken heup door een val. (23)

De 20e eeuw heeft nog een hele serie andere Indiase goeroes gekend die min of meer met hun heilsleren velen hebben verleid (o.a. Mahesh Yogi en Bhagwan Sree Rajneesh oftewel Osho.)  Van hen werd ook al gezegd : elke goeroe heeft een giro….Antroposofisch gezegd: Lucifer en Ahriman sluiten een bondgenootschap.
En als men zou tellen hoeveel Rolls Royces Osho aan het eind van zijn leven bezat , zou dit gezegde zeker niet als een grapje beschouwd worden. Dus valse profeten waren er genoeg.

21e eeuw

De eeuw van voorbereidingen is nu voorbij. De 21e eeuw is aangebroken en de –war on terror- heeft n.a.v. de gebeurtenissen van 9/11 te New York schijnbaar de toon voor de beginnende nieuwe eeuw gezet. Als volgens Rudolf Steiner, Ahriman (Satan) in het begin van het derde millennium in het westen incarneert, dan zal dat van een geheel andere orde zijn dan deze eerder beschreven oosterse goeroes als bijv. Sai Baba. Volgens Steiner is het scenario zoals Solowjow beschrijft zeer realistisch (niet naar de inhoud maar naar de intentie).
In een 2e artikel zal nader ingegaan worden op uitspraken van Steiner inzake een te verwachten incarnatie van Ahriman, de triomf van zijn incarnatie en hoe dit al lange tijd door de al eerder op aarde gevallen engelen door mensen heen voorbereid wordt.


de eerder geplaatste updates in deze bijdrage zijn verplaatst

  

Verwijzingen en noten.

Als er onderstaand naar een boek van Rudolf Steiner verwezen wordt, gebeurt dat aldus:
GA177 14-10-1917, wat dan betekent: in de Gesamt Ausgabe van de Rudolf Steiner Verlag Dornach Schweiz, is dit nummer 177 en wel de voordracht van 14 oktober 1917.
Eventuele nederlandse vertalingen zijn hier te vinden:

alle schuin geplaatste tekst in dit artikel is citaat.

01. apokalyps nu oktober 2010-7 Christus en de tegenstrevende machten
02. apokalyps nu, januari 2010-4 Het grootste geheim van ons tijdperk
03. de infrastructuur die geschapen word; naast de andere artikelen in dit blad willen we verwijzen naar het boek van Marcel Messing –Worden Wij Wakker- over de verborgen krachten achter het wereld toneel, hierin staan vooral concrete voorbeelden genoemd. ISBN: 9789020284119
04. in deel 2 van dit artikel meer daarover
05. Der Osten im Lichte des Westens, deel 1-2-3 van Sergej. O.Prokofieff
13. nadat gebleken was dat Al Gore te weinig charisma had en hij bovendien door stembusfraude van opponent Bush het presidentschap van amerika misliep, kon men in de tijd van de verkiezingsstrijd (en daarna) van Obama (yes we can), vele messiaanse verwachtingen hem betreffend in de kranten vernemen, zo ook in een artikel verschenen in  logos jaarboek 2010 (ISBN 97894 90115 11 1) van uitgeverij Kamerling  Zutphen http://www.kamerling.eu/ en http://www.kamerling.eu/pags/docs/6_delfin_obama_679524.pdf, hier in een artikel van Inge Delfin word Obama bijna letterlijk de geestzelf-hemel in geprezen. http://www.kamerling.eu/pags/docs/6_delfin_leijenho_680636.pdf hier als voorbeeld van wensdenken en realiteit, in noot 179 staat  naar aanleiding van een omschrijving van de kwalijke praktijken van het bedrijf Monsanto:
 Het feit dat, voor zover bekend, Barack Obama de kwalijke praktijken van bijvoorbeeld Monsanto nog geen halt heeft toegeroepen, doet daar niets aan af. Want dat betekent niet noodzakelijk dat hij achter die praktijken staat. Waarom hij
nog niets hieraan heeft gedaan, heeft er volgens de auteurs voornamelijk mee te
maken dat hij zijn handen vol heeft aan urgentere dossiers, zoals de hervorming van
gezondheidszorg en onderwijs, de economische crisis en de oorlogen in Afghanistan
en Irak. Om de kwalijke praktijken van de multinationals een halt toe te kunnen
roepen, moet Obama bovendien eerst zijn positie vestigen, in de vorm van een
tweede ambtstermijn. Eerder kunnen we van hem geen ingrepen op dit gebied
verwachten.-artikel van Inge Delfin en Cees Leijenhorst
14. Het artikel "De toekomstige mr. president" van Ineke Hommes was geplaatst in het Algemeen Dagblad van 24 - 12 - 2004 en wel op pagina 26. Ze scheef 2002/2003 ook nog een ander artikel, waarvan de inhoud de schrijver onbekend is. -Komt hij of komt hij niet ?- : 25 jaar Maitreya
Bres 2002/2003 nr. 217, p. 34-44, mocht een der lezers dit artikel hebben, dan houden we ons aanbevolen, zie ook http://www.share-international.org/ARCHIVES/crosses/cr_ihcro.htm
15. over Gregory Smith, door een teveel aan media aandacht heeft men besloten om zijn eigen website uit de lucht te halen  http://www.gregoryrsmith.com/ maar veel wat daarop stond is nog terug te vinden op onderstaande webadressen:
Als je met een zoekmachine op 2012 zoekt kun je de meest extreme verwachtingen vinden , vanaf het einde der wereld door komeetinslag of poolverschuiving of tot een geheel nieuw spiritueel tijdperk van voorspoed en vrede of zelfs tot aan landingen van ufo’s en de buitenaardsen die ons komen redden.
Een onderzoeksveld- tussen zin en onzin in- is het om eens na te gaan waar al deze verwachtingen nu eigenlijk vandaan komen en waardoor ze gevoed worden.
18. Korte vertelling van de Antichrist ▪ Solovjov, V. ▪ ISBN-13: 9789076921075 ▪ Perun ▪ 2003
23. http://media.radiosai.org/www/Bday_morning_video_2010.html filmpje 85e verjaardagviering , het laatste jaar van de aardse god in een rolstoel op een door volgelingen gedragen draagbaar.
Hoe sommige mensen zich lieten verleiden is hier te lezen in een relaas van Alexander Höhne in Info3.
of  hier filmpje 85e verjaardag. indien bovenstaande link niet werkt. Eventueel doorscrollen naar: 37:45, 38:05 en 38:40 minuten. Beeld komt overeen met boven getoonde ontluisterende foto.

24.Openbaring, de geboorte van een nieuwe tijd David Spangler uitg. Mirananda ISBN 90 6271 567 2 (1976)


Kees Kromme
Met dank aan het correctiewerk van Anneke en Rikie

4 opmerkingen:

cheese curve zei

aanvulling op noot 13, waarbij Inge Delfin verwachtte dat Obama in de toekomst een bedrijf als Monsanto wel zou aanpakken, nu het tegendeel is het geval:
Ugh, President Obama Signed a Law That Protects Monsanto
Posted on March 29th, 2013 11:58am by Carol Shih
Filed under Legal news
I love Obama. He’s our President. But why is he signing an act that protects big corporations like Monsanto? And why hasn’t the New York Times covered this issue yet? I’m beyond confused.

From Salon:

Slipped into the Agricultural Appropriations Bill, which passed through Congress last week, was a small provision that’s a big deal for Monsanto and its opponents. The provision protects genetically modified seeds from litigation in the face of health risks and has thus been dubbed the “Monsanto Protection Act” by activists who oppose the biotech giant. President Barack Obama signed the spending bill, including the provision, into law on Tuesday

Since the act’s passing, more than 250,000 people have signed a petition opposing the provision and a rally, consisting largely of farmers organized by the Food Democracy Now network, protested outside the White House Wednesday. Not only has anger been directed at the Monsanto Protection Act’s content, but the way in which the provision was passed through Congress without appropriate review by the Agricultural or Judiciary Committees. The biotech rider instead was introduced anonymously as the larger bill progressed — little wonder food activists are accusing lobbyists and Congress members of backroom dealings.

The Food Democracy Now and the Center for Food are directing blame at the Senate Appropriations Committee and its chairman, Sen. Barbara Mikulski, D-Md. According to reports, many members of Congress were apparently unaware that the “Monsanto Protection Act” even existed within the spending bill, HR 933; they voted in order to avert a government shutdown.

“It sets a terrible precedent,” noted the International Business Times. “Though it will only remain in effect for six months until the government finds another way to fund its operations, the message it sends is that corporations can get around consumer safety protections if they get Congress on their side. Furthermore, it sets a precedent that suggests that court challenges are a privilege, not a right.”

http://sidedish.dmagazine.com/2013/03/29/ugh-president-obama-signed-a-law-that-protects-monsanto/

Anoniem zei

Een clue achter het hele gebeuren is misschien het feit dat er nergens in dit hele verhaal, noch in de verwachtingen voor de toekomstige incarnatie van Christus, een vrouw (of het vrouwelijke) voorkomt (behalve dan als leiderzoekende 'verdoolden'zoals Bailey en genoemde verslaggeefster. Zolang dit niet erkend is in esoterische kringen, kan zelfs de draak rustig blijven slapen.

Anoniem zei

Nou anoniem, je stukje is zo kort dat me ontgaat wat je eigenlijk bedoeld met de clue. Overigens heeft men binnen de antroposofie het fenomeen Judith von Halle, een naar eigen zeggen gestigmatiseerde vrouw. Een andere anoniem ;)

cheese curve zeiPersues over Ahriman