vrijdag 1 juni 2012

5- De triomf van Ahrimans komende incarnatie (3e deel ).


Uit: Apokalyps Nu!  zomer 2012 

De triomf van Ahrimans komende incarnatie (deel 3).

Infrastructuur, Ahrimans voorbereiding en werktuigen.
In deel 1 (01) van deze serie artikelen is aandacht geschonken aan datgene wat er in de mainstream media, exoterisch over deze incarnatie gespeculeerd is. De verwachtingen daarbij waren echter juist gericht op de komst van een wereldleraar die de mens verlossing zou komen brengen.
In deel 2 (02) werd de aandacht gericht op uitspraken van Rudolf Steiner waar deze eerst in de 20e eeuw een toenemend aantal incorporaties van de ahrimanische geest voorzag, tegen het eind van die eeuw uitmondend in menigvuldig ahrimanisch geïnspireerd auteurschap, gevolgd door een echte incarnatie in het begin van de 21e eeuw.
In dit 3e deel wordt ingegaan op een aantal voorbereidingen die in de 20e en 21e eeuw getroffen zijn/worden om deze incarnatie in de 21e eeuw tot een triomf te kunnen laten worden.
Een aantal van door Steiner genoemde symptomen (vele tekenen) zullen hier weergegeven worden. Daarnaast zal gekeken worden naar ontwikkelingen in de huidige cultuur die bevestigingen lijken van die symptomen.

Nu worden dergelijke dingen langdurig voorbereid. Vele tekenen wijzen erop, hoe de ahrimanische machten bezig zijn de mensheid voor te bereiden op de komst van Ahriman. Zij doen dit met een bepaald doel en daarom ook met bepaalde middelen. Zij willen dat de mensheid zich aan Ahriman zal uitleveren, als deze binnen de westerse beschaving zal verschijnen. (03)

Waarop het aankomt, is alleen: dit feit zo in ogenschouw nemen, dat men er zich op de juiste wijze op voorbereidt; want Ahriman werkt niet pas dan, wanneer hij in een mens op de aarde zal verschijnen, maar hij bereidt nu vanuit de bovenzinnelijke wereld zijn verschijnen voor. Hij werkt al in op de mensheid-sontwikkeling: hij zoekt vanuit gene zijde zijn werktuigen uit waardoor hij voorbereidt, wat er moet komen. (04)

Net als de komst van Christus voorbereid werd, o.a. door profeten (die deze komst voordien aankondigden) wordt ook deze Ahriman incarnatie voorbereid. (05)
De komst van Ahriman wordt niet alleen door zijn eigen profeten aangekondigd (06), maar er zijn ook talloze door hem geïnspireerde mensen (in het vorige artikel ook genoemd mensen met een incorporatie van een ahrimanische geest (02, 07) die bezig zijn om een infrastructuur te scheppen die deze toekomstige incarnatie mogelijk moet helpen maken.
Een belangrijke daad in dit verband is het intensiveren van een materialistische wetenschap.

Materialistische (medische) wetenschap.
Van het mensbeeld bijv. kan gezegd worden, dat er eens een tijd was waar men de mens als lichaam, ziel en geest zag, maar dat later de geest werd afgeschaft. (08) In de nieuwere tijd is in feite ook de ziel (psyche) afgeschaft (niet als woord maar wel als levend begrip). De medische wetenschap bijv. ziet de mens alleen nog maar als materieel en alle geneesmiddelen gaan dan ook uit van een werking op het fysieke lichaam. Een neurowetenschapper als bijv. Dick Swaab (09) reduceert de mens tot het fysieke brein dat alles door chemische en elektrische impulsen  zou besturen. Gedachten, in zijn visie, zijn vergelijkbaar met nieren die urine uitscheiden, zo zouden de hersenen gedachten uitscheiden. Voor vrijheid en verantwoordelijkheid van de mens lijkt geen plaats meer te zijn. Immers zijn biologie schrijft hem dwingend voor hoe te handelen.
In het transhumanisme (10) zijn ideeën te vinden dat het menselijke bewustzijn als een stuk software geheel in een computer gedownload zou kunnen worden.
Het menselijke lichaam wordt biologisch gezien als zwak, sterfelijk, beperkt en incompleet. De lichamelijkheid als hardware gezien dient geupdate of beter gezegd geüpgrade te worden in die visie. (11)
Hoe het dan zit met de menselijke geest (zijn ik) en wat moraliteit is, daar houdt men zich niet of nauwelijks mee bezig.

Eerder is al geschreven over inentingen. (12)

En de tijd zal komen, misschien in een helemaal niet zo verre toekomst, waar op een dergelijk congres zoals die plaatsvond in 1912, nog heel wat anders ontwikkeld zal worden, waar nog heel andere tendensen zullen optreden, waar men zal zeggen: “Het is nu al pathologisch bij de mens, als hij sowieso aan geest en ziel denkt. Gezond zijn alleen die mensen, die alleen maar van het lichamelijke spreken.”

Men zal het als een symptoom van ziekte aanzien, wanneer de mens zich zo ontwikkelt, dat hij op het begrip kan komen: Er bestaat zoiets als een geest of een ziel.- Dat zullen zieke mensen zijn. En men zal  – daar kunt u heel zeker van zijn – het juiste geneesmiddel vinden, waardoor men dat kan aanpakken. Destijds schafte men de geest af (13). De ziel zal men afschaffen door middel van een geneesmiddel. Men zal vanuit een “gezonde opvatting” een entstof vinden, waardoor het organisme zo bewerkt wordt zo mogelijk al in de vroegste jeugd, zo mogelijk direct na de geboorte, zodat dit menselijke lichaam niet op de gedachte komt: Er is een ziel en een geest.- Zo scherp zullen de twee wereldbeschouwingen tegenover elkaar staan. De ene zal na te denken hebben, hoe begrippen en voorstellingen te ontwikkelen zijn, zodat ze aan de realiteit van geest en ziel aangepast zijn. De anderen, de opvolgers van de huidige materialisten, zullen de inentingsstof zoeken, die het lichaam “gezond” maakt, dat wil zeggen zo maakt dat dit lichaam door zijn constitutie niet meer van zulke dwaze dingen spreekt zoals  ziel en geest, maar “gezond” spreekt over de krachten, die in machines en chemie leven, die in de wereldnevel planeten en zonnen konstrueren. Dat zal men door lichamelijke procedures bewerkstelligen. Aan de materialistische medici zal men het overlaten, de zielen uit te drijven uit de mensheid. (13)

Veel mensen hadden onlangs bij de inentingscampagne van de overheid betreffende de Mexicaanse griep, grote vraagtekens. De vraag was dan ook, gezien het bovenstaande, zitten er andere krachten achter de overheid en farmaceutische industrie, vooral gelet op het dwangmatige karakter van de campagne?
Bovenstaand citaat geeft aan dat het een maatregel zou kunnen zijn, die gezien kan worden in het kader van de afschaffing van de menselijke ziel.

De menselijke lichamelijke individualiteit van Ahriman.
Uit bovenstaande mag blijken, dat een lichamelijkheid waarin Ahriman kan incarneren op zeer bepaalde wijze voorbereid moet worden, in zekere zin analoog aan de incarnatie van Christus in Jezus. Maar dan wel met heel andere middelen en voor heel andere doeleinden. Inenten is slechts een van de middelen om zo’n lichamelijkheid voor te bereiden.

- Met vol bewustzijn echter moet de mensheid, terwijl zich op aarde schokkende gebeurtenissen zullen voordoen, de incarnatie van Ahriman tegemoetleven. De menselijke geest zal onder de voortdurende oorlogs- en andere noden van de naaste toekomst juist op het gebied van het fysieke leven zeer vindingrijk worden. En deze vindingrijkheid, die onafwendbaar is en door geen enkele houding te voorkomen, zal de menselijke lichamelijke individualiteit mogelijk maken, waarin Ahriman zich kan belichamen. Vanuit de geestelijke wereld bereidt deze ahrimanische macht haar incarnatie op aarde voor. En zij probeert dit zo te doen, dat zij, als zij in menselijke gestalte geïncarneerd zal zijn, de mensen in de grootst mogelijke mate zal kunnen verzoeken en misleiden. De taak voor de mensen in de komende ontwikkeling zal zijn om volbewust naar de Ahriman-incarnatie toe te leven. Volbewust, opdat deze Ahriman-incarnatie dienstbaar zal kunnen zijn aan de mensheid wat betreft het bevorderen van een hogere, spirituele ontwikkeling….De mensen moeten bewust deze incarnatie van Ahriman tegemoetgaan en zorgen dat zij op elk gebied steeds bewuster worden….Ze moeten weten, dat Ahriman onder de mensen op aarde zal leven, maar ook dat de mensen hem tegemoet zullen treden en zelf zullen bepalen wat ze van hem willen leren en opnemen. (14)

Christus schiep (herschiep) met het opstandinglichaam (Steiner: fantoom) (15) een lichamelijkheid 9niet mineraal) die geheel bevrijd was van Luciferische en Ahrimanische invloeden en de kiem van dat opstandinglichaam is sindsdien beschikbaar voor elk mens van goeden wille. Het ligt in de lijn der verwachting om te veronderstellen dat de lichamelijkheid waarin Ahriman zich wil incarneren volledig vrij moet zijn van deze affiniteit met Christus.
Al jaren geleden gingen er verhalen rond dat men in staat zou zijn om mensen te klonen, d.w.z. uit een onbevruchte eicel een lichamelijkheid te kweken waar geen vader aan te pas kwam. De vraag kwam toen al op in antroposofische kringen, welke ziel en geest kan zich met een zo gevormd gekloond lichaam verenigen?
Het stadium schaap Dolly is al lang gepasseerd. (16) Daarnaast zijn er ook nog allerlei ontwikkelingen waarbij de intelligentie (geraffineerd knap) gestimuleerd kan worden, de zogenaamde intelligente leer- en geheugenpil (17) en men is op het spoor van het verouderingsproces en hoe dat tegen is te gaan, zelfs fysieke onsterfelijkheid wordt al gesuggereerd. (18)

De rampen die de mensheid in de komende tijd zullen treffen zullen de mensen zeer vindingrijk maken. Uitgaande van de krachten en substanties der aarde zullen zij allerlei ontdekken wat de mensheid tot voedsel kan dienen. Maar de manier waarop deze uitvindingen worden gedaan, zal tegelijkertijd de samenhang aan het licht brengen, die tussen het materiële en de organen van het verstand (niet van de geest, maar van het verstand) bestaat. Men zal ontdekken wat men moet eten en drinken om knap te worden. De mens kan niet een geestelijk wezen worden door te eten en te drinken, maar hij kan op die manier wel heel knap, geraffineerd knap worden.
Deze dingen zijn nu voor de mens nog verborgen. Ze worden reeds nagestreefd, maar zullen ook geheel vanzelf aan het licht komen door de ontberingen van de komende tijd.Er zijn geheime genootschappen, die op een bepaalde manier van deze dingen gebruik zullen maken, en die zo de omstandigheden voor kunnen bereiden waarin Ahriman zich op de voor hem juiste wijze zal kunnen incarneren. (19)

 In het transhumanisme en posthumanisme (10) waarvan Ray Kurzweil en Kevin Warwick bekende representanten zijn heerst de visie dat de mens zo omstreeks het jaartal 2045 een geslaagde symbiose zou kunnen aangaan met de computer, die in het menselijke zenuwstelsel geïntegreerd is en daarmee bijv. zijn intenties rechtstreeks zou kunnen binnenleiden in een computer. Ze noemen dit moment “singulariteit” en dat betekent in hun visie dat er daarmee een nieuw menselijk ras is ontstaan. (10) Maar het zou ook betekenen indien optreedt wat ze hopen, dat er voor Ahriman een soort incarnatie in het World Wide Web (www) mogelijk zou zijn, omdat het menselijk zenuwstelsel daar rechtstreeks mee in verbinding gebracht kan worden. (10)
Steiner spreekt in 1917 over een ahrimanische dubbelganger, die zich met elk mens verbindt van vlak voor de geboorte tot vlak voor de dood. Deze dubbelganger hangt samen met de elektrische en magnetische stromen en de doodsprocessen in het zenuwstelsel die in het menselijk lichaam circuleren (en die hij uitermate goed beheersen kan). (20)

Geografie.
Mensen die nabij de noord-zuid gerichte bergketens in Amerika geboren worden zouden geografisch gezien bijzonder sterk onder de invloed van een dergelijke dubbelganger kunnen komen.(20) In het licht van de herhaalde uitspraken van Steiner dat Ahriman in het westen zal incarneren, zeker een gedachte om in de gaten te houden.(02)
Een kloon waarin deze dubbelganger of Ahrimangeest zelf zich zou kunnen “belichamen” zou die ongehoorde aardse verstandskrachten waarvan eerder sprake was (21) goed kunnen combineren met het wereldomspannende elektronische web, na samensmelting daarmee. Dit zou een ongekende machtsconcentratie voor zijn werkzaamheden kunnen worden. Het www is daarmee een belangrijk onderdeel van de eerder genoemde infrastructuur in de New World Order, die Ahrimans incarnatie kan bevorderen. (28)

Er zouden nog veel meer van dergelijke zaken aangehaald kunnen worden, maar het kan ook omgekeerd bekeken worden, hoe moet een lichamelijkheid voorbereid worden die geen enkele affiniteit heeft met het Christus/principe?
Welke lichamelijkheid, toch gezond, hoogst intelligent en niet onderhevig aan verouderingsprocessen , hoogstwaarschijnlijk ook fysiek aantrekkelijk, is geschikt naar voorbeeld van Philips de Schone, de goudkoning, die destijds aldus Steiner al door Sorat overschaduwd werd en de vernietiging van de tempeliers inleidde? (22)
In komende nummers van Apo Nu! hebben we de intentie daar verder op in te gaan. Een begin is al gemaakt in het volgende artikel. (10)
Zoals al aangehaald, er zijn geheime genootschappen, die dit met gepaste middelen aan het voorbereiden zijn. (03) Ze streven naar een technologische singulariteit. (10)
Natuurlijk wil Ahriman niet herkend worden, dus alles zal lijken op een vooral geestloos materialisme. Maar de onherkende geest die juist daardoor zijn triomf kan vieren zal Ahriman zelf zijn.

Volken, stammen, chauvinisme en patriottisme.
Een andere stimulans voor Ahrimans incarnatie is als de mensen naar ras-volk en bloedsidealen streven. De tweede wereldoorlog heeft inderdaad getoond wat hiervan het gevolg was. (23)

- En als in onze tijd een beroep wordt gedaan op volks- of stamverbondenheid en dergelijke, op samenhangen die niet voortkomen uit het intellect of de geest, dan wordt de disharmonie in de mensheid bevorderd. De ahrimanische macht kan juist deze disharmonie bijzonder goed gebruiken. Chauvinisme, allerlei verkeerde vormen van patriottisme, dat zal materiaal zijn dat Ahriman gaat gebruiken. (14)

Door niets zal de werkelijke vooruitgang van de mensheid meer opgehouden worden dan hierdoor, dat er uit vroegere eeuwen stammende, door luciferisch-ahrimanische machten voortgezette geconserveerde declamaties zullen heersen, ten aanzien van de volksidealen, terwijl het werkelijke ideaal datgene zou moeten zijn, wat vanuit de rein geestelijke wereld, niet vanuit  bloedsamenhangen gevonden kan worden. (24)

Net zo erg zou het zijn, wanneer men er in de toekomst over zou spreken, dat zich op de aarde een sociale structuur zou verbreiden op grondslag van de bloedbanden van de volken. Dat is weliswaar Wilsonianisme, dat is echter tegelijkertijd Ahrimanisme, dat is geest van de duisternis (24).

Dat dergelijke praktijken eind 20e eeuw ook nog in voormalig Joegoslavië konden plaatsvinden, kan illustreren dat de mensheid nog niet zo veel geleerd heeft van de 2e wereldoorlog en is wederom positief vanuit het gezichtspunt van Ahriman.

Materialistische techniek.

De verstandhouding onder mensen, die vanuit de hogere werelden iets te zeggen hebben, was makkelijker in de tijd, waar er gesproken werd vanuit de gewijde plaatsen en datgene, wat vanuit zulke plaatsen aan gedachtegolven door de wereld ging, niet de golven van de draadloze telegrafie tegenkwam. (25)

Wij mensen van de 21e eeuw die nu midden in deze ontwikkelingen staan, TV hebben als surrogaat voor imaginaties, computers aangesloten op het World Wide Web (www), met Google en zogenaamde “social media” als Facebook als surrogaat voor de akasha kroniek (wereldgeheugen) en satellieten, mobieltjes zoals iphones en gps en nog vele andere zaken, zoals genenmanipulatie, nanotechnologie, de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, virtuele werelden zoals Second Life etc. , het transhumanisme in opkomst, dat nu steeds meer in de richting komt van wat Steiner ooit beschreef, wij zijn misschien geneigd deze uitspraken van Steiner niet zo serieus te nemen, omdat we er midden in zitten en er mee opgegroeid zijn. (26) De neiging is te bespeuren om Steiner vanwege dit soort uitspraken ouderwets en achterhaald te vinden. Kunnen we het dus wel herkennen, als we er zelf middenin zitten? Georg Orwell heeft veel al voorspeld in zijn roman -1984-, alleen werd het in zijn boek nog afgedwongen onder een dictatuur. In onze tijd echter gaan we (grote drommen) geheel vrijwillig mee in deze door de technologie mogelijk gemaakte stroom. Maar welke prijs zullen we daarvoor moeten gaan betalen? Welke Brave New World wordt er geschapen? (27) Elders in dit blad is al diverse keren ingegaan op de zogenaamd New World Order. Het zal wel duidelijk zijn, dat deze NWO (28) een van de instrumenten van Ahriman zal zijn om zijn heerschappij op aarde te verwezenlijken.


Dat deze materialistische techniek al eerder in opbouw was beschrijft Steiner hier: (29)

En ongeveer beginnend sinds de tweede helft van de 19e eeuw hebben we een nieuwe wereld, ik zou willen zeggen, een machtige nieuwe geologische laag die de aarde bedekt.Bij al de lagen, diluvium, alluvium, komt nog de ahrimanische laag van mechanische krachten, welke zich als een korst op aarde vormt. Dus vanuit de diepten stijgt op, wat de mensen overweldigt, als de mens zich niet zodanig in de uiterlijke wereld opstelt: in samenhang met die wereld uit de geest, dat wil zeggen die uit imaginatie, intuïtie en inspiratie voortkomt. (29)

We leven in een tijdperk van de ahrimanische besmetting. De mensen merken helemaal niet, dat ze zich eigenlijk terugtrekken uit de wereld, en dat ze hun intellect in de wereld belichamen en naast zich een wereld, die zelfstandig wordt, scheppen. En het grote, ik zou willen zeggen, duivels experiment werd sinds 1914 uitgevoerd; dat het ene ahrimanische wezen tegen het andere ahrimanische wezen in de grond van de zaak de beslissende factor was. We hebben het bijna over de hele wereld met een ahrimanische strijd te doen gehad. Het ahrimanische karakter heeft het daardoor aangenomen, doordat de mens nu juist in het mechanisme, dat hem omgeeft, een nieuwe ahrimanische wereld geschapen heeft. En het is een nieuwe ahrimanische wereld. (29)

En dat wat zich nu reeds voorbereid voor de toekomst.

We weten, dat de mensheidsstroom zich nu al in twee delen splitst, de ene, die in het goede, morele overgaat en de andere, die in het gruwelijke, boosaardige eindigt. Zulke toestanden banen zich nu al een weg, de kiemen zijn nu al voorhanden. Zo word al datgene, wat heden aan machines, instrumenten in de wereld is en in beweging gezet wordt, op Jupiter (een volgende fase van de aarde, red.) tot verschrikkelijke ontzettende demonen. Alles, wat het nuttigheidsprincipe dient, zal eens tot zulke verschrikkelijke machten uitgroeien. Tegengegaan kan dit worden, wanneer wij de nuttigheidsapparaten veranderen in zulke, die naast hun nuttigheid voor alles de schoonheid, het goddelijke verkondigen. Het is goed, dat we dat weten. Anders zouden dergelijke machten de aarde eens verscheuren. (30)

Als we om ons heen kijken zien we dat er sinds de uitspraak van Steiner in 1914 nog veel meer in die richting gebeurd is.

Economische mens en bankierstype.
Ook in de economie is er sinds deze bovenstaande uitspraak uit 1914 al heel wat gepasseerd.
Gezien de huidige ontwikkelingen zeer interessant is de beschrijving van de opkomst van de economische mens als het toonaangevende heerserstype, en dat dit wordt opgevolgd door het bankierstype. Een voorbeeld van een voorbereider van het kapitalisme is de blinde doge Dandolo uit Venetië. Steiner noemt hem een incarnatie van de ahrimaanse geest, maar bedoelt daar m.i. iets anders mee dan de individuele incarnatie van Ahriman. (31)

….Zo, dat men de in het jaar 1108 geboren Dandalo van Venetië, de doge (hoofd van de regering red.), aanstelt, die doge, die in Constantinopel was, daar door de Byzantijnen blind gemaakt werd, die echter de incarnatie van de ahrimanische geest was, en die, ondanks dat hij niet zien kon, heer van Venetië was…..…Alles werd verzameld, maar alles werd tot de grondslag van kapitaalvorming gemaakt. De relikwieën werden onder invloed van Venetië geleidelijk behandeld als beurspapieren; ze stegen en stegen in waarde. Het kapitalistische tijdperk breidde zich uit: Dandalo, de incarnatie van de ahrimanische geest. (31)

Het heerserstype trekt de macht naar zich toe terwijl de mensen die eigenlijk er op uit zijn om hun ziel op een hoger plan te brengen dit toelaten en daarmee dit type juist daardoor in de kaart spelen.

En dergelijke dingen speelden zich af achter de kulissen van de uiterlijke geschiedenis juist in ons decennium (gezegd in 1917). De intentie was: om ten eerste in de handen van een zekere groep van mensen het geheim te leggen, hoe de massa beheerst kan worden, hoe juist mensen, die zich weinig bekommeren om de uiterlijke zaken, maar juist spirituele aanleg hebben, die bij uitstek geschikt zijn, voorbereidend werkzaam te zijn ten gunste van het 6e na-atlantische cultuurtijdperk, hoe deze mensenmassa op intensievere wijze te beheersen is en hoe de gave om ze te beheersen, in de handen van slechts enkele mensen is te brengen. (32)

Zij die de macht hebben zijn immers slechts de handlangers van de economische mensen. En alles wat op het gebied van wet en recht tot stand is gekomen, is voortgekomen uit de gedachtewereld van de economische mens. Pas in de 19e eeuw zien we hoe de mens die als bankier denkt, de plaats van de economische mens gaat innemen. En pas in de 19e eeuw wordt in volstrekte mate die maatschappijvorm geschapen, die met de geldeconomie eigenlijk alle overige verhoudingen overdekt. We moeten deze dingen op de juiste wijze, steunend op de ervaring, leren doorzien. …..Het zou wenselijk zijn, dat deze dingen tot in alle details werden doorvorst. (!) Juist dan zal duidelijk blijken, hoe fundamenteel waar dit alles is. En ook hier zien wij hoe er voor Ahriman een essentiële mogelijkheid ontstaat om de mensheid te misleiden, nu het geld, dat toch slechts bedoeld is als een “symbool” voor de goederen die de menselijke arbeid voortbrengt, een machtspositie is gaan innemen. (1919! Red.) Tegenover deze economische orde moet de mens de rechtsstaat en het organisme van de geest plaatsen. Als hij niet doorziet hoe noodzakelijk dit is, zal Ahriman hierin opnieuw een belangrijk middel vinden om de overwinning van zijn incarnatie, die zeker zal komen, voor te bereiden. (33)Mammon.
Kijken we anno 2012 om ons heen, kan de ahrimanische god Mammon bijv. ook alleen maar zijn werk doen als hij onherkend is en de financiële wereld als zijn werkveld tot een abstract begrip gereduceerd blijft, waarin niets wezenlijks werkt.
Volgens Steiner is dit niet herkennen wederom zeer vruchtbaar voor de intenties van Ahriman.

Films en bestseller literatuur van de 20e eeuw.
Aanknopend aan de voorspelling van Steiner, dat Ahriman als auteur op alle gebieden van de cultuur aan het einde 20e begin 21e eeuw actief zou zijn, (34) kunnen we ook wel stellen dat hij zich niet onbetuigd zal laten als filmregisseur.

Een ahrimanische techniek die het materialisme sterk bevordert wordt door Steiner beschreven. Het woord bioscoop (kino) kan tegenwoordig natuurlijk ook voor alle andere visuele apparaten gelden:

Er is geen beter opvoedmiddel dat leidt naar het materialisme dan de bioscoop. Want dat wat men in de bioscoop ziet, dat is niet de werkelijkheid, zoals de mens deze ziet. Dat, wat de schilder in stilstaand beeld weergeeft, dat lijkt veel meer op dat, wat je zelf op de straat ziet. Daarom ook nestelt, terwijl de mens in de bioscoop zit, dat, wat hem de film biedt, zich niet in het normale waarnemingsvermogen, maar in een diepere materiële laag, dan we anders in het waarnemen hebben, op zijn diepste onderbewuste werkt men materialiserend. Vat u dit niet op als een vurig pleidooi tegen de bioscoop. Het is geheel natuurlijk dat er bioscopen zijn, dat is nu eenmaal de weg die het materialisme gaat. Een tegenwicht moet geschapen worden. Dat kan alleen daaruit bestaan, dat de mens met het verlangen naar de werkelijkheid, zoals die in de bioscoop ontwikkeld wordt iets anders verbindt. Hoe hij daar samen met dat verlangen een afdaling tot onder de zintuiglijke waarneming ontwikkelt, zo moet hij ook een stijgen boven de zintuiglijke waarneming uit ontwikkelen, dat betekent in de geestelijke werkelijkheid, ontwikkelen. Dan zal hem de bioscoop geen schade berokkenen; dan kan hij de films zien zoals hij wil. Maar juist door zulke dingen wordt de mens daarheen gevoerd – als geen tegenwicht geschapen wordt – niet zo, zoals het noodzakelijk is, aardeverwand te worden, maar steeds aardser en aardser (en nog) aardser te worden om tenslotte volledig afgesnoerd te worden van de geestelijke wereld. (35)

Steiner in een vragen beantwoording van leraren van de op te richten vrije school in die tijd:

Nu, ik heb geprobeerd, achter het geheim van de film in het algemeen te komen en heb zeer zeker – men mag mij dat nu kwalijk nemen of niet, het is nu eenmaal een feit – moeten vinden, dat wat ik in deze voordrachten het ether- of levenslichaam heb genoemd, in het bijzonder wat betreft de zintuigelijke organisatie door het in zich opnemen van de filmvertoning op een buitengewoon sterke wijze beschadigd wordt. Het is daadwerkelijk zo, dat door de filmvertoning de hele ziele-geestes constitutie werkelijk gemechaniseerd wordt; ze is een uiterlijke manier om de mensen tot een materialistische gezindheid te brengen.Ik heb dat getest; tijdens de oorlogstijd, waar in de films opgehitst werd tegen van alles, kon  men zien, hoe gretig de mensen de filmvoorstelling opnamen – ik was er niet op uit, al te zeer de films te bekijken, maar om het publiek waar te nemen, en ik kon absoluut constateren, hoe de film eenvoudigweg past in het hele programma van de materialisering van de mensheid, omdat in zekere zin het materialisme al in de gewone wijze van waarnemen binnenkomt. (35)

Een heel aantal boeken en films hebben het religieuze als thema. Een miljoenenpubliek heeft zich in de loop der tijd bezig gehouden met (ook verfilmde) bestsellers zoals, om er slechts enkele te noemen o.a. :
de Da Vinci code
de Celestijnse belofte
Harry Potter (36)

Gunstig voor een incarnatie van Ahriman, aldus Steiner, zal het zijn als men niet de evangeliën in hun totaliteit beziet, maar er een isoleert en dat als maatgevend beschouwt;

- de opvatting dat een der evangeliën, afgezonderd van de andere evangeliën het volledige christendom zou kunnen bevatten, deze leidt tot een hallucinatie van de Christus, of tot een reducering tot de eenvoudige man van Nazareth.(33)

Behalve de neiging om de Christus neer te zetten als de eenvoudige timmermanszoon te Nazareth, kunnen we tegenwoordig een iets subtielere variant ontdekken.
Er is een hele reeks geschriften ontstaan waarbij op een onderzoeksjournalistiek verantwoordelijk lijkende wijze de mysteriën van het bestaan worden onderzocht.
Sommige van deze boeken zijn bestsellers geworden en zijn daarna ook verfilmd. Zo is er het boek –het Heilige Bloed en de Heilige Graal- van Baigent, Leigh en Lincoln (37); de titel doet heel wat verwachten. Een mythe wordt ontrafeld, een geheim wordt ontsluierd rond eeuwenoude kennis. Het boek –Da Vinci Code- van Dan Browns bestseller (tevens verfilmd) borduurt op meerdere motieven van voornoemd boek voort. Uiteindelijk wordt er een heel plot ontrafeld, dat Christus getrouwd geweest zou zijn met Maria Magdalena en dat er uit die verbintenis nageslacht ontstaan zou zijn. Dit nageslacht zou zich tot in onze tijd voortgeplant hebben. (38) Allemaal heel spannend en complottechnisch een meesterwerk. Maar als je de strekking van dit soort werken op je laat inwerken, dan komt het er op neer, dat de god Christus,  geïncarneerd in de mens Jezus, niet gestorven is door kruisiging en dus ook niet is opgestaan. Als dat niet waar is is volgens Paulus heel het christendom niets waard. (39) Dus men laat alleen maar de mens Jezus gelden, maar dan niet slechts de eenvoudige man uit Nazareth, maar de gecompliceerde, getrouwde man met fysiek nageslacht. En wie weet wie uiteindelijk zich erop beroepend een rechtstreekse afstammeling (bloedlijn) te zijn, de macht als vorst dezer wereld voor zich zal opeisen? (38)  Men zou kunnen tegenwerpen: ach het is slechts een roman die je niet ernstig moet nemen, je moet geen spijkers op laag water zoeken.
De reducerende suggesties die van dit soort werken uitgaan, werken wel degelijk in op het gemoed van de miljoenen lezers en nog meer filmkijkers, zoals boven al aangeduid met de uitspraak over de bioscoop. (35)

op zijn diepste onderbewuste werkt men materialiserend. (35)

Een andere bestseller de Celestijnse Belofte van James Redfield (40), zegt het weer op een iets andere manier:

Als de mensen hun trillingsniveau zodanig laten stijgen dat anderen hen niet meer kunnen zien, …is dat het teken dat we de barrière overschrijden tussen dit leven en de andere wereld waaruit we afkomstig zijn en waar we na de dood heengaan. Die bewuste oversteek is het pad dat Christus ons getoond heeft. Hij stelde zich voor de energie open tot hij zo licht was dat hij over water kon lopen. Hij oversteeg de dood al hier op aarde en was de eerste die de oversteek maakte en de materiële wereld uitbreidde tot in het spirituele. Hij bewees met zijn leven hoe dat moet, en als we ons in verbinding stellen met dezelfde bron, kunnen we stap voor stap dezelfde weg gaan. Op zeker moment is ieders trillingsniveau zo hoog dat we in onze eigen vorm de hemel in kunnen lopen.

Nu is het hele boek trouwens helemaal gebaseerd op energie en op trillingsniveaus van materie. Als we bij Steiner te rade gaan, zien we hoe hij destijds al dacht over deze zogenaamde steeds fijner wordende materie. De mensen die zo het spirituele eigenlijk in de materie willen bannen noemde hij nog grotere materialisten dan de niet spirituele materialist. (41)

Men introduceert het materialisme in de theosofie, wanneer men, om in het geestgebied te kunnen komen, aanneemt, dat de materie steeds ijler en ijler wordt. Daardoor komt men niet in het geestgebied, (42)

Een groot deel van de spiritisten is veel meer materialistisch dan de gewone materialisten. De gewone materialisten zeggen: er is geen geest, en ze noemen de materie “materie”. Maar een groot deel der spiritisten wil, opdat ze de geest zien, de geest op materiële wijze zien. Dat is een vermaterialiseren van de hele geestelijke wereld. (43)

De materialistische gezindheid is aan het toenemen, en ze zal het beste gedijen, als de mensen zich zullen inbeelden, dat ze geen materialisten meer zijn. De materialistische gezindheid zal nog toenemen gedurende ongeveer 4 tot 5 eeuwen. Want de 5e na-atlantische periode is bedoeld, het wezen van het materialisme te ontwikkelen vanuit de algemene mensheidsontwikkeling. (41)

Ook in –de Celestijnse belofte- als voorbereiding op een thema dat op dat moment nog aan populariteit moet gaat winnen.
De idee dat de oude Maya’s niet uitgestorven zijn, maar collectief dat hoge trillingsniveau hebben behaald en daardoor onzichtbaar geworden.
In een volgend artikel zal teruggekomen worden op de Maya’s en hun kalender en wat het jaartal 2012 (21 december) daarin voor betekenis heeft volgens de nieuwe reeks bestsellers over 2012 en hoe dit vanuit de antroposofie geduid kan worden. (44)
In de Celestijnse Belofte wordt het opstandinglichaam van Christus beschreven als een fysiek lichaam met een hoog trillingsniveau, dat daarna zo licht is dat het op water kan lopen en bovendien ook niet uniek is want een heel Mayavolk is ook zo ver gekomen.(45) Hier toont het als zeer spiritueel omschreven boek (46) zich als ultra materialistisch. Het gaat hier dan niet om de eenvoudige timmermanszoon uit Nazareth, maar meer om een hallucinatie van de Christus.

Een andere verfilmde bestsellerreeks riep ook allerlei superlatieven op bij menig recensent. In een separaat artikel wordt daar ook op in gegaan. (47)
Maar het volgende kan er hier alvast over gezegd worden.

In de Potter boeken (en films) wordt de tegenstelling van goed en kwaad in beeldvorm neergezet. De onschuldige jongen Harry, die het opneemt met het kwaad zelf, vertegenwoordigd door Voldemort. Voldemort die duidelijk herkenbaar is doordat hij uiterlijk demonische trekken heeft. (zie foto).


Voor miljoenen kinderen makkelijk te herkennen als het kwaad.
De jongen Harry die dit intens boze bestrijdt komt daarmee eigenlijk automatisch in het kamp der goeden. Zoals in een ander artikel al beschreven is, zien sommige recensenten in Voldemort meer dan een verwijzing naar de incarnatie van Ahriman.(47)
Nu betreft de Potter-serie een reeks kinderboeken en films (8 filmdelen, oorspronkelijk 7 boeken, maar het 7e filmdeel is in twee stukken verdeeld), die ook door veel volwassenen verslonden worden. Dat deze beelden nu in miljoenen lezers/kijkers leven is een fenomeen op zich. Er wordt vermeld dat na de Bijbel dit de meest verkochte boeken zouden zijn en dan nog wel binnen de tijdsspanne van een decennium.
Als het echter om realisme gaat, is het beeld van Ahriman, als charismatische sympathieke persoon (die bijvoorbeeld John William Smith zou kunnen heten) (48) met wereldverbeteraarallures en met een enorm aanhangersaantal, zoals bijv. Solowjow de antichrist heeft beschreven (49) misschien wel een betere benadering van de werkelijkheid dan de demonisch uitziende Voldemort. Als het om werkelijkheidsgetrouwe beeldvormen gaat, zijn de grijze mannen zoals Michael Ende deze beschrijft in zijn boek Momo en de tijdspaarders waarschijnlijk ook nog reëler.(50)  Maar goed, het is discutabel wat je onder beeldvormen zou kunnen verstaan, het is natuurlijk niet de werkelijkheid, maar afbeelding daarvan.

Diverse keren wees Steiner erop, dat als er in de literatuur een strijd tussen goed en kwaad beschreven wordt (goed=God, kwaad=duivel), dat eigenlijk een beschrijving is van een strijd tussen Lucifer en Ahriman. In de beeldengroep die de brand van het 1e Goetheanum heeft overleefd, zien we dan ook de mensheidsrepresentant, Christus in het midden tussen Lucifer en Ahriman in staand hen in evenwicht houdend. (dit is ook in de incarnatiereeks zoals in vorig artikel besproken terug te vinden, maar dan in de tijd gezien: Luciferisch verleden, Christus in het midden en Ahrimanische toekomst) (02)
Het zou een interessant onderzoek kunnen zijn om te onderzoeken of Harry Potter nu werkelijk aan de goede kant staat, of aan de kant van het luciferische, Voldemort-Ahriman bestrijdend. Oftewel, hoe is de verhouding van de hoofdpersoon t.o.v. de positie van het midden? In het andere artikel is al opmerkzaam gemaakt op de leerstof in de toverschool en dat die eerder als zwarte magie dan als witte magie geduid kan worden. (47) Steiner beschrijft het aldus:

Er vindt een strijd plaats tussen het goede principe en het boze principe. Zoals het wordt voorgesteld, wordt een dualiteit aangenomen, het ene deel van deze dualiteit met het goede verbonden, met een naam verbonden, die eigenlijk van het goddelijke afstamt, en aan de andere kant wordt het duivelse, het anti-goddelijke element geplaatst. Wat betekent dit nu echter in werkelijkheid? Daarmee wordt in werkelijkheid niet minder gedaan, dan dat het werkelijk goddelijke uit het bewustzijn gerukt is, en dat het luciferische met de goddelijke naam verbonden wordt, dat we in waarheid voor ons hebben een strijd tussen Lucifer en Ahriman, en dat alleen aan Ahriman luciferische eigenschappen toegedicht worden, en het rijk van Lucifer worden goddelijke eigenschappen toegedicht.U ziet, van welke ongehoorde reikwijdte een dergelijke beschouwing eigenlijk is. (51)

Er is eigenlijk niets aanwezig van een werkelijk begrip van een driegelede wereldstructuur, je hebt een strijd tussen het zogenaamd goed en het zogenaamd boze, de strijd tussen hemel en hel. Er is juist in de geestelijke ontwikkeling van de mens de illusie van de dualiteit binnengebracht. Je krijgt dan datgene, wat in veel gevallen in het populaire bewustzijn zijn wortels heeft in de illusionaire tegenstelling tussen hemel en hel. (52)

De transhumanist Kurzweil, naar wie hier meermaals gerefereerd is gaat in de proloog van zijn boek –De singulariteit is nabij-, serieuzer dan je zou verwachten, in op de magie van Harry Potter:

RK: Een opmerking nog over magie: toen ik de Tom Swift Jr.- boeken las, was ik ook een enthousiaste goochelaar. Ik genoot ervan om mijn publiek te verbazen over schijnbaar onmogelijke veranderingen in de werkelijkheid. Toen ik tiener was ruilde ik goochelarij in voor technologische projecten. Ik ontdekte dat technologie, anders dan goochelarij, zijn betovering niet verliest als je erachter komt hoe het werkt  […….].Neem J.K.Rowlings Harry Potter-serie. Deze verhalen zijn verzonnen, maar ze zijn niet zo onwerkelijk als vaak wordt gedacht. Binnen tientallen jaren zal alle Harry Potter –“magie” gerealiseerd worden door middel van technologieën die ik in dit boek onderzoek. Zwerkbal spelen en mensen en dingen van vorm veranderen zal mogelijk zijn in volledig virtual reality (in 3D), en in de echte wereld door middel van nanotechnologie…..Harry Potter activeert zijn magie door een toverformule te gebruiken. Het ontdekken van deze formules is niet eenvoudig. Harry en zijn collega’s hebben de juiste volgorde, procedures en precieze uitspraak nodig. Dat hele proces lijkt echter zeer op ons gebruik van technologie. Onze toverformules zijn de formules en algoritmes die ten grondslag liggen aan de magie van alledag. Met de juiste volgorde kunnen wij een computer een boek hardop laten voorlezen, menselijke spraak laten begrijpen, een hartaanval voorspellen (en voorkomen), of de beweging van de aandelenmarkt voorspellen. Als een formule ook maar net iets verkeerd is, valt de magie tegen of werkt helemaal niet.Men kan tegen deze metafoor inbrengen dat de bezweringen van Zweinstein kort zijn en niet veel informatie bevatten in vergelijking met bijvoorbeeld de code van een softwareprogramma. Maar de essentiële methodes van moderne technologie hebben dezelfde beknoptheid…..

Hij heeft het dan verder nog over de magie van de technologie. (10-11)
De magie bestaat  dan enerzijds uit het wegnemen van de scheidslijn tussen reality en virtual reality door het menselijke bewustzijn te manipuleren. Anderzijds is er de verwachting dat de nieuwe nanotechnologie in staat zal zijn de werkelijkheid waarin wij leven te herscheppen. Dat aan e.e.a. een zeer gereduceerd mensbeeld ten grondslag ligt, dat de mens niet als geest, ziel en lichaam ziet is ook een resultaat van het door Ahriman geïnspireerde denken. Ahriman wil van aarde en mens een kosmische machine maken. Zijn ideaal daarbij is, maat, getal en gewicht (53)

ABC der zwarte magie.
Zwarte magie wordt door Steiner in zijn eerste lezingen over de apokalypse in verband gebracht met de opkomende duistere machten.(54)

Wanneer eerst eenmaal daarmee begonnen wordt, dat de mens zo te zeggen het Abc van de zwarte magie bestudeert, dan is hij op de gevaarlijke weg naar de afgrond. En dit Abc bestaat daaruit, dat een mens, dat de leerling van een zwartmagiër wordt, ertoe aangemoedigd wordt, op heel bewuste wijze het leven te doden, het leven vooral tijdens het doden zoveel pijn als mogelijk toe te voegen, en in dit toevoegen van pijn een bepaalde bevrediging te voelen. Wanneer het oogmerk bestaat, in een levend wezen te steken of te snijden met de bedoeling om in de pijn zijn eigen bevrediging te beleven, dan ligt in dat feit het Abc van de zwarte kunsten. (54)

In een boek van Naomi Klein, de Shock Doctrine  wordt beschreven dat martelingen (en hersenspoelen) in de 20e eeuw systematisch en bewust werden toegepast (=bewust pijn laten lijden). In dat boek is ook indringend beschreven hoe er door bepaalde groepen in de wereld gewerkt wordt om bepaalde hun welgevallige maatregelen te kunnen nemen. Natuurrampen of zelf veroorzaakte rampen worden gebruikt om chaos te bewerken om daarna een nieuwe (wereld) orde te kunnen opleggen. (28)
Steiner beschrijft ook dat ahrimanische machten doelbewust op chaos aansturen. Het rampenkapitalisme is daar diensbaar aan. (55)
Wat de Bolsjewisten, Jezuieten en de Nazi’s bewerkt hebben op dat gebied is al eerder beschreven. (07)

Er zijn nog veel meer voorbeelden bij Steiner te vinden, waar hij wijst op een voortschrijdende ahrimanisering van de cultuur als voorbereiding op zijn komst.
 In het genoemde boekje van H.P.van Manen is e.e.a. nog eens netjes op een rijtje gezet (55).
Maar eigenlijk alle artikelen in –apo nu- zijn beschrijvingen van dergelijke symptomen. Het mission statement op de laatste bladzijde van dit blad verwijst in de optiek van dit artikel naar de infrastructuur, een nieuwe wereldorde, die geschapen wordt ten einde een incarnatie van Ahriman mogelijk te maken.

2012 is de mensheid voorbereid?
Uit al het voorgaand beschrevene kunnen we wel concluderen, dat de mensheid als geheel niet voldoende voorbereid is om een incarnatie van Ahriman te kunnen weerstaan. Volgens Steiner kunnen we die ook niet ontlopen en ligt het zelfs in het ontwikkelingsplan der mensheid besloten dat deze weerstand er is om overwonnen te worden en daardoor een groter goed te verkrijgen.
Wat hier allemaal genoemd is kan echter wel wat troosteloos overkomen alsof met de triomf van Ahrimans incarnatie alle menselijke toekomstperspectieven de grond in geboord zullen worden.

In een van de voordrachten over de apokalyps voor de priesters spreekt Steiner woorden van een zekere troost:

Maar Michael zal zich wederom bekommeren om datgene in de mensennatuur, wat hij daar als drakendier omlaag gestoten heeft. (56)

Tegen het eind van zijn leven ging Steiner zeer uitvoerig in op het thema karma. (57)
In die karmavoordrachten die in zo’n 6 banden zijn vastgelegd, gaat hij heel uitvoerig in op Michael als tijdgeest en hoe deze samen met een groep toegewijde leerlingen een strijd met Ahriman aangaat. De strijd gaat onder andere over het gebruik van op aarde gekomen kosmische intelligentie. Om deze intelligentie nadat deze onder de mensen gekomen is aan te wenden voor spirituele doeleinden. De strijd tegen Ahriman die zich deze intelligentie ook aan het toe-eigenen is, zoals uit deze artikelen moge blijken, zal in mensenhoofden en harten uitgevochten moeten worden. Dat de strijdende mens door de geestelijke wereld niet alleen gelaten wordt, blijkt uit de volgende interpretatie door Steiner van de apokalypse, de goddelijke toorn in de sfeer van de menselijke illusies:

Dat is het geheim van het volgende tijdperk, dat door wat in de mensheid gebeurt, de goddelijke liefde zal verschijnen in de vorm van de goddelijke toorn – de goddelijke toorn, die zal beschermen tegen alle materiële vormen, die ontstaan vanwege het materialistische bewustzijnstijdperk, die beschermen zal daardoor, dat hij deze vormen laat ondergaan, voordat deze verder beschadigend kunnen werken. Uitgaand van dat, wat voor de schrijver van de Apokalypse (Johanne red.) verschijnt, spreekt hij van de uitgieting van de toornschalen in het volgende tijdperk. ( Openb. 16:1) Dat is wat in de mysteriën uitgesproken werd in een zin, die ontzettend schokkend op de betreffende inwijdeling inwerkte: in de sfeer van de menselijke illusie treedt de goddelijke liefde in de vorm van de goddelijke toorn in verschijning. (58)

Iemand zoals de Una Bomber (59), die aanslagen pleegde omdat hij voorzag waar het in dit technologische tijdperk heen zou gaan; - namelijk de mensheid als een slavenkaste onder een heersende elite, die het machtsinstrument van de technologie gebruikt -, mag bovenstaande op zijn eigen subjectieve manier al ingevuld hebben. Waarmee niet gezegd wil worden dat de goddelijke liefde middels de toorn zich zal manifesteren middels menselijke aanslagen tegen de ahrimanische technologie.

Dit plaatje ging via internet de wereld over na de aanslagen op de 2 torens in New York in 2001. In enkele antroposofische tijdschriften werd erop geduid dat hier het gezicht van Ahriman (zie foto van model, vorige artikel (02) zichtbaar zou zijn.
Misschien zullen we wel nooit weten of dat inderdaad zo is, of dat iemand creatief is geweest met fotoshop. In ieder geval duidt het erop dat men vermoedt dat er achter deze aanslagen meer zit dan de mainstream media ons willen doen geloven, namelijk een inside job ingezet door kringen in Amerika die een New World Order nastreven.
Fotoshop of niet, het volgende citaat van Steiner zou indien nevel als anologie van rook gezien zou kunnen worden als mogelijk onderschrift kunnen dienen bij deze foto.

In het omhoogkomen van de waterdampen uit de aarde ontdekt degene, die het tot geestelijk schouwen heeft gebracht, dat in deze natuurverschijning iets kan leven, wat het aardse in centrifugale richting opheft. Niet voor niets worden de mensen makkelijk melancholisch wanneer ze in de nevel leven, want er is iets in het beleven van het nevelige, wat onze wil belast…..en dan wordt men gewaar wat in de opstijgende nevel aanwezig is, men wordt geestelijk-zielsmatig gewaar hoe daar  bepaalde ahrimanische wezens leven, die daar op deze wijze hun bestaan uitbreiden in relatie tot de aarde. (60)

In komende artikelen kan dit thema verder uitgewerkt worden. Vooral ook hoe de mens zich wel kan wapenen ( met hulp van Michael en Christus) tegen deze komende gebeurtenissen.

Tijdstip van de incarnatie.
In het eerder genoemde boekje van van Manen is e.e.a. al gerubriceerd wat Steiner over deze tijdsperiode gezegd heeft. (55) Maar omdat er ook zo veel variabelen zijn (snelheid bouw infrastructuur) waaraan voldaan moet zijn, blijft het speculatief om met concrete jaartallen te komen.
Zo is er een boek van Robert Powell, titel: -Christus und der Mayakalender,- 2012 und das erscheinen des Antichrist, (61) waarin heel speculatief met jaartallen omgegaan wordt. Daarbij wordt niet geschuwd om verschillende bronnen door elkaar te mixen om tot bepaalde gewenste resultaten te komen. (61)
Schrijver van dit artikel laat zich dan ook niet verleiden om mee te gaan in al deze veronderstellingen. Volgens Steiner (49) was het meest waarschijnlijke tijdstip ergens in het begin van de 21e eeuw.
Als we in Ray Kurzweil (10) een echte profeet in de zin van Ahriman zouden kunnen zien en zijn voorspelling van de eerste hybride mens in het kader van de singulariteit in 2045 serieus zouden kunnen nemen en dan volgens het concept van de vertelling van Solowjow (49), 33 jaren terug tellen, dan zou 2012 het geboortejaar van Ahriman kunnen zijn. Maar dit is dan ook pure speculatie! Waar dan ook direct weer afstand van genomen wordt. Wat nu gezegd kan worden is, dat de incarnatie van Ahriman wel eens samen zou kunnen vallen met de zogenaamde technische singulariteit die elders al genoemd is. Het bereiken daarvan is afhankelijk van technologische ontwikkelingen, die op moment van schrijven al een exponentiële groei doormaken. (11)


Ray Kurzweil

Ahrimaanse school.
Als een van de voorbereidingen voor zijn komst op aarde wordt er beschreven dat er een onderaardse ahrimanische school gesticht wordt, dit terwijl Michael in de bovenaardse sfeer voorbereidingen treft om het spirituele op aarde te bevorderen:

Terwijl Michael boven (in de hemelse gewesten red.) zijn volgelingen scholing gaf, werd onmiddellijk onder de oppervlakte van de aarde een ahrimanische school gegrondvest. Ook in het onderaardse is het geestelijke aanwezig en werkzaam. (62)

In de beschrijvingen uit 1908 over de apokalypse spreekt Steiner erover dat er ontucht met de materie gepleegd wordt door het gebruik van zwarte magie:

[…] en de tegenstanders, de wilde tovenaars, de zwart magiërs, die niet kunnen loskomen van de materie en die de schrijver van de Apocalyps beschrijft als degenen, die met de materie ontucht bedrijven. Daarom wordt dit hele uitoefenen van zwarte magie, alles, wat daar ontstaat als een huwelijk  tussen de mensen en de verharding in de materie, voor zijn zienersziel hem aanschouwelijk gemaakt  in het grote Babylon, in het wilde huwelijk tussen de mensen en de krachten van de ontaarde materie. (63)

Weliswaar lijkt het in 1908 nog dat in Steiners visie e.e.a. zich pas in een verdere toekomst zal afspelen, zoals ook het tijdstip van de strijd van allen tegen allen. (02)  Maar in het vorige artikel is al aangegeven (64) dat Steiner door nieuwe inzichten tijdens en na de 1e wereldoorlog een aantal gebeurtenissen al verlegt naar eind
20e, begin 21e eeuw. In ieder geval in hun voorbereidend karakter. We kunnen ons ook afvragen wat het betekend als we in de bijbel lezen dat de tijd verkort zou worden. (Marcus 13:20).

Waar kunnen we nu aan denken als er over een onderaardse school gesproken wordt?
In Zwitserland ligt onder de aarde een grote ring in de vorm van een tunnel met de naam CERN.

Daar wordt op velerlei wijze de materie tot het uiterste beproefd.


De geleerden, maar je kunt ook zeggen magiërs, want weinig mensen zijn maar ingewijd in deze kunsten brengen in praktijk wat ooit door Bacon omschreven werd als:

De natuur is een hoer, die op de folterbank gelegd moet worden, zodat men haar haar geheim kan ontfutselen. (65)

Francis Bacon (Baco von Verulam) wordt door Steiner gezien als een voorloper en voorbereider van het moderne materialisme (65) van een materialistisch paradijs op aarde. Enkele kenmerkende toekomstvisies van Bacon worden hier beschreven (noot 66).

Recent werd erover gesproken dat men het Higgs-boson deeltje wilde vinden, (67) anders aangeduid als het Goddeeltje. Hiermee hoopt men aan te tonen dat de bigbang theorie het zonder een scheppende God kan doen, puur materialisme dus.
Dat de wetenschappers die in de ondergrondse gangen van CERN aan de folterbank van de materie staan, wil nog niet zeggen dat ze bewust lid zijn van de genoemde onderaardse ahrimanische school, maar wel dat ze vandaaruit geïnspireerd worden. (68) Toen er destijds in de kranten gewezen werd op het gevaar van het creëren van een zwart gat, werd dat niet erg serieus genomen. (67)

Ondernatuur.
In de Leitsaetze die Steiner vlak voor zijn dood nog in gecomprimeerde vorm opschrijft, gaat hij in op de wereld van elektriciteit en magnetisme en nog een derde kracht, waar de mens door zijn uitvindingen in verzeild raakt en deze noemt hij in tegenstelling tot een bovenzinnelijke wereld een onderzinnelijke wereld. (69)

183. In het natuurwetenschappelijke tijdperk, dat omstreeks het midden van de 19e eeuw begint, zinkt de cultuuruitoefening van de mensen langzamerhand niet alleen naar de onderste gebieden van de natuur, maar tot onder de natuur. De techniek wordt ondernatuur. (70)

…dan is er een nog vreselijkere kracht, die niet lang meer geheim gehouden zal kunnen worden. Men moet alleen wensen, dat wanneer deze kracht komt die we ons veel, veel sterker moeten voorstellen dan de sterkste elektrische ontladingen, en die in ieder geval zal komen – dan moet men wensen, dat, als deze kracht door een uitvinder aan de mensen gegeven wordt, de mensen niets immoreels meer in zich zullen hebben. (71)


In volgende artikelen gaan we in op Steiners toekomstvisie hoe deze ondernatuur steeds meer bepalend gaat worden. Hij spreekt dan o.a. over komende machinedieren, spinachtige wezens tussen het minerale en het plantenrijk in, met een reusachtige intelligentie die de aarde als met een web overwoekeren. (72)
De mogelijkheid om een verbinding te maken tussen de in het menselijke zenuwstelsel stervende krachten en machines zal e.e.a. binnen het bereik van het menselijke denken, de beleving en het handelen brengen.(73) In het kader van het transhumanisme kwam de auteur daarvoor de volgende treffende term tegen: fallen angel technology. (10)

Na Ahrimans incarnatie.
Als Ahriman eenmaal geïncarneerd zal zijn, zullen mensen die hem herkennen en niet willen meegaan in zijn streven natuurlijk geestelijk ernstig in de verdrukking komen. De strijd van Michael met de Draak die in de hemelse gewesten begon en zich daarna verplaatste naar de aarde onder de mensen zal dan daar in volle hevigheid uitgevochten worden en nog moeten worden. Hulp in die strijd zal geboden worden door de Michael-Christus krachten.

Er wordt nog over een andere ahrimanische school gesproken, maar nu na de incarnatie van Ahriman (74)

Wanneer Ahriman  op het juiste tijdstip in de westelijke wereld  incarneert, dan zal hij een grote geheime school stichten , in deze school zouden de meest grandioze toverkunsten uitgevoerd worden  en over de mensheid zou al datgene  uitgegoten worden wat anders  slechts met moeite te verwerven is.Men mag zich wederom niet burgerlijk voorstellen, dat Ahriman wanneer hij op aarde komt, een soort ”spotduivel” is, die de mensen lelijke streken levert. O, nee, al die gemakzuchtigen die heden zeggen: wij willen niets van geesteswetenschap weten -, die zullen aan  zijn tovenarij vervallen, want hij zou op grandioze manier de mensen in grote getale door toverkunsten tot helderzienden kunnen maken. Alleen zou hij de mensen zodanig tot helderzienden maken, dat de enkele mens ontzettend helderziend werd,maar geheel verschillend: datgene wat de een zou  zien , zou de ander niet zien, ook niet een derde! De mensen zouden allemaal in de war raken, en ondanks dat ze een fundament van helderziende wijsheid zouden ontvangen, zouden ze slechts tot twist en tweedracht komen, want de schouwingen van de verschillende mensen zouden allemaal anders zijn. Tenslotte zouden de mensen met hun schouwen zeer tevreden zijn, want ze zouden ieder wel in de geestelijke wereld kunnen zien. Het gevolg daarvan zou echter zijn, dat alles wat aardse cultuur is aan Ahriman zou vervallen! De mensheid zou aan Ahriman ten prooi vallen, eenvoudig daardoor, dat ze zich niet zelf verworven heeft wat hun dan door Ahriman geschonken wordt. Dat zou de allerslechtste raad zijn, die men de mensen zou kunnen geven,als men hun zou zeggen: blijf maar, zoals je bent! Ahriman zal jullie allemaal helderziend maken, als je dat wilt. En jullie zullen het willen, want Ahriman zal een grote macht hebben! – Maar het gevolg daarvan zou zijn, dat op de aarde Ahrimans rijk opgericht zou worden, dat de hele aarde verahrimaniseerd zou worden, dat in zekere zin te gronde zou gaan, wat tot dan door de mensencultuur bewerkstelligd is. Vervullen zou zich alles wat in de grond van de zaak in een onbewuste tendens de tegenwoordige mens eigenlijk heilloos wil……….En de mensheid kan alleen daardoor ervoor strijden, dat ze tegen zichzelf zegt, dat ze tot het tijdstip waarop Ahriman op aarde verschijnt  door eigen inspanning zich deze inhoud van de geesteswetenschap eigen gemaakt moet  hebben. (75)

Hier gaat het dus niet meer om een plat materialisme wat makkelijk te herkennen is.
Hier wordt het spirituele aan het materiële gekoppeld om de mensen op een dwaalspoor te brengen betreffende het echte geestelijke. Maar aan het feit dat een dergelijke school daadwerkelijk op aarde existeert, kan ook afgelezen worden dat Ahriman al geïncarneerd is. Dat zal een belangrijk herkenningspunt zijn.

Anti-triniteit.
Om het wezen van de Draak nog wat nader te komen is het nodig om een derde soort tegenkracht te beschouwen. In een vorig artikel al aangeduid met de naam Sorat. (07)

Zoals de goede machten ook wel met de namen Vader-Zoon-Heilige Geest benoemd worden is het ook mogelijk een soort van trinitarische tegenhanger bij de gevallen engelen te onderscheiden; in bijbelse termen Antichrist-Satan-Duivel of in antroposofische terminologie; Sorat-Ahriman-Lucifer. Waarbij we hier echter analoog niet kunnen zeggen dat Sorat de anti-Vader zou zijn.
Zoals Steiner de Christus enerzijds als Zoon en anderzijds beschrijft in samenhang met de zon (Ik ben het licht der wereld, goddelijk licht, Christuszon, Ahura Mazdao) zo beschrijft hij de demon Sorat als een tegenstander van Christus, anti-Christ en zonnedemon.(76)
Lucifer is een gevallen engel en Ahriman een gevallen aartsengel, beiden worden op hun beurt geïnspireerd door Sorat, wiens herkomst zelfs nog voor de schepping van ons zonnestelsel te zoeken is. (77) Lucifer en Ahriman zijn gevallen binnen de scheppingscyclus waar de mens al bij betrokken was. (78)
Nu word bij Steiner als hij het over de strijd van Michael en de Draak heeft (1908),
deze draak enerzijds met Sorat geassocieerd en anderzijds met Ahriman.
Daarnaast spreekt hij wel over werkingen van Sorat op aarde bij de mensen maar niet van een incarnatie. Bij Ahriman daarentegen spreekt hij over een werkelijke incarnatie in het vlees die ophanden is. Wordt er in dit verband dus over de gevallen draak gesproken, wordt daarmee Ahriman (Satan) bedoeld, maar dan onder inspiratie van Sorat.

Nu sprak Steiner er ook over, dat occulte broederschappen (1917) Christus willen bestrijden, Christus waarvan gezegd is dat hij in de wolken is wedergekomen (d.w.z. in de etherwereld), door een ander wezen in zijn plaats te zetten. (79)

Die broederschappen, die de zielen van de mensen in de materialistische sfeer willen bannen, deze broederschappen hebben het streven, de Christus ongemerkt voorbij te laten gaan in de 20e eeuw, om Zijn komen als etherische individualiteit niet bemerkbaar te laten worden voor de mensen. Ze hebben namelijk het streven, de invloedssfeer, die door de Christus in de 20e eeuw en daarna komen moet, voor een andere wezenheid te veroveren en in plaats daarvan een andere individualiteit te zetten, die niet eenmaal ergens in het vlees verschenen is (geïncarneerd is red.) maar slechts een etherische individualiteit van strikt ahrimanische natuur. Dat is een heel reële strijd, die zich eigenlijk daarop richt, een ander wezen op de plaats van het Christus-wezen in het verloop van de mensheidsontwikkeling voor de rest van de 5e na- Atlantische tijd, voor de 6e en de 7e te zetten. Het zal tot de opgaven van een gezonde en eerlijke spirituele ontwikkeling behoren, zulk streven te verdelgen, af te schaffen. Maar alleen helder inzicht kan daar iets bereiken. Want dat andere wezen, dat deze broederschappen tot heerser willen maken, dit andere wezen, dat zullen ze immers “Christus” noemen. (79)

Dit wezen is dan niet Ahriman zelf, maar een emanatie van de genoemde antichrist, degene die in de profetie van Solovjov, de inwijding van de Ahriman figuur bij de afgrond voltrekt. (49+80)

Nawoord.
Heel veel over dit thema is in deze 3 artikelen nog niet aan de orde gekomen. T.z.t. zal er in komende bijdragen verder aandacht aan besteed worden. Zo is er i.v.m. kometen nog e.e.a. te memoreren i.v.m. toekomstig te verwachten werkingen van Ahriman. Zo is er ook veel te zeggen over het ontstaan van een 8e sfeer en de verhouding tot virtual reality en transhumanisme.  (10) En om niet alleen bij de schaduwwerkingen van Ahriman te blijven zal het ook belangrijk zijn om de lichtkant die samenhangt met de wederkomst van Christus in de etherische wereld in de artikelen op te nemen. Immers licht en schaduw horen bij elkaar.


Verwijzingen en noten.

Als er onderstaand naar een boek van Rudolf Steiner verwezen wordt, gebeurt dat aldus:
GA177 14-10-1917, wat dan betekent: in de Gesamt Ausgabe van de Rudolf Steiner Verlag Dornach Schweiz, is dit nummer 177 en wel de voordracht van 14 oktober 1917.
Eventuele Nederlandse vertalingen zijn hier te vinden:

alle schuin geplaatste tekst in dit artikel is citaat., als in een citaat vette tekst staat, dan is dat door de auteur gedaan.

01. Apokalyps nu, zomer 2011- de triomf van Ahrimans komende incarnatie (deel 1)
02. Apokalyps nu, februari 2012- de triomf van Ahrimans komende incarnatie (deel 2)
03. GA 193 27-10-1919 voorbereiding op aarde
04. GA 195 28-12-1919 voorbereiding vanuit geestelijke wereld
05. de komst van Christus is niet alleen geprofeteerd, maar ook intensief voorbereid. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat er erfelijke stromingen voorbereid worden (beschreven in Lukas en Mattheus, de zogenaamde herderlijke en koninklijke stroom), maar dat er ook een groot aantal geestelijke wezens bij betrokken is. In noot 35 van het vorige artikel (zie noot 2 boven) is e.e.a. gerefereerd.
06.  profeten van Ahriman, in die zin dat er mensen zijn die schrijven vanuit een incorporatie of inspiratie van Ahriman
07. Apokalyps nu, oktober 2010- Christus en de tegenstrevende machten.
08. GA 177 7-10-1917 , afschaffing van de geest
09. Dick Swaab. Wij Zijn Ons Brein- Van Baarmoeder Tot Alzheimer
10. voor een korte inleiding in transhumanisme, zie het andere artikel in dit blad, antroposofie&transhumanisme.
11. bijvoorbeeld beschreven in de bestseller van Ray Kurzweil: -De singulariteit is nabij-
12. Apokalyps Nu, januari 2010- Vaccinaties en de noodzaak voor een Vrij Geestesleven
13. GA 177, 7-10-1917 afschaffing ziel dmv inenten
14. GA 193 , 4-11-1919 chauvinisme enpatriottisme
15. GA 131, over het fantoom vooral de voordrachten van 10 en 11 en 12 oktober 1911.
16. http://nl.wikipedia.org/wiki/Dolly_(schaap) klonen, zie ook van Lee Silver: Sleutelen aan de schepping- het ontwerpen van menselijk leven in het nieuwe millennium
17. http://www.brain-effect.com/nl, dhr. Ray Kurzweil, de transhumanist zegt 250 pillen per dag te slikken, om als onsterfelijkheid eenmaal (binnen enkele decennia) onder menselijk bereik zal zijn er nog te zijn en dan de vruchten daarvan te kunnen plukken, hij wil ook zijn gestorven vader middels zijn DNA weer tot leven wekken.
18. http://www.transcedo.org/node/3 onsterfelijkheid, omdat dit ideaal (voor bepaalde mensen) momenteel nog niet bereikbaar is, maar men wel verwacht dat de wetenschap dit probleem zal gaan tackelen, is er een tussenoplossing: cryonics, waar de mensen zich kunnen laten invriezen tot het moment waarop ze weer opgewekt kunnen worden als de wetenschap zo ver gevorderd is. Dit is een typische gedachte voor transhumanisten:
Het is dus zeer waarschijnlijk dat binnen afzienbare tijd, niet meer dan zo'n tweehonderd jaar en misschien zelfs veel eerder, de huidige problemen van ziekte en veroudering niet meer zullen bestaan, of in ieder geval veel beperkter zullen zijn. In vergelijking met ons zullen toekomstige generaties (vrijwel) vrij zijn van fysieke en mentale kwalen. Ze zullen intelligenter, mooier, sterker en gelukkiger zijn dan de nu bestaande mensen. Ook zal de toekomst vrijwel onbegrensde mogelijkheden bieden zoals ruimtereizen, perfecte virtual reality en uploading (het overbrengen van het bewustzijn in een soort computer). Wie zou dit niet willen aanschouwen, en er zelf deel aan hebben?
19. GA 193, 4-11-1919. voeding en intellect
20. GA 178, 16-11-1917 Geographisches Medizin, elektrische kracht en zenuwstelsel
in Apokalyps Nu! van zomer en herfst 2012 staat een vertaald artikel: het geheim van de dubbelganger, hier wat uitvoeriger op ingaat, terwijl hier in de tekst slechts een citaat vermeld is.
21. GA 195, 28-12-1919. (zie ook noot 34 vorig artikel, februari 2012, hier noot 02)
23. Over bloed en bodem zie o.a. die Begegnung mit dem Bösen van Sergej O.Prokofieff.
24. GA177 26-10-1917 Wilsonianisme
25. GA 227 31-8-1923, anno 2012 gaan er nog wel meer golven door de ether dan in de situatie van 1923. Stonden vroeger de kerktorens centraal, tegenwoordig zijn het de zendmasten.
26.  het is wel eens goed om terug te kijken en je af te vragen hoe snel de ontwikkelingen gaan,
Wanneer bijv. kwam de tv in ons leven, wanneer de computer, internet, Google, mobieltje, Facebook? Hoe zagen de eerste packman spelletjes eruit en hoe anno 2012? En wat staat ons nog allemaal meer te wachten? De transhumanisten zien een exponentiële groei dat lijkt toe te stevenen op een culminatie, op een singulariteit. (10)
Als illustratie van wat hier bedoeld wordt (hoe (on)bewust dingen eigenlijk gebeuren) moge ook zijn de manier waarop tijdens een vergadering van de AVIN het medium elektronische stemmachine werd geïntroduceerd. Zie voor actuele bijdragen bijvoorbeeld de blogsite van John Wervenbos; http://johnwervenbos.blogspot.nl/2012/06/wisseling-van-de-wacht.html
27. http://nl.wikipedia.org/wiki/Brave_New_World_(roman) sciencefictionroman uit 1932 van de Britse schrijver Aldous Huxley.
29. GA 202 28-11-1920 nieuwe geologische laag
30. GA 245, 16-01-1908, dat de Jupiterfase van de aarde enerzijds nog ver in de toekomst ligt maar anderzijds reeds nu voorbereid wordt, daarop wordt in een volgend artikel nader ingegaan.
31. de doge Dandolo GA181 , 16-7-1918
32. GA 178, 6-11-1917 macht bij elite
33. GA 193, 27-10-1919 macht bankiers, een uitgebreider citaat over het economische mensentype is te    lezen in Apokalyps Nu! herfst 2012 in het artikel van Renee Zeylmans: De geestelijke wereld is niet buiten onze aardse wereld,maar het aardse is van het geestelijke doortrokken. en in digitale versie http://www.antrovista.com/?pg=citaten&item=134&d=1350282423
34. Ahriman als schrijver zie 02, GA 237, 08-08-1924.
35. over de bioscoop en de werking van daarmee opgewekte beelden GA 175 27-2-1917 en
GA 303 1-3-5 jan 1922, vragenbeantwoording leraren vrije school. Kanttekening: in Steiners tijd was de filmtechniek nog zeer gebrekkig en niet te vergelijken met de beelden in 3D virtuality die men tegenwoordig kan genereren. We kunnen wel aannemen dat de effecten op het etherlichaam tegenwoordig een veelvoud erger zijn t.o.v .1917.
36. de schrijver beperkt zich hier tot enkele bestsellers, waarvan er enkele ook verfilmd zijn, die religieuze motieven vertolken, het rijtje zou zonder moeite uitgebreid kunnen worden
De lijst met films (voornamelijk science fiction) die te vermelden zou zijn is aanmerkelijk groter. Een greep daaruit: bijv. Omen, invasion, de matrix, terminator, avatar, surrogates ,2012, eagle eye, hunger games .etc. Thema’s hier zijn heel vaak futuristische transhumane apocalyptische maatschappijen, waar het komt tot confrontaties van mensen met boosaardige machines en menselijke elites die de scheppers daarvan zijn. Het is niet altijd duidelijk of deze films voor bepaalde mogelijk komende toestanden willen waarschuwen of de mensen juist daarop willen voorbereiden.
38. de 13 satanische bloedlijnen, wegbereiders van de Antichrist van Robin de Ruiter, Mayra Publications,
een artikel van Marc van Delft gaat op dit boek w.b. laatste paus en Jeruzalem enigszins speculatief  in.
39. Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er geen opstanding is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.
(1Korinthe 15:12-19).
40. De celestijnse belofte, een spiritueel avontuur van James Redfield.
41. In dit verband bemerkt Steiner dat er materialistische ingewijden zijn die de mening verspreiden dat het materialisme al overwonnen zou zijn, zelf weten ze heel goed dat het materialisme nog steeds aan het toenemen is, maar om zelf macht te kunnen uitoefenen willen ze de illusie dat het overwonnen zou zijn in stand houden. Volgens Steiner zal het materialisme zich zeker nog vier a vijfhonderd jaar door ontwikkelen, GA 178 18-11-1917
42. GA 110 22-04-1909 ijlere materie
43. GA 163  06-11-1915 spiritisten en materialisme
44. een volgend gepland artikel over de verwachtingen omtrent de datum 21-12-2012 en de Maya kalender
45.  beschreven in het negende inzicht (zie 40)
46. Het opmerkelijke was i.v.m. de impact die het boek destijds had, dat in die tijd dat het boek uitkwam een antroposofisch georiënteerde uitgeverij net een nieuwe directeur had en in een interview werd geschreven:
Joosje Hietink, adjunct-uitgever bij de van oorsprong antroposofische uitgeverij Vrij Geestesleven, zou daarentegen niet de minste moeite hebben gehad met het uitgeven van De Celestijnse Belofte. Tien jaar geleden zou dat onmogelijk zijn geweest, vanwege de verwarring die dat zou hebben opgeleverd voor de antroposofische lezer. Maar Vrij Geestesleven begeeft zich de laatste jaren ook buiten het strikte terrein van de antroposofie. Uitgever Martien Ockeloen verwacht dat het publiek voor spirituele boeken nog steeds groeit en dat hij daarvan kan meeprofiteren.
47. Harry Potter, (witte) magie, Mani? Artikel in dit tijdschrift zomer 2012.
48. zie noot 01, GA 195, 28-12-1919.
49. Korte vertelling van de Antichrist, beschreven in Apokalyps Nu!: ,deel 1 voorjaar 2011 en deel 2 zomer 2011.
50. Momo en de tijdspaarders van Michael Ende, ook bekend van Het oneindige verhaal.
51. GA 194 21-11-1919 dualiteit goed kwaad versus triniteit
52. GA 194 22-11-1919 dualiteit goed kwaad versus triniteit
53. GA 26 kerst 1924 (blz. 174)
54. GA 104, 30-6-1908 Abc zwarte magie
55. van Manen zie noot 02 wanneer verwachtte Rudolf Steiner de incarnatie van Ahriman? Perun boeken
56. GA 346, 16-9-1924  Michael bekommert zich
57. GA 235-240 Esoterische Betrachtungen Karmischer Zusammenhaenge
58. GA 346, 19-9-1924  goddelijke liefde en toorn
59. http://nl.wikipedia.org/wiki/Theodore_Kaczynski Theodore John (Ted) Kaczynski de Unabomber, pleegde aanslagen tegen de geïndustrialiseerde maatschappij, maar doodde daarmee ook onschuldige burgers, daarmee aan een zelfde soort verdwazing ten prooi als Breivik.
60. GA 232, 24-11-1923 rookwolken
61. Christus und der Mayakalender; 2012 und das Erscheinen des Antichrist van Robert Powell.
62. GA 240 20-07-1924 onderaardse ahrimanische school
63. GA 104, 29-06-1908 ontucht materie
64. zie hier noot 02, en noot 8 en38 van vorig artikel
65. GA 170 3-9-1916 Nova Atlantis van Francis Bacon,
66. enkele toekomstvisies van Bacon :http://manisola.nl/nederlands/page7/page23/files/Bonn.pdf
67. http://nl.wikipedia.org/wiki/Higgs-boson zie ook http://vorige.nrc.nl/article1933332.ece i.v.m. scheppen   van een zwart gat. Met het onlangs aantonen van het bestaan van een Higgsveld lijkt het erop dat de alomtegenwoordige ether die men vroeger postuleerde, maar door de wetenschap verworpen werd weer terug is: http://www.nu.nl/algemeen/2851050/higgsdeeltje-bewijst-bestaan-higgsveld.html
68. GA 218 16-11-1922 onderaardse ahrimanische school
70. GA 26 Leitsatz nr. 183
71. GA 130 vragenbeantwoording 1-10-1911 derde kracht
72. verschillende uitspraken van Steiner: o.a. in GA 145, GA 205 en GA 204, wordt later uitgewerkt
73. GA 178, 25-11-1917 (zie ook noot 10)
74. eerder gerefereerd zie noot 47
75. .GA 191 15-11-1919 toverschool
76.  http://wiki.anthroposophie.net/Sorat  GA 96, 27-04-1907 Sorat
77.  GA 104.240 30-06-1908 gevallen engelen
78.  dat Lucifer en Ahriman gevallen engelen zijn uit respectievelijk de rangen van de engelen en de aartsengelen, sluit echter niet uit dat er ook gevallen engelen voorkomen in hogere engelenhiërarchieën, zie bijv. GA 203, 11-03-1921 en GA 110, 21-04-1909 en GA 136, 13-04-1912
79. GA 178, 18-11-1917 antichrist
80. zie noot 01, in noot 24 van gerefereerd artikel is verwezen naar David Spangler, bekend in new age kringen, deze spreekt over een Christus in een energielichaam die niet fysiek geïncarneerd is.

Kees Kromme
Met dank aan het correctiewerk en de vertaalhulp van Anneke……..

naar artikel -Harry Potter en de toverschool-

artikelen van andere auteurs:


terug naar inhoudsopgave

3 opmerkingen:

K zei

Er bestaat een betekenisvol raakvlak tussen de filosofie van Ayn Rand en het transhumanisme: zoals je hierboven uiteenzet, het geloof in de eindeloos maakbare mens, waarbij vele aanhangers reikhalzend uitzien naar de verregaande en doorgaans als een sprong in de evolutie voorgestelde verbinding van mens, kunstmatige intelligentie, biotechnologie, nanotechnologie en internet (de zogenaamde 'singulariteit'). Zie het artikel 'Transhumanism and the philosophy of Ayn Rand' op Transhumanism.org. En vergelijk de vermelding van de Extropians-mailinglist bij het credo [sic] van deze libertarische Rand-adept. Denk verder aan Rands bewondering voor een lijken-aan-stukken-snijdende seriemoordenaar en aan de Amerikaanse neuroloog Robert White - die het hoofd van een aap transplanteerde op het lichaam van een andere aap en dol was op het verhaal van het monster van Frankenstein -, te zien in de documentaire Technocalyps van de Vlaamse kunstenaar en filmmaker Frank Theys over het transhumanisme en de 'singulariteit'; en de 'ahrimanische cirkel' is rond.

Lars Thor Smith zei

could we please get this translated

Anoniem zei

Wellicht in dit verband interessant om het boekje te vermelden: R. Steiner, 'Ahriman komt'[Amsterdam 2010].