maandag 20 maart 2023

de schemering en opstanding van de mensheid - (the twilight and resurrection of humanity) nawoord uit boek Yeshayahu ben AharonEn van de Duitse versie Menschendämmerung und Auferstehung der Menschheit

de geschiedenis van de Michaëlbeweging sinds de dood van Rudolf Steiner

een esoterische studie.

Onderstaand een Nederlandse (machine)vertaling van het laatste hoofdstuk uit het boek.

De wederopstanding van de Etherische Christus in de eenentwintigste Eeuw

Rudolf Steiner benadrukte herhaaldelijk dat de belangrijkste taak van de antroposofie erin bestaat de weg te wijzen naar een volledig bewuste ervaring van de etherische Christus. de weg vrij te maken voor een volledig bewuste ervaring van de etherische Christus.

Christus, die het wezenlijke hart is van de school en de beweging van Michaël. Maar hij kon alleen een toekomstige gebeurtenis poneren die in de jaren 30s en 40s zou beginnen en voortzetten gedurende de volgende 3000 jaar. Zoals we lieten zien in de derde lezing kon hij zijn werk op aarde niet voortzetten om zijn leerlingen te helpen...de spirituele vermogens te ontwikkelen die nodig zijn om de etherische Christus in de wereld bewust vóór 1933. Daarom was dit de belangrijkste taak van ons werk aan het eind van de eeuw, de geestelijke wetenschap te verenigen met de nieuwe openbaring van de Christus. met de nieuwe openbaring van de etherische Christus, en de nieuwe etherische Christus openbaring met de geestelijke wetenschap.(295) Ik heb deze impuls onderzocht
sinds 1975, en dit was en is de leidraad voor al mijn...spiritueel wetenschappelijk onderzoek. Deze draad leidde mij tot de ontdekking dat, sinds de overgang van de twintigste naar de eenentwintigste eeuw, en dan vooral van 2008-11met name van 2008-11, de verschijning van de etherische Christus is veranderd in vergelijking met zijn verschijning in de loop van de vorige eeuw.
Alle evolutionaire transformaties worden geleidelijk voorbereid.
Niettemin verschijnt elke openbaring van een nieuw stadium van evolutie, als een nieuwe
geestelijke gebeurtenis, omdat de nieuwheid ervan absoluut reëel is. Dit geldt ook voor de evolutie van het hoogste en meest verheven wezen van onze hele kosmische...evolutie tot het Christuswezen zelf.
    Vanaf 1933 tot 1998, onthulde Zijn hele etherische verschijning hoe sterk Hij gebukt ging, ja, diep gewond was, door het feit dat Hij in zijn hart het gewicht draagt van alle slechte daden die de mensheid op aarde heeft losgelaten sinds het einde van de negentiende eeuw en gedurende de hele twintigste eeuw. Dit werd beschreven in meer detail in de tweede lezing hierboven. In mijn boek
de spirituael gebeurtenis van de 20e eeuw, beschreef ik hoe de etherische Christus afdaalde...
in de jaren '30 en '40 in de uiteenzetting met het menselijk kwaad en het in Zijn hart opnam
door Zichzelf ermee te verenigen. Ik beschreef ook de lichtvolle resultaten van dit
offer dat zich openbaarde in het vernieuwde etherische lichaam van de aarde. Het
kon worden waargenomen in het etherische lichaam van de aarde, door de spirituele
activiteit van de menselijke en engelwezens in de school van Michael, die
voor hem uit gingen en dit offer ondersteunden. Ik noemde deze nieuwe etherische
wereld, die voor het eerst in de menselijke evolutie ontstond, ‘
deaards-menselijke zon', omdat het de eerste vrucht is van de co-creatie tussen menselijke zielen en de goden. In deze nieuwe aards-menselijke, etherische zonwereld verscheen een imaginatie, die de weerspiegeling liet zien van het resultaat van deze offerdaad. Het kon worden begrepen omdat de etherische gevolgen van dit offer verschenen in het etherische lichaam van de aarde. Het was ook mogelijk de resultaten van dit offer te ervaren, van de andere kant, in de verschijning van Zijn individuele etherische lichaam, waar het zichtbaar werd in Zijn etherische mensachtige verschijning. Op deze manier kon ik de etherische resultaten van Zijn offer zowel van planetaire als van menselijke zijde op de voet volgen. Wat men kon waarnemen met imaginatieve waarneming is een externe, etherische openbaring van Zijn geestelijk wezen. Met imaginatieve waarneming alleen is het niet mogelijk het geestelijk wezen van de Christus te volgen op Zijn weg naar deze diepste kwade plaats. Om te beginnen zou men Hem alleen kunnen ervaren via Zijn planetaire etherische lichaam, enerzijds, zoals beschreven in De geestelijke gebeurtenis van de 20e eeuw, en anderzijds via Zijn etherische menselijke vorm, zoals beschreven in De nieuwe ervaring van het bovenzinnelijke.(296)

Om de betekenis van de nieuwe openbaring van de herrezen etherische Christus in de eenentwintigste eeuw te begrijpen, moeten we de voortzetting begrijpen tussen Zijn offer in de negentiende eeuw, dat Rudolf Steiner nog kon beschrijven, en het offer in de twintigste eeuw. De nieuwe openbaring in het heden is het resultaat van de voortdurende stroom van deze offerdaden. Hiervoor moeten we nagaan hoe Rudolf Steiner de eerste fase van dit offerproces, dat hij "het tweede mysterie van Golgotha" noemde, beschreef, die plaatsvond aan het eind van de negentiende eeuw:     

Deze zwarte sfeer die naar de geestelijke wereld werd gebracht door de stervende zielen van de negentiende eeuw werd door de Christus, in overeenstemming met het manicheïstische principe, in zijn wezen opgenomen om het te transformeren. Het veroorzaakte voor het engelenwezen waarin de Christus zich sinds het Mysterie van Golgotha heeft geopenbaard, "de verstikkingsdood". Dit offer van Christus in de negentiende eeuw is vergelijkbaar met het offer op het fysieke vlak in het Mysterie van Golgotha en kan de tweede kruisiging van Christus op het etherische vlak worden genoemd. Deze geestelijke verstikking en dood die de vernietiging van het bewustzijn van een engelachtig wezen veroorzaakte, is een recapitulatie van het Mysterie van Golgotha in de werelden onmiddellijk boven de onze... het sterven van het bewustzijn van Christus in de engelensfeer in de negentiende eeuw, zal leiden tot de opstanding van het directe Christusbewustzijn in de aardse sfeer.(297 ) (zie ook )

Verder heeft Rudolf Steiner in de tweede lezing over dit mysterie een ander aspect toegevoegd, dat de betekenis en het belang ervan verdiept. Nu zegt hij dat de Christus in feite werd 'verbannen' en 'verdreven' uit de etherische wereld naar de fysieke wereld:

De inspanningen van deze zielen, die door de poort van de dood waren gegaan, slaagden erin - men kan het niet anders uitdrukken - de Christus te verdrijven uit de geestelijke wereld... Hij moest verdrijving ondergaan van zijn bestaan in de geestelijke wereld. En zo werd in Hem de eeuwige wet van de geestelijke wereld, dat wat verdwijnt voor de hogere geestelijke wereld...opnieuw ontstaat in de lagere wereld. Als het in de twintigste eeuw mogelijk is voor zielen om te evolueren naar een begrip van het Mysterie van Golgotha, dan is het te wijten aan deze gebeurtenis, dat Christus, door een samenzwering van materialistische zielen uit de geestelijke werelden is verdreven, en overgebracht naar de zintuiglijke wereld, naar de wereld van de mens, zodat zelfs in deze wereld van de zintuigen een nieuw begrip voor de Christus kan beginnen. Vandaar ook dat Christus nog nauwer en intiemer verbonden is met de bestemming van de mens. verbonden met de bestemming van de mensen op aarde.(298) (zie ook )

    Deze verdrijving uit de etherische wereld is de oorzaak van wat de Christus van de jaren '30 en '40 tot het einde van de eeuw op aarde moest ervaren. ,toen de verenigde macht van de twee apocalyptische Beesten de mensheid te beheersen in 1933-1998. Vandaag, in 2019, is het voor het eerst mogelijk omdat Zijn recente opstanding uit dit "graf van de beschaving het mogelijk maakt om voor het eerst te spreken over wat Hij meemaakte in dit graf. We kunnen proberen te begrijpen wat er werkelijk gebeurde, als we volledig begrijpen wat Rudolf Steiner zei in 1913, dat de Christus, nadat hij het materialistische denken van de negentiende eeuw had geassimileerd en een geestelijke 'verstikking' en bewustzijnsverlies leed in de etherische wereld, uit deze wereld werd verdreven, naar de fysieke wereld. Wij moeten dit voelen met ons hele menselijke wezen, en we zullen dit alleen kunnen doen wanneer onze etherische harten robuuste organen worden van spirituele waarneming en kennis. Dan zullen we beseffen dat nadat de Christus was verdreven uit de...etherische wereld naar de Aarde, op de Aarde, nu geheel levend tussen levende, geïncarneerde mensen, hij een geheel nieuwe aanval moest ondergaan. Nu, als etherisch mens, levend tussen fysieke mensen in de jaren 30 en 40-er jaren, werd hij geconfronteerd met de veel grotere kwade krachten, losgelaten door geïncarneerde menselijke zielen, niet na hun dood in de etherische wereld, maar in.de fysieke wereld.    

    In de loop van de eerste helft van de twintigste eeuw moest hij de volledige impact van de nieuwe krachten van het kwaad ervaren. Laten we niet vergeten dat Rudolf Steiner zei dat het resultaat van Christus' dood door verstikking en verbanning in het tweede Mysterie van Golgotha in de etherische wereld aan het eind van de negentiende eeuw., zal zijn de "wederopstanding van het directe Christusbewustzijn" in de aardse sfeer in de loop van de twintigste eeuw. Hij zei dat het engelenwezen waarin de Christus als direct Christusbewustzijn' zich heeft geopenbaard op aarde vanaf de jaren '30 en '40. Maar wat sinds het Mysterie van Golgotha, de drager zal worden van deze 'opstanding daadwerkelijk op aarde heeft plaatsgevonden in die jaren na de dood van Rudolf Steiner in 1925? Wat heeft het engelachtige wezen ervaren, toen de tijd was gekomen voor zijn eerdere offer om deze "opstanding van het directe Christus bewustzijn" in de eerste menselijke zielen, dat hen in staat zal stellen om bewust waar te nemen​ In de loop van de eerste helft van de twintigste eeuw moest hij de volle impact van de nieuwe krachten van het kwaad ervaren. van de nieuwe krachten van het kwaad. Laten we niet vergeten dat Rudolf Steiner zei dat het resultaat van Christus' dood door verstikking en verbanning in het tweede Mysterie van Golgotha in de etherische wereld aan het eind van de negentiende eeuw., de "wederopstanding van het directe Christus bewustzijn" in de aardse sfeer in de loop van de twintigste eeuw. Hij zei dat het engelenwezen waarin de Christus zich heeft geopenbaard sinds het Mysterie van Golgotha, de drager zal worden van deze "opstanding van het directe Christusbewustzijn" op aarde vanaf de jaren '30 en '40. Maar wat gebeurde er eigenlijk op aarde in die jaren na de dood van Rudolf Steiner in 1925? Wat heeft het engelenwezen ervaren, toen de tijd was gekomen voor zijn eerdere offer om deze "opstanding van het directe Christus bewustzijn" in de eerste menselijke zielen, dat hen in staat zal stellen om bewust waar te nemen. Zijn nieuwe etherische verschijning? Wat heeft Hij werkelijk ervaren dat zich op deze manier in menselijke zielen in de fysieke wereld heeft afgespeeld? op het moment zelf waarop de opstanding van Zijn bewustzijn kon plaatsvinden. 

    Wat er gebeurde was, dat Hij juist op dit moment - het was in 1933 - geconfronteerd werd met het feit dat "het Beest dat uit zijn gevangenschap in de aarde werd bevrijd", reeds de menselijke harten op aarde zodanig overnam, dat op het moment waarop Zijn bewustzijn kon beginnen te verrijzen in menselijke harten - als het resultaat van Zijn tweede offer in het tweede Mysterie van Golgotha in de etherische wereld - Hij ontdekte dat het hart van de mensheid reeds in bezit was van het Beest. Maar Zijn opstanding moest plaatsvinden in dit menselijke hart. Daarom moeten wij deze ervaring op de meest concrete en levendige manier weergeven, en haar nu in ons etherisch hart beleven, want de tijd daarvoor is rijp. We kunnen het doen, zoals we straks zullen zien, omdat deze opstanding nu, een eeuw later, onder totaal andere omstandigheden plaatsvindt.(299) Dit is wat de Christus ervoer op dit cruciale moment, toen Hij in het "heilige der heiligen" van de menselijke ziel - zoals Jezus profeteerde - werd geconfronteerd met de "gruwel der verwoesting": "Wanneer gij dus de verwoestende heiligschennis, waarover de profeet Daniël sprak, op de heilige plaats ziet staan (laat de lezer dit begrijpen), laat dan degenen die in Judea zijn, naar de bergen vluchten".(300) Ook Paulus beschrijft dit moment met grote precisie in zijn tweede brief aan de Tessalonicenzen, wanneer hij spreekt over de demonische "wetteloze" die "in de tempel van God zal gaan zitten en zich als God zal uitgeven".(301)    

    Ook Rudolf Steiner wees in 1910 profetisch op deze tijd:

De jaren 1933, 1935 en 1937 zullen bijzonder belangrijk zijn. Mogelijkheden die nu voor de mens heel ongewoon zijn, zullen zich dan als natuurlijke vermogens openbaren. In deze tijd zullen grote veranderingen plaatsvinden en Bijbelse profetieën zullen in vervulling gaan. Alles zal veranderen voor de zielen die op aarde verblijven en ook voor hen die zich niet langer in het fysieke lichaam bevinden. Ongeacht waar zij zich bevinden, krijgen de zielen te maken met geheel nieuwe vermogens. Alles verandert, maar de belangrijkste gebeurtenis van onze tijd is een diepe, beslissende transformatie in de zielsvermogens van de mens.(302)
Wij kunnen deze nieuwe vermogens nu gebruiken om waar te nemen en te beschrijven wat er gebeurde toen in "de jaren 1933, 1935 en 1937 grote veranderingen plaatsvonden en Bijbelse profetieën in vervulling gingen". Wat er gebeurde was dat de krachten die de Christus op dat moment in Zijn hart opnam - opnieuw "in overeenstemming met het manicheïstische principe"- niet alleen de materialistische gedachten waren die de menselijke zielen na hun dood met zich meedroegen naar de etherische wereld, die toen al erg genoeg waren; maar hij nam nu ook de gevolgen in Zijn hart van de slechte daden die de mensen tijdens hun aardse leven op aarde verrichtten. Maar wat in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw plaatsvond, kan bij nader inzien niet alleen worden begrepen als een oneindig krachtige intensivering en verdieping van de verstikkingsdood van het engelenwezen dat de krachten draagt van de opstanding van het nieuwe Christusbewustzijn op de aarde zelf. Er is iets nieuws toegevoegd, want nu hebben wij te maken met wat de Christus heeft ervaren na deze verstikkingsdood, toen Hij de in menselijke harten en menselijke daden geactualiseerde krachten van het kwaad in Zijn hart opnam, op het moment dat Hij klaar was om Zijn opstandingskrachten de nieuwe vermogens tot hun bewustzijn te laten brengen, waardoor zij op de Aarde Zijn etherische wezen en verschijning konden waarnemen. De nieuwe vermogens waarover Rudolf Steiner sprak, met de krachten van etherisch bewustzijn en kennis, waarmee de eerste geïncarneerde mensen vanaf 1933 de etherische Christus hadden moeten gaan ervaren en waarnemen, werden veranderd in hun kwade tegenstellingen. De Christus moest deze omkering in zijn eigen wezen ervaren, als de kracht die de opstanding van zijn bewustzijn omkeert in kwade krachten. (303 )
    Wij kunnen dus op een begrijpelijke manier beginnen te verbinden wat Rudolf Steiner begin vorige eeuw beschreef over het tweede Mysterie van Golgotha, met wat er met het Christuswezen gebeurde na zijn dood. Zo kunnen we het gaan begrijpen als één doorlopend proces, dat in de etherische wereld aan het eind van de negentiende eeuw begon en op aarde in de jaren '30 en '40 en in de tweede helft van de vorige eeuw werd voortgezet. Dit grote mysterie zal natuurlijk nog lange tijd onderzoek door de geestelijke wetenschap vergen, en in dit nawoord kan ik slechts een eerste uittreksel geven van wat dit onderzoek tot nu toe heeft opgeleverd (304 ).
    Het probleem is dat de begrippen en voorstellingen van een "tweede kruisiging" en "dood door verstikking" die Rudolf Steiner toepast op het begrip van het tweede Mysterie van Golgotha, niet meer voldoen wanneer we de Christus blijven volgen tot in de jaren '30 en '40. We moeten een manier vinden om te beschrijven hoe de verwachte verrijzenis van het bewustzijn van Christus onder de mensheid werd onderdrukt en omgekeerd tot zijn tegendeel. Het is. niet een andere kruisiging of verstikkingsdood, maar iets geheel nieuws. We kunnen onszelf helpen om dit mysterie wat op te helderen, als we het vergelijken met de opstanding die volgde op de dood in het fysieke Mysterie van Golgotha. 
    Laten we ons voorstellen dat toen de herrezen Christus op Paaszondag verscheen, dezelfde wezens en krachten die Hem gekruisigd hadden, Hem terugduwden in het graf waaruit Hij tevoorschijn kwam, en het zeer stevig afsloten met de zwaarste stenen. Maar dit is precies wat er gebeurde in de tweede opstanding die volgde op het tweede etherische Mysterie van Golgotha. Wanneer wij de gebeurtenissen van 1933-45 observeren, beseffen wij dat de tweede, etherische kruisiging en verstikkingsdood, die zou worden gevolgd door de wederopstanding van het Christusbewustzijn op aarde, in menselijke harten en daden werd beantwoord door een zeer krachtige onderdrukking (entombment) en opsluiting van het wezen dat het nieuwe herrezen bewustzijn van de etherische Christus draagt. In dit geval moeten we ons niet voorstellen dat de reeds tweemaal gekruisigde en (303) herrezen Christus opnieuw werd gekruisigd en gedood, maar we moeten - bij gebrek aan betere begrippen - wat Zijn engel doormaakte vergelijken met het feit dat Hij in een veel dieper, donkerder en dichter graf werd geduwd dan dat waaruit Hij net tevoorschijn kwam na het tweede Mysterie van Golgotha. De etherische kruisiging en verstikkingsdood van het tweede Mysterie van Golgotha vonden plaats in de etherische wereld; uit deze etherische dood had vanaf 1933 het nieuwe herrezen directe Christusbewustzijn moeten oprijzen. Maar in plaats daarvan nam de etherisch herrezen Christus de slechte daden in Zijn hart op, geïnspireerd door het Beest dat geïndividualiseerd was in die menselijke zielen die de Goelags, de Holocaust, Hiroshima en Nagasaki creëerden. Deze geweldige apocalyptische gebeurtenissen creëerden een nieuw "graf" dat, in tegenstelling tot de twee eerste graven, gelegen was in de lagere, onderaardse wereld. Het graf van het eerste Mysterie van Golgotha bevond zich in de fysieke wereld, en het graf van het tweede Mysterie van Golgotha in de etherische wereld. Maar dit graf waarin het pas herrezen etherische Christusbewustzijn werd geduwd, ligt onder de aarde - in de 'boze' etherische, astrale en geestelijke werelden daaronder.(305
    Onze eerlijke zelfkennis brengt ons ertoe dit kwade graf, waarin de herrezen etherische Christus was opgesloten (entombed), in ons eigen lagere wezen te ervaren, wanneer wij in de vorige eeuw op zoek naar de Christus deze duistere sferen betreden en onderzoeken wat Hij daar heeft beleefd. Wij hebben in de jaren tachtig en negentig met deze krachten in onze mensheid moeten worstelen, om de Michaëlische vlammen van onze cognitieve krachten aan te wakkeren en ze zodanig te stalen, dat zij de noodzakelijke krachten van geestelijke veerkracht en uithoudingsvermogen voortbrengen. Het hele 'kennisdrama van de wederkomst', beschreven in hoofdstuk 5 van De nieuwe ervaring van het bovenzinnelijke, is een beschrijving van deze weg. Het begint met een geïndividualiseerde recapitulatie van het tweede, etherische Mysterie van Golgotha, via de assimilatie en transformatie van de doodskrachten van het Ahrimanische intellect, en hun wederopstanding in de vorm van het nieuwe etherische Christusbewustzijn. Maar toen moesten we verder gaan, want het was onze taak ook te onderzoeken wat de Christus in de jaren '30 en '40 had ervaren. Daartoe moesten wij ervaren hoe onze "opstanding van het directe Christusbewustzijn", wordt onderdrukt door een sterkere macht dan de Ahrimanische doodskracht; deze veel grotere macht doodt niet alleen het etherische bewustzijn van het engelwezen dat de Christus belichaamt, verbant Hem niet alleen van de etherische wereld naar de fysieke wereld, zoals in de negentiende eeuw gebeurde; zij duwt Hem nog lager, in de donkerste regionen onder de aarde, of, wat hetzelfde is, in de diepten van de nieuwe krachten van het menselijke kwaad. Dit proces moet eerst worden gerecapituleerd en geïndividualiseerd, om de noodzakelijke geestelijke cognitieve krachten te ontwikkelen en in dienst te stellen van Michaël, zonder welke men de etherische verschijning en het lot van de Christus in onze tijd niet kunnen onderzoeken. Maar nadat dit fundament van geestelijke wetenschappelijke kennis is gelegd, moet ook het lot van de mensheid in de hele twintigste eeuw worden beleefd. Aangezien wij door het kennisdrama van de wederkomst deelnemen aan het lot van de Christus in de negentiende eeuw en aan Zijn dood en verstikking in het Ahrimanische menselijke denken, kunnen wij Zijn beproevingen in de loop van de gehele 20e eeuw voortzetten en beleven, omdat de Christus de drager is van de gehele karma van de mensheid, omdat Hij het wezen van de mensheid is. (306) (Christus Heer van Karma
    De twee apocalyptische Beesten die in 1933-1994 de controle over de mensheid op aarde hebben overgenomen uit de handen van Ahriman, bezitten een veel sterkere macht. Hun verenigde macht, beschreven in hoofdstuk 13 van de Openbaring van Johannes, is de directe tegenstander van de Christus, en werkt via de omgekeerde en kwade geestelijke "ik"-krachten van de mensheid, en verwerven daardoor een enorme macht en gewicht. Laten we in dit verband opnieuw denken aan de hierboven geciteerde woorden van Rudolf Steiner: 

"Aan het eind van deze eeuw [1998] zal de tijd aanbreken dat Sorat opnieuw zijn kop zal opsteken uit de golven van de evolutie om de tegenstander te worden van die verschijning van Christus, die degenen die erop voorbereid zijn al zullen ervaren in de eerste helft van de twintigste eeuw, wanneer de Etherische Chris zichtbaar wordt. Dit is de essentie van wat wij vandaag moeten onthullen, en zoals Rudolf Steiner zei, om "mensen te worden die deze dingen begrijpen en de tekenen van de tijd weten te interpreteren, laten wij ons leven inrichten in overeenstemming met deze drie mysteries van onze tijd het mysterie van Michaël, het mysterie van Christus en het mysterie van Sorat".(307)

    Daarom moeten wij, zoals wij hierboven al zeiden, wanneer wij dit aspect van het etherische Christusmysterie vandaag de dag proberen te begrijpen, ons voorstellen dat het herrezen Christusbewustzijn, werd onderdrukt en samengeperst in het zwaarste verzegelde en dichte graf , dat het daar voor altijd probeert vast te houden. Dit is natuurlijk slechts een imaginatief beeld, dat nauwelijks uitdrukt wat er toen werkelijk in het levende hart van Christus plaatsvond. Deze gebeurtenis is de eerste gebeurtenis die behoort tot het mysterie en de zending van het kwaad in het huidige tijdperk, want, zoals Rudolf Steiner in 1918 aangaf, "de mensheid wordt zo in het vijfde tijdperk door de krachten van het kwaad geleid tot een hernieuwde ervaring van het Mysterie van Golgotha". Door de ervaring van het kwaad zal de Christus opnieuw kunnen verschijnen, zoals Hij in het vierde post-Atlanteïsche tijdperk verscheen door de ervaring van de dood (308). (zie ook)

Het mysterie van het boze in het 5e cultuurtijdperk. Nu, als de Christus wederom in het etherische zal verschijnen, als wederom een soort van Mysterie van Golgotha zal worden beleefd, Zal het boze een vergelijkbare betekenis hebben als geboorte en dood in het 4e Na- Atlantisch Tijdperk. In het 4e na-atlantische tijdperk ontwikkelde de Christus zijn impuls voor de aardemensheid vanuit de dood. En men mag zeggen: uit de gevolgde dood ontstond datgene, wat in de mensheid instroomde. Zo zal vanuit het boze op een bijzondere, paradoxale manier de mensheid van het 5e na-atlantische tijdperk tot de vernieuwing van het mysterie van Golgotha worden Gevoerd. Door het beleven van het boze wordt tot stand gebracht, dat de Christus Weer verschijnen kan, zoals hij door de dood in het 4e tijdperk verschenen is. (GA 185 26 -10 -1918)

    Maar dit betekent concreet dat het oneindige gewicht van alle slechte menselijke daden bij elkaar, die daarvoor geen precedent hadden, in Zijn levende hart werd opgenomen. Hij nam in zijn hart alle enorme hoeveelheden kwade gedachten en daden op die de mensheid sinds het begin van het tijdperk van het materialisme in de zestiende en zeventiende eeuw, en die aan het eind van de negentiende eeuw zo'n intensiteit bereikten; maar het theoretisch materialisme in de negentiende eeuw - waarvan de geestelijke gevolgen de aarde in de twintigste eeuw, die na 1933 een miljard keer zo groot werden, en het wezen van de etherische Christus veroorzaakten wat alleen maar beschreven kan worden, want in de etherische wereld waren kwaadaardig genoeg - bij gebrek aan een adequate terminologie een bijna fatale "hartaanval".

    Omdat we vandaag over dit mysterie moeten spreken, hebben we geen andere denkwijze en taal. Maar we moeten ons bewust zijn van het feit, dat al onze keuzes, behalve het gebruik van begrippen, beelden en woorden uit ons gewone denken en taal, Maar we moeten ons bewust zijn van het feit, dat al onze beelden en woorden, begrippen en voorstellingen, totaal ongeschikt zijn om zulke mysteries te beschrijven en nauwelijks meer dan een zwakke aanduiding kunnen geven van deze diepe werkelijkheid (309) Ons geestelijk onderzoek onthult, dat er vele tientallen jaren nodig waren voordat de eerste echte tekenen van genezing en herstel in zijn etherisch lichaam verschenen. Om te beginnen verschenen de tekenen van genezing rond Zijn gewonde hart en verspreidden zich geleidelijk naar Zijn hele etherische lichaam. Men kon dit vanaf 1975 op de voet volgen, omdat de onzichtbare, maar sterk voelbare, innerlijke wonden van Zijn binnenste geestelijke hart zichtbaar werden gemarkeerd in Zijn uiterlijke etherische lichaam. Het herstel verliep zeer geleidelijk, en wanneer men informeerde naar de oorzaak van deze genezing, kreeg men een beeld dat liet zien hoe dit stap voor stap tot stand is gekomen door alle daden van ware menselijke liefde op aarde. Om dit genezingsproces te verklaren, worden de genezende daden van liefde denkbeeldig vergeleken met zoveel kleine 'acupunctuurnaalden' dat elke daad van liefde bijdraagt aan zijn geleidelijke herstel. Toch moet gezegd worden dat, ondanks dit geleidelijke genezingsproces, naarmate het einde van de eeuw naderde, en vooral in 1998-9, tot het begin van de nieuwe eeuw en het nieuwe millennium, men nog niet met zekerheid kon zeggen of de genezing van de Christus, in Zijn rol als Hoger Zelf van de mensheid, wel voltooid zou zijn. (310) Toen men echter op de drempel van de twee millennia stond, tijdens de kerstdagen en -nachten van 1999-2000, kon men de eerste glimp opvangen van hoop die door de duisternis van de twintigste eeuw heen scheen; men kon voor het eerst, aan de nog verre horizon van de eenentwintigste eeuw, de eerste aards-menselijke zonnestraal zien van de dageraad van een nieuwe geestelijke openbaring (311

    Deze straal werd elk jaar sterker en nam geleidelijk toe naar het midden van het eerste decennium van deze eeuw, om in 2008, 2009 en 2010 een geheel nieuwe etherische vorm aan te nemen. Tegen die tijd werd het licht dat uit Zijn herstel stroomde sterker en duidelijker en begon Hij op een nieuwe manier te verschijnen en te spreken, wijzend op Zijn nieuwe openbaring. Dit werd aanvankelijk alleen in de etherische wereld ervaren en waargenomen via directe etherische gemeenschap. Maar sinds 2017-2019 is het ook extern actief geworden en toonde het zich als de bron van de huidige nieuwe Michaëlische openbaring. De etherische opstanding van Christus uit het graf van de mensheid in de twintigste eeuw, is de bron van de overvloedige stroom van nieuwe spirituele openbaringen, die in 2019 stroomt vanuit de School van Michael. Het werd de inhoud van deze lezingen en gaf ze hun titel:[in de eenentwintigste eeuw]. Er moet echter ook worden opgemerkt dat deze ondertitel: The Twilight of Humanity [in de twintigste Eeuw] Er moet echter ook worden opgemerkt dat dit proces in progressieve ontwikkeling is. Een volledig herstel en een volledige openbaring van Zijn nieuwe opstandingskracht zou pas mogelijk zijn nadat de eerste volledige 3x33 cyclus sinds 1933-45 is voltooid. Dit zal plaatsvinden in 2033-2045. Maar in 2017-2019 begon het zich ook extern te openbaren, naar de aarde stromend vanuit de etherische wereld die het dichtst bij onze fysieke wereld ligt, waarin de ware School van Michaël actief is, en deze openbaring wint met de dag aan kracht. Zij streeft ernaar haar volledigheid te bereiken in de jaren 30 en 40 van de huidige eeuw, om volledig actief te worden in de opstanding van de mensheid en de aarde in de meest beslissende tijd rond het midden van deze eeuw. 

    Dit betekent dat als wij vandaag de moed vinden om onze etherische gedachten, harten en wilskrachten te activeren en te openen, zoals in onze lezingen hier wordt getoond, wij een geheel nieuwe Michaelische openbaring van de etherische Christus kunnen ervaren, en daarmee een geheel nieuwe openbaring van de werkelijke School van Michael. Dit was niet mogelijk van 1933 tot 1998 en inderdaad, in deze vorm, niet tot 2010-2017. Maar sindsdien neemt het elke dag toe en wordt het een bron van de grootste hoop voor de toekomst van de mensheid. 

    Laten we deze waarheid met moed en vurige vastberadenheid onder ogen zien, en met onwrikbare zelfkennis weten dat deze nieuwe hoop afhangt van het zwakste lid in de geschiedenis van de Christusimpuls sinds Hij in 1933 zijn etherische verschijning begon: De mensheid als geheel, en ieder van ons. Wij worden echter ook oneindig gesterkt door het feit dat in onze etherische harten, machtig geconfronteerd met alle gevoelens van hulpeloosheid en wanhoop, veroorzaakt door de nijpende situatie van de mensheid in het graf van de beschaving, de huidige actieve etherische openbaring van de pas herrezen Christus verschijnt. Hij is het krachtigste levende protest tegen het verval van de mensheid en de Aarde. Zijn kosmisch-menselijke kracht van oneindig, onoverwinnelijk, geloof, hoop en liefde, werkt, schept, geneest en transformeert al het kwaad in het hoogste goed. Hij demonstreert dit protest, met alle krachten van Zijn pas genezen en herrezen wezen. En als we in onze zwakke menselijke woorden vertalen wat we vandaag kunnen zien, horen en ervaren door Zijn nieuwe herrezen verschijning in de etherische wereld, zouden we de boodschap die door Zijn wezen, leven en handelen wordt geopenbaard, als volgt uitdrukken:

IK BEN het Zonnewezen dat leeft binnen de Aarde en de Mensheid. Ik leef binnen jullie etherische harten. Ik verliet mijn glorieuze kosmische verblijfplaats in de zon en verruilde haar voor de Aarde om van de Aarde mijn nieuwe Zon te maken. Ik heb de menselijke vorm aangenomen om samen met jullie, mijn menselijke broeders en zusters, op deze Zon wordende Aarde te leven, met jullie te groeien en met jullie onze kosmische bestemming te vervullen. Ik heb mijn hemelse Zonnekoninkrijk op deze Aarde gevestigd. IK BEN het lichaam, het leven, de ziel, de geest en het "IK" van de Aarde en de Mensheid; en geen macht of wezen bestaat in het hele universum die deze Aarde van mij kan afnemen; er is geen macht in de hemelen en boven de hemelen, op de Aarde en onder de Aarde die bestaat in het hele universum dat deze Aarde van mij kan afnemen, wanneer jullie je verenigen met mij. Neem mijn offer actief in je hele wezen op, moedig jezelf en je medemensen aan en versterk ze! Verenig je met mijn kosmische daden van genezing en verlossing, en sluit je aan bij mijn engelen gastheren (hosts), om samen de nieuwe Aarde-Menselijke Zon op te bouwen!

Als wij vandaag luisteren naar deze oproep - die met de dag sterker wordt - voelen wij ons oneindig gesterkt en vervuld van de sterkste krachten van hoop, liefde en geloof. En deze oproep van de herrezen etherische Christus moet in ons de levende bron worden van de nieuwe Michaëlische beweging in de etherische wereld en op aarde in de eenentwintigste eeuw. Deze boodschap belichaamt de essentie van het esoterische etherische "onderricht" van Christus, dat sinds 1933 regelmatig in de School van Michael wordt gegeven en dat geen "onderricht" is in conventionele menselijke zin, maar een levende demonstratie van Zijn wezen in levende actie. Deze demonstratie werd de bron van de nieuwe taak van de School van Michael in de etherische wereld tijdens de apocalyptische gebeurtenissen van 1933-45 en dit moet in de eerste helft van deze eeuw worden volbracht in de nieuwe School van Michael op aarde. 
    Zoals ik in mijn boeken en ook in deze lezingen heb laten zien, is de nieuwe etherische openbaring van de herrezen Christus niet alleen een openbaring van één enkel wezen, subliem als Hij is; zij is zelfs groter dan dat, want zij is een openbaring van een nieuwe Aarde en een nieuwe Hemel. Het heeft een diepgaande planetaire en kosmische dimensie. Zijn sublieme etherische wezen wordt geopenbaard als het hartcentrum van een geheel nieuw etherisch koninkrijk. Wij hebben dit nieuwe etherische koninkrijk van de etherische Christus een passende naam gegeven en het de 'Aardse-Menselijke Zon' genoemd. Het groeit als een nieuwe fontein van eeuwig leven binnen de snel verdwijnende levensstroom van de oude en stervende Moeder Aarde. In het hart van deze stervende Moeder Aarde plantte Hij een zaadje van eeuwig leven en vormde het stralende hartcentrum van Zijn nieuwe Zon. Dit Zon-worden-proces van de Aarde is ook de wederopstanding van de oude Moeder Aarde en haar geestelijke wedergeboorte. Het vindt plaats in onze etherische harten, in het nieuw geboren, etherische zonneleven van de Aarde en de Mensheid. Wij kunnen dit als werkelijkheid ervaren in ons hele etherische hart en lichaam. In het licht van deze ervaring kunnen wij onze lezingen besluiten met de profetische woorden van Rudolf Steiner, die meer dan honderd jaar geleden werden uitgesproken. Laten wij dit doen in het belang van de levende voortzetting van de Michaëlsstroom van de twintigste naar de eenentwintigste eeuw en de toekomstige wording van het nieuwe wezen van de Antroposofia:

De tijd zal komen dat de mensen weer in de geestelijke wereld zullen kijken en daar het land zullen zien waar de stromen van ware geestelijke voeding vandaan komen voor alles wat in de fysieke wereld gebeurt.... Dit land was inderdaad ooit toegankelijk voor de mensen en zal dat weer zijn nu Kali Yuga, het donkere tijdperk, voorbij is... Diep ontroerend zijn de geschriften die vertellen over dit oude land, van waaruit de Ingewijden steeds weer de nieuwe stromen en impulsen brengen voor alles wat van eeuw tot eeuw aan de mensheid moet worden doorgegeven. Zij die op deze wijze met de geestelijke wereld verbonden zijn, nemen steeds weer hun toevlucht tot Shamballa [de aards-menselijke zon] - de naam van dit mysterieuze land. Het is de diepe bron waarin helderziende visie ooit putte; het trok zich terug tijdens Kali Yuga en er wordt over gesproken als een oud sprookjesland dat opnieuw in het rijk van de mens zal komen. De aards-menselijke zon zal er weer zijn wanneer Kali Yuga zijn loop heeft gehad. De mensheid zal via normale menselijke vermogens opstijgen naar het land van de Aardse-Menselijke Zon..... de Aardse-Menselijke Zon is een realiteit, was een realiteit, zal weer een realiteit zijn voor de mensheid. En wanneer zij zich opnieuw openbaart, zal één van de eerste visioenen die tot de mensen komt, die van Christus in zijn etherische vorm zijn... Het is Christus die de mensen zal leiden naar Zijn etherische aards-menselijke zon. Een geestelijk leven moet dan beginnen, eerst voor enkelen en in de loop van tweeduizend vijfhonderd jaar voor een steeds groter aantal mensen; daar zal de ervaring ontstaan van het land van de etherische Aards-Menselijke Zon, geweven van licht, doorstraald met licht, verzadigd (teeming) van wijsheid. Dit is de gebeurtenis die voor hen die de wil hebben om te begrijpen, voor hen die oren hebben om te horen en ogen om te zien, beschreven moet worden als het meest gedenkwaardige keerpunt in de evolutie van de mensheid, waardoor het begrip van de mensen voor de Christusimpuls versterkt en geïntensiveerd zal worden... Hoe meer inzicht de mensen krijgen, hoe groter en machtiger Christus aan hen zal verschijnen! Wanneer zij eenmaal doordringen in de etherische Aarde-Menselijke Zon... zullen zij... groeien in het rijk waar Hij voor het eerst zal worden ontmoet: het mysterieuze land van de etherische Aardse-Menselijke Zon kunnen aanschouwen.(312)

 

Noten Aharon 

295.Dit is de reden waarom ik het eerste deel van mijn antroposofisch onderzoek, van mijn 21e tot mijn 36e jaar, heb gewijd aan het onderzoek naar de etherische aanwezigheid van de Christus, en dit heb gepubliceerd in mijn hoofdboek, De nieuwe ervaring van het bovenzinnelijke, in 1995.


296. De externe etherische beeldvorming kan in de loop van de spirituele ontwikkeling verder worden getransformeerd en verdiept. Dit vindt plaats naarmate we onze eigen eeuwige geestelijke individualiteit meer ervaren als een volledig belichaamde, geheel menselijke, persoonlijke ervaring, zoals ik ook in Cognitieve Yoga heb laten zien. Dan zal men steeds beter in staat zijn de persoonlijke ervaringen van de Christus, die in een persoonlijke vorm verscheen, te begrijpen'. (GA 231, 16.11.1923)

297. GA 152, 2.5.1913. Dit is de reden waarom het geestelijk wetenschappelijk onderzoek van de etherische Christusimpuls, moet beginnen met het confronteren en overwinnen van de Ahrimanische doodskrachten die actief zijn in de gewone cognitie, en moet leiden tot hun vergeestelijking tot de nieuwe verbeeldingskracht van de Bewustzijnsziel, zoals ook aangetoond in de Cognitieve Yoga.

298.GA 152, 20.5.1913.

299. Laten we opnieuw in herinnering brengen wat in de tweede en vierde lezing werd gezegd, namelijk dat we de etherische Christus sinds het einde van de vorige eeuw konden waarnemen, omdat we deze 'opstanding van het directe Christusbewustzijn' in volledig ontwaakt aards bewustzijn konden volbrengen. Op die manier konden wij in ons aardse bewustzijn en leven een recapitulatie en re-actualisatie bewerkstelligen van wat wij in de etherwereld hebben ervaren in dit beslissende moment van de menselijke evolutie. Dit moment werd in volledig spiritueel bewustzijn in de etherische wereld ervaren in 1933 en gedurende de twaalf jaren, 1933-45, zoals beschreven in De spirituele gebeurtenis van de 20e eeuw.

300. Mattheüs 24:15-16. Jezus verwijst naar Daniël 11-31: 'Krachten van hem zullen verschijnen en de tempel en de vesting ontheiligen en het voortdurend brandoffer wegnemen. En zij zullen de gruwel oprichten die desolaat maakt".

301. 2e Tessalonicenzen, 2:3,4,7.

302. GA 118, 25.1.1910.

303. In de tweede lezing hierboven is uitvoerig gesproken over wat er in de etherische wereld plaatsvond in de 12 jaren, 1933-45. Zie vooral deze passages: 'Antroposofie moet op geheel nieuwe grondslagen worden heropgericht', 'De onvertelde geschiedenis van de Michaëlsbeweging na de dood van Rudolf Steiner', en 'De wederopstanding van de esoterische jeugdimpuls'.

304.De basis voor dit onderzoek is gelegd in mijn boek De nieuwe ervaring van het bovenzinnelijke. Deze onderzoeksmethode en cognitieve praxis werd ontwikkeld, aan de hand van de nieuwe Aristotelisch-Platonische synthese, beschreven in de vorige eeuw en de voortzetting ervan in de huidige eeuw. tweede lezing, om de verschijning van de etherische Christus in de vorige eeuw en in continuiteit in de huidige eeuw te onderzoeken.

305.Over de boze etherische, astrale en geestelijke werelden onder de fysieke aarde, en hun verbinding met het etherische Christusgebeuren, zie de lezing, De Etherisatie van het Bloed, GA 130, 1.10.1911.

306. Dit is de reden waarom The Spiritual Event of the 20th Century bedoeld was als het achtste hoofdstuk van The New Experience of the Supersensible, omdat het gebouwd is op het fundament van het kennisdrama van de Wederkomst. Beide boeken samen beschrijven het hele proces dat de etherische Christus heeft doorgemaakt vanaf het tweede Mysterie van Golgotha aan het eind van de negentiende eeuw, via de 12 jaren 1933-45, tot het eind van de 20e eeuw.

307. GA 346, respectievelijk 20 en 23.9.1924.

308. GA 185, 25.10.1918. En verder: "Dit alles geeft natuurlijk geen aanleiding tot geweeklaag, maar tot versterking van de menselijke energie en het streven naar het geestelijke. Want als de mensen bereiken wat in dit tijdperk kan worden bereikt door de krachten van het kwaad te grijpen en ze ten goede te keren, dan zullen zij tegelijkertijd iets geweldigs bereiken: dit vijfde post-Atlanteïsche tijdperk zal voor de menselijke evolutie grootsere denkbeelden opleveren dan die van enig ander post-Atlanteïsch tijdperk, of zelfs van enig vorig tijdperk. Bijvoorbeeld, de Christus verscheen en ging door het Mysterie van Golgotha tijdens het vierde post-Atlanteïsche tijdperk, maar pas in ons vijfde tijdperk zal het menselijk verstand de betekenis van deze gebeurtenis kunnen bevatten. In het vierde tijdperk konden de mensen begrijpen dat zij in de Christusimpuls iets hadden dat hun ziel voorbij de dood zou dragen... Het vijfde tijdperk zal een nog belangrijker ontwikkeling brengen: de mensen zullen de Christus gaan erkennen als hun helper in de taak om de krachten van het kwaad om te zetten in het goede". (GA 178, 19.11.1917)

309. Benadrukt moet worden dat de mededeling van dit mysterie niet geprobeerd zou zijn, als het niet in overeenstemming was geweest met de wil van de nieuwe openbaring van het Christuswezen zelf.

310. In de tweede lezing hierboven heb ik enkele van de meer uiterlijke aspecten beschreven van de nijpende situatie van de Antroposofische Vereniging en beweging aan het eind van de eeuw. Maar de diepere esoterische oorzaak van deze situatie te beschrijven is iets waarover men ook vandaag nog geen juiste woorden kan vinden.

311. Dit gebeurde, veelbetekenend, ook in Zweden, tijdens onze "Millenniumconferentie". Ik kon waarnemen dat ondanks alle donkere stormwolken, die zich van de hele twintigste eeuw samenpakten, verdichtten en verharden, er een nieuwe lichtstraal doorbrak. Toch bezat ik op dat moment niet de nodige cognitieve krachten om deze waarneming vast te pakken en op aarde te brengen, noch kon ik de woorden vinden om ze uit te drukken in de lezingen die ik tijdens de conferentie gaf. Zoals ik hier laat zien, veranderde dit tot 2008-10 geleidelijk in de esoterische wereld, en is het sinds 2017 een exoterische impuls geworden.

312. GA 118, 6.3.1910.

Verschillende uitspraken van Rudolf Steiner betreffende het tweede mysterie van Golgotha zijn hier verzameld. Ook enkelen die in bovengenoemde tekst (nog) niet genoemd zijn.terug naar inhoudsopgave

2 opmerkingen:

cheese curve zei

recensie

Menschendämmerung und Auferstehung der Menschheit

Die Geschichte der Michael-Bewegung
seit dem Tod Rudolf Steiners
Eine esoterische Studie


Dieses einzigartige Werk ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung und Erfahrung und wirft ein neues Licht auf die übersinnliche Geschichte und das Karma der Michael-Bewegung seit Rudolf Steiners Tod. Es beschreibt die Entwicklung und den Wandel dieser Bewegung in der ätherischen Welt während des 20. Jahrhunderts, von der weltverändernden Apokalypse in den 1930er- und 40er-Jahren bis zum Beginn ihrer Inkarnation auf der Erde am Ende des letzten Jahrhunderts. Das Werk legt auch einen Fokus auf die Entwicklungen in der praktischen und sozialen Arbeit zum Aufbau der Gemeinschaft der Schule für Geisteswissenschaft, die in unserer Zeit die neue Michael-Bewegung verkörpert.

Yeshayahu Ben-Aharon zeigt in den vorliegenden Vorträgen auf, dass die Michael-Bewegung auf der Suche nach kreativen, mutigen und enthusiastischen Seelen ist, um eine starke Gemeinschaft zu fördern, die sich von einem Jahrzehnt zum nächsten als ein lebendiger Organismus entwickelt. Auf der Grundlage der kontinuierlichen Wiederauferstehung der Anthroposophie ist diese Gemeinschaft bestrebt, die Begegnung und Kommunikation mit der Schule von Michael und Christus in der ätherischen Welt in einer Form zu gestalten, die der Zeit angemessen ist und von ihr verlangt wird. Die Niederschriften dieser Vorträge fassen die Erfahrungen des Autors mit der Anthroposophie in den letzten 42 Jahren im Lichte der gegenwärtigen Mitteilungen aus der geistigen Welt zusammen. Sie sind das Ergebnis zeitgemäßer spiritueller Forschung und individueller gelebter Erfahrung.


Aus dem Inhalt:

1. Die Amfortas-Parzival-Dualität und ihre Heilung

2. Menschendämmerung und Auferstehung der Menschheit

Die ungeschriebene Geschichte der Michael-Bewegung nach dem Tod Rudolf Steiners

3. Die universelle Sprache Michaels und das Wesen Rudolf Steiners

4. Die anthroposophische Bewegung in der Gegenwart

5. Die Äthergestalt lebt

Nachwort: Die Auferstehung des ätherischen Christus im 21. Jahrhundert

cheese curve zei

Menschendämmerung und Auferstehung der Menschheit

eine Buchbesprechung von Johannes Lauterbach

Zuerst erscheinen unter dem Titel »Die Michael-Bewegung seit Rudolf Steiners Tod« in der Zeitschrift Gegenwart, Nr. 2/2021, https://www.zeitschrift-gegenwart.ch