vrijdag 1 januari 1999

Anna Katharina Emmerich


Dit is het eerste artikel van de auteur dat ooit gepubliceerd is. In dit geval in 1999 in het blad IJsselaarde. Het betreft een visie van de auteur op de in katholieke kring (18) bekende Anna Katharina Emmerich (of Anna Catharina Emmerick). Gezichtspunten vanuit de antroposofie worden te hulp genomen om het fenomeen te kunnen duiden. Auteur heeft alle boeken over Anna gelezen en was altijd diep onder de indruk van deze vrouw. Daarbij was het de auteur ook duidelijk dat gezien de tijdsperiode 1774-1824 er enige clementie nodig is bij de beoordeling van sommige feiten die al te erg katholiek gekleurd lijken.


Het blad IJsselaarde bestaat niet meer, maar dit artikel (ruim voordat Judith von Halle de gemoederen begon bezig te houden ) wil ik hier toch plaatsen juist i.v.m. Judith von Halle, waarover nog een artikel gaat verschijnen. Aan het  oorspronkelijke artikel van 1999 heeft de auteur anno 2012 nog wat noten toegevoegd vanaf noot nummer. 14

de auteur

Anna Katharina Emmerich.

In IJsselaarde januari 1998 (jaargang 2 nummer 1) stond een artikel van Maurits in 't Veld
over; "Een gestigmatiseerde vrouw aan de lJssel" (Dorothea Visser, bIz.20---22).
In dat artikel werd meermaals gewezen op Anna Katharina van Emmerich;
" In een latere uitgave van lJsselaarde hopen we meer over haar te vertellen. "

Korte levensbeschrijving.

Anna Katharina Emmerich; de dochter van Bernard Emmerich en Anna Hillers, arme en vrome boerenlui, werd in het bisdom Munster in de boerengsmeente Flamske vlakbij Coesfeld (Duitsland), op 8 september 1774 geboren. Uit haar kindertijd weet ze zich te herinneren, dat daar altijd al een wezen uit de hogere wereld bij haar was om haar te begeleiden en beschermen, haar beschermengel. (15) Deze kon ze schouwen en ook bevragen in haar kinderlijke onschuld. Deze leiding en het schouwvermogen zijn gebleven tot aan haar dood in 9-2-1824. Ze schouwde ook Maria en allerlei heiligen (zoals de katholieke kerk deze kent) en kon geestelijke gesprekken met hen voeren. Toen ze over deze belevenissen begon te spreken in haar naaste omgeving kwam ze er langzamerhand achter, dat niet alle mensen dezelfde ervaringen konden delen en werd ze zwijgzaam. Net als Dorothea Visser was ze ook een tijdje hoedster van koeien (als variant op de schapenhoeder Joh.10.1-16 of vissers van mensen).(17) In de natuur zijnde met de dieren kreeg ze inzichten in het wezen en de werking van geneeskrachtige kruiden en gifplanten. Ze had een hard leven als arme boerendochter, doch koos ook zelf voor de eenvoud, waardoor het leven niet gemakkelijker werd.
Toen ze 16 was ontwaakte in haar het verlangen om het klooster in te gaan. Maar intreding laat door omstandigheden (ze was te arm!) nog jaren op zich wachten. In 1798 als ze 24 jaar oud is heeft ze een cruciale ervaring. Terwijl ze in een kerk voor een kruis in gebed is, "ziet" ze vanuit het tabernakel Christus als een lichtende jongeling voor haar verschijnen. In Zíjn linkerhand een bloemenkrans en in Zijn rechterhand een doornenkroon (1). Ze krijgt de keus en kiest uiteindelijk voor de doornenkroon. (15) Als ze weer tot zich komt heeft ze hevige pijn rondom haar hoofd. Bloedvlekken aan haar hoofd die later beginnen op te treden moet ze maskeren door het dragen van een hoofdband. Op 18 december 1802 treedt ze eindelijk in in het klooster Agnetenberg van de Augustijnen te Dülmen, na op 13 november 1802 als novice aangenomen te zijn. In de enge gemeenschap van het klooster kon het niet uitblijven dat men iets van haar lot en omstandigheden vernam. Door enkele mede-zusters werd ze verspot 1), door jaloezie en andere
luciferische zieleeigenschappen ingegeven. Omdat ze helderziend (voelend, horend) was kon Anna deze verdachtmakingen (roddel) achter haar rug om toch vernemen en beleefde dat als scherpe pijlen die op haar gericht waren. Doch daar liet ze uiterlijk niets van merken. Maar de medezusters konden haar medelijden (wat ze als antwoord op hun daden ontvingen) toch aanvoelen en kregen daar een zeer onbehaaglijk gevoel bij. Kerstmis 1802 wordt ze erg ziek met pijngevoelens in de hartstreek. Deze pijn verlaat haar het
hele leven niet meer. In 1812 tijdens een extase ontstaat er op die plaats van het hart (1) ter hoogte van het borstbeen een kruis. (nog een overeenkomst met Dorothea). Als ze in de kloostertuin werkte kwamen de vogels tot haar en gingen zelfs op haar schouders zitten. Hier zien we een ook gelijkenis met Franciscus van Assisi. (ook een gestigmatiseerde). Ze werd veel ziek in het klooster. Maar de bron van dat lijden lag niet zozeer in haar eigen constitutie maar meer daarin dat ze plaatsvervangend kon lijden voor andere mensen, die zich daar in de regel niet van bewust waren. In feite nam ze andermans karma op zich. In het
vorige artikel werd iets dergelijks gezegd over de verhouding tussen Dorothea en pastoor Kerkhof. Later tijdens een gebed waarin ze geconcentreerd was op het lijden van Christus aan het kruis kreeg ze brandende pijn aan handen en voeten (1). Zo had ze gedurende langere perioden in haar leven aan vijf plaatsen de wondtekenen of stigmata ervaren:
1) hoofd
2) hart-rechterzijde
3\4) handen
5) voeten
Tot 1813 bleven deze verschijnselen voor de buitenwereld verborgen. Maar nadat het klooster in 1812 opgeheven werd kon dit niet meer zo blijven. Samen met een oude bevriende priester ging ze wonen bij een arme weduwe, ieder in aparte kamers. Daar kwam ze in een mensengemeenschap terecht die sterk met haar lot verbonden bleek te zijn, zowel in positieve en negatieve zin.Er waren bijv. Jezuïeten die invloed op haar uit wilden oefenen. In 1818 komt de dichter Clemens Brentano naar Dülmen (hij is dan 40 jaar oud).Katharina zegt van hem:


"Ik kende je al, voor je bij me kwam. Vaak is me in voorgezichten van mijn leven een man met donkere gezichtskleur als bij mij aanwezig, schrijvend getoond; daarom moest ik, als je de eerste keer in mijn kamer binnenkwam, denken: ach, daar is hij dan. " (voorwaar een karmisch motief!)                                             Clemens Brentano --de Pelgrim--

Aan deze dichter/schrijver danken we het, dat er nu bijna 2000 blz.. voor het nageslacht bewaard gebleven zijn, waarin beschreven wat de schouwingen van de gestigmatiseerde inhouden. Hij wordt haar biograaf. Anna noemt hem de "pelgrim".


Wat schouwde Anna?

In "gezichten " beleefde ze het hele aardse leven van Jezus (Christus) mee. Deze visioenen zoals ze door Clemens Brentano opgetekend zijn zittend aan haar lijdensbed hebben hun neerslag gevonden in (zover auteur bekent) 5 boeken (2.) Deze zijn na de dood van de dichter uit zijn vele aantekeningen samengesteld.
Behalve het leven van Jezus (daarin centraal het lijden) schouwde ze ook het leven van Maria en haar voorgeslacht. (Het voert hier buiten het kader van dit artikel om er op in te gaan of hier meer van de Maria' sprake is zoals deze in het Lukas-evangelie beschreven is of volgens het Mattheus-evangelie.) Daarnaast had.ze ook "gezichten" die met de hele historische mensheidsontrvikkeling te maken hebben zoals de zondeval, de zondvloed, de ontmoeting van Abraham met Melchisedek etc. Ook toekomstvisioenen hoorden bij haar schouwen. Behalve de voorspellingen over de toekomstige werkzaamheden van de aartsengel Michaël is er een pregnante uitspraak van haar betreffende de 20" eeuw, die hieronder geciteerd zal worden. Ze heeft dit gezicht als ze de zgn. hellevaartl van Christus meebeleeft, na de graflegging. 


"In der Mitte war ein Abgrund von Nacht, Luzifer ward gefesselt in diesen geworfen, und es brodelte schwarz um ihn. Es geschah alles dieses noch bestimmten Gesetzen, ich hórte, dass Luzifer, wo ich nicht irre, 50 oder 60 Jahre vor dem Jahre 2000 nach Christus wieder auf eine Zeitlang sollefreigelassen werden."


Dit doet denken aan de inhoud van de vlugschriften van de "Witte Roos" (studenten die tijdens het Hitler-regime herkenden waar ze mee te maken hadden) die Hitler beleefden als een afgezant van de antichrist.(5)
Het doet ook denken aan een uitspraak van Rudolf Steiner waar deze zeg! dat in 1933 het (apokalyptische) dier zou beginnen op te stijgen.(6) Je kunt je verbazen over de gedetailleerdheid van haar schouwvermogen (14) als het bijv. over fysieke feiten gaat. Tot in de finesses bijv. beschrijft ze het interieur van het Coenaculum (de plaats waar het laatste avondmaal plaatsvond), maar ook tot in detail de vorm van het kruis en de houtsoorten waaruit deze vervaardigd is, zelfs de klinknagels worden uitgebreid beschreven. Maar niet alleen fysiek waarneembare feiten worden beschreven. Het is aandoenlijk om te lezen hoe Anna de gemoedstoestand van Maria Magdalena weet te beschrijven, zoals deze met haar haren de voeten van Christus afdroogt. (On)willekeurig kan de gedachte bij je opkomen in aansluiting bij de karma- en reincarnatiegedachte; hoe zou het leven van Maria Magdalena er bijv. kunnen uitzien indien ze in de 18e-19e eeuw wedergeboren zou zijn? Al het schouwen heeft het karakter van een ooggetuigenverslag. Dit lijkt veel op datgene wat in de antroposofie het schouwen van de akasha-kroniek genoemd wordt, maar is misschien toch nog wel anders dan dat. (14) Van Rudolf Steiner zijn er ook beschrijvingen van zeer intieme details uit het leven van Jezus bekend, wat bijv. z'n neerslag gevonden heeft in het boek "Aus der Akasha-Forschung, Das fiinfte Evangelium".(7)


Christelijke inwijding.

In veel voordrachten beschrijft Rudolf Steiner de 7 stadia van de Christelijke inwijding (8) zoals deze ook na het 12e hoofdstuk in het evangelie volgens Johannes beschreven staan.
 l. De voetwassing
2. De geiseling
3. De doornenkroning, hoon en verspotting
4. De kruisiging
5. De hellevaart, mystieke dood, ontmoeting boze
6. De graflegging
7. De opstanding, hemelvaart
Een aantal van deze stadia zijn te herkennen (zoals eerder in de tekst summier aangegeven) in het leven van Anna Katharina.(15) In de vierde fase van deze inwijding treden de stigmatiserings tekenen te voorschijn (9). Op een andere manier is Steiner ook op deze inwijdingsfasen ingegaan o.a. in het boek "Das Prinzip der Spirituellen Ókonomie im Zusammenhang mit Wiederverkórperungsfragen' (l0). Hierin beschrijft hij de inwoning van de Christus-geest in de lichamelijke en zieleomhulsels van Jezus (zie ook 7). Door deze "inwoning" van Christus in deze "tempel" kon het "bouwplan" (scheppingsplan) van deze tempel vervolmaakt worden, zowel op fysiek, etherisch, astraal als op ik-nivo". Sinds het Mysterie van Golgotha nu, zijn er een soort afdrukken (oneerbiedig gezegd kopien) van deze door Christus omgewerkte wezensdelen van de mens Jezus beschikbaar gekomen voor de gehele mensheid. Een afdruk van het omgevormde levenslichaam hebben bijv. gekregen. Johannes Scotus Erigina, Augustinus, Columban, Gallus, Patrick. 
Een afdruk van het herschapen astraallichaam hebben bijv. gekregen Elisabeth von Thuringen
en Franciscus van Assissi.(10) Bij mijn weten zijn u geen uitspraken van Rudolf Steiner over Anna Katharina van Emmerich (zijn deze er wel, dan zou de auteur dat graag van u via de redaktie van dit blad
vernemen).(14) 
Een afdruk van het "ik" heeft Christian Rosenkreutz ontvangen, dit noemt Steiner een graalsgebeuren, te vergelijken met het gebeuren van Saulus, die tot Paulus werd voor de poorten van Damaskus.(11) Anna Katharina heeft bijna 2 eeuwen geleden een jarenlang durende Christus-ervaring gehad, die in onze tijd moeilijk te herhalen is. Toch vinden er ook in onze tijd nog christelijke inwijdingen plaats die echter anders van karakter zijn. De stigmata verschijnselen treden niet meer zo uiterlijk op, omdat de menselijke wezensdelen nu anders geworden zijn in het bewustzijnszieletijdperk.(15)
In het kader van de uitspraken die Rudotf Steiner vanaf 1910 t/m 1925 gedaan heeft over de wederkomst van Christus in de etherwereld (12) (op de wolken) wil ik hier volstaan met opmerkzaam te maken op enkele recent uitgekomen boeken van andere auteurs die dit thema ook benaderen(13)


http://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Catherine_Emmerich 

Kees Kromme.

1 Verderop meer daarover onder; christelijke inwijding
2 a) Leben der hl. Jungfrau Maria
b) Das arme Leben unseres Herrn Jesu Christi
c) Das bittere Leiden unseres Herm Jesu Cbristi
d) Die Geheimnisse des Alten Bundes
e) Visionen
Allen verschenen bij Paul Pattlog Verlag 875 Aschaffenburg
(nieuwere uitgaven tegenwoordig door: Christina Vedag CII-8260 Stein am Rhein Schweiz) of 
http://www.heilig-kreuz-duelmen.de/kreuz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=99&Itemid=70

voor de online versie van alle boeken hierr

3 zie 2a
4 zie2d
5 Inge Scholl - De witte Roos Het verzet van Duitse studenten tegen Hitler
(al deze studerten zijn door het regime vermoord.) naar artikel -Christus en de tegenstrevende machten-
6  GA 346, 20-9-1924, Apokalypse und Priesterwirken
7  GA 148 Aus der Akasha-Forschung - Das Fünfte Evangelium
8  GA 97- 13-2-1906 Das christliche Mysterium
9. GA97- 3-2-1907   19-9-1906   22-2-1907
10. GA 109/111 15-2-1909  28-3-1909  14-4-1909
11. GA 131 Von Jesus zu Christus 14-10-1911
12 GA 118 das Ereignis der Christus Erscheinung in der ätherischen Welt
13 Falter und Blüte - Mara Friedrich en Georg Goelzer
Das spirituelle Ereignis des 20.Jabrhunderts - Jesaiah Ben Aharon
Die neue Erfahrung des Übersinnlichen - Jesaiah Ben Áharon
Wiedergerufen vom Herm des Schicksals (band 1 t/m ~15) - Friederich-Goelzer.
Ich bin bei euch - Wolfgang Garvelmann
Sie erlebten Christus - Hillerdal-Gustaftson
Serie das ätherische Christus-wirken band 1\4 - div. auteurs.
Er und ich- Geht meiner Liebe entgegen - Mein Herz erwartet euch -
(Geistliches Tagebuch l,tr ltr)
Gabrielle Bossis.
Der Jahreskreislauf als Einweihungsweg zum Erleben der Christus'Wesenheit
Sergej O. Prokofieff.
ook: naar artikel grootste geheim


toegevoegde noten 2012

14. In 1999 was het de auteur nog niet bekend dat er door Steiner iets gezegd zou zijn over Anna Katharina Emmerich. 
In een boek van Sergej Prokofieff  (2008)- das Mysterium der Auferstehung im Lichte der Anthroposophie- echter is te lezen in de aanhang, dat Steiner in een vragenbeantwoording na een voordracht gezegd zou hebben: Katharina Emmerich von Clemens Brentano?- Darin sind Gesichte einer ausserordentlich guten Somnambule wiedergegeben. Namentlich sind es die Teile, die sich beziehen auf das Spiegelsehen, darin ist unzweifelhaft ausserordentlich Richtiges.- (GA 106 14-9-1908 Aegyptische Mythen und Mysterien, maar vragenbeantwoording schijnt niet gepubliceerd te zijn). 
Steiner heeft uitgebreid gesproken over visioenen, somnambulen , helderziendheid , spiegelzien etc.

In een gepland artikel wil auteur daar nog nader op in gaan.

15. De inwijding kent meerdere varianten. Zo is er de bewust gekozen scholingsweg. Maar het is ook mogelijk dat mensen in dit leven niet bewust daarvoor kiezen, daarentegen in een vorig leven zo''n inwijdingsweg gegaan zijn. In dit leven is het dan mogelijk dat ze daarvan de vruchten plukken. Bijv. Anna was als kind al helderziend, maar toen ze een keuze moest maken tussen een bloemenkrans en een doornenkroon en voor de laatste koos, was dat in die tijd (1798) misschien toch op een bepaalde manier wel een bewust gekozen inwijdingsweg, die echter afweek van de door Steiner beschreven Rozenkruisers inwijdingsweg.. Met de antroposofische kennis van nu moeten we er wel rekening mee houden dat deze gebeurtenis zich nog voltrok in het kali yuga (duistere tijdperk) waar helderziende vermogens zich met moeite konden ontwikkelen. Het moge duidelijk zijn dat Anna als non van een katholieke orde veel van haar schouwingen ook nog gekleed heeft zoals deze door een katholieke bril tot haar kwamen.
17. http://nl.wikipedia.org/wiki/Dorothea_Visser over Dorothea Visser
18.http://www.lucepedia.nl/asp/invado.asp?t=media_detail&t_id=14&d_id=23&t_name=Introductie
Toen Mel Gibson kwam met zijn  film  -Passion of the Christ-  (2004) bleek dat hij zich had laten inspireren door beschrijvingen van Anna Katharina Emmerich, in onderstaande youtube film te zien:de indruk die de film maakt is wel heel erg fysiek en gericht op het lijden, de geestelijke dimensies die Anna ook schouwde komen hier nauwelijks aan bod.
extern als youtube film.

aanvulling 12-10-2012

Steiner beschrijft dat destijds al het materialisme intrad door afbeeldingen van de lijdende Chrtistus. In bovengenoemde film is dat allemaal nog een graatje erger:

Und so sehen wir, wie erst ganz schwach, aber eben doch schon etwas bemerkbar in der Ver­mischung des Christentums mit dem untergehenden Römertum, wie da der Materialismus des Abendlandes seine ersten Strahlen wirft. Unter diesem Einflüsse entstand auch jenes Bild des Christus Jesus, das im An­fange gar nicht vorhanden war, das durchaus nicht im Ursprunge des Christentums liegt: das Bild des Christus Jesus als des Gekreuzigten, Leidenden, als des Schmerzensmannes, als desjenigen, der in Schmerzen vergeht unter dem Eindrücke des unsäglichen Leides, das ihm zugefügt worden ist.Damit war ein Bruch gekommen in die ganze Anschauung der christ­lichen Welt; denn dieses Bild, welches fortan durch die Jahrhunderte gegangen ist - der am Kreuz hängende, schmerzdurchtränkte Christus -, das ist der Christus, welcher nicht mehr in seiner geistigen Wesenheit aufgefaßt werden kann, sondern allein in seiner leiblich-körperhaften Wesenheit. Und je mehr die Schmerzensmerkmale dem menschlichen Leibe aufgeprägt wurden, je mehr es die Kunst in ihrer großen Vollkommenheitzu verschiedenen Epochen zustande gebracht hat, dem am Kreuze hängenden Erlöser die Schmerzensmerkmale aufzudrücken, um so mehr würden die Keime materialistisch-christlichen Empfindens ge­legt. Der Kruzifixus ist der Ausdruck für den Übergang zum christ­lichen Materialismus. Dem widerspricht nicht, daß in einer großen, gewaltigen Weise gerade das, was als Schmerz des Erlösers durch die Kunst verkörpert worden ist, in seiner vollen Tiefe und Bedeutung anerkannt werde. Trotzdem bleibt es wahr, daß mit diesem Bilde des Erlösers, der am Kreuze unter Schmerzen vergeht, von einer eigentlich geistigen Auffassung des Christentums der Abschied genommen wor­den ist.
In 1892 begon het proces vande zaligverklaring van Anna Katharina Emmerick. Dit werd echter meerdere malen opgeschort, vooral vanwege twijfels omtrent het waarheidsgehalte van de historische en theologische beweringen in de boeken van Clemens Brentano. In 1928 werd het proces stopgezet, na aanklachten over het verbreken van de kuisheidsgelofte door Emmerick. Deze beschuldigingen bleken echter vals. Het proces werd in 1973 heropend op verzoek van de bisschop van Münster en ten slotte in 2004 gesloten. Op3 oktober 2004 verklaarde paus Johannes Paulus II haar zalig. Hierbij werd uitdrukkelijk de waarheid van Emmericks visioenen in het midden gelaten, maar werd gewezen op haar persoonlijke heiligheid en deugd. Mgr. Jozef Punt voegde als toelichting op deze zaligverklaring toe dat men bij privéopenbaringen vaak ziet dat er een soms moeilijk te onderscheiden vermenging optreedt van het bovennatuurlijke en de eigen inbreng van de ontvanger omdat deze immers treedt als ‘filter’ van de openbaring optreedt (quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur). Of Emmericks zaligverklaring in 2004 samenhangt met de publiciteit rond haar vanwege Gibsons The Passion of the Christ is volgens de bisschop niet te zeggen. Haar zaligverklaring stuitte op verzet en onbegrip, met name uit Joodse hoek.


naar artikel biografie Johanna von Keyserlingkterug naar inhoudsopgave

2 opmerkingen:

cheese curve zei

zie de aanvulling van 12-10-2012 n.a.v. de film van Mel Gibson -de Passion of the Christ- volgens Steiner werkt de eenzijdige aandacht voor de lijdende Christus ertoe, dat deze alleen nog maar begrepen kan worden als een fysiek lichaam en niet meer als een geestelijk wezen, waardoor het materialisme in het Christendom bevorderd wordt.

cheese curve zei

http://www.emmerick.be/Emmanuel/

online versie van alle boeken