donderdag 10 januari 2013

5b- Antroposofie en transhumanisme (&posthumanisme).


uit Apokalyps nu! zomer 2012

Antroposofie en transhumanisme (& posthumanisme).

Dit artikel is als een (eerste) inleiding bedoeld op een omvangrijk thema dat bij Steiner aangeduid wordt als materialistisch occultisme (ondernatuur) en mechanisch occultisme (morele krachten). (21) Daartoe wordt er eerst onderstaand in grote lijnen ingegaan op wat het darwinisme (neodarwinisme) en in navolging daarvan het sociaal darwinisme aan ideeën ontwikkeld heeft.
Dan, omdat we nu al  leven in het post-darwinistische tijdperk willen we de blik richten op het transhumanisme en het logische gevolg daarvan, het posthumanisme, zoals dat in navolging van het sociaal darwinisme aan het ontstaan is. (9,13, 18)
Bovenstaande titel had ook -antroposofie en transantroposme- kunnen heten, maar was dan minder duidelijk geweest. Vooral ook omdat zowel antropos als human –mens- betekenen, maar dat de invulling middels de toevoeging sofie een geheel verschillende is.

Heersend wereldbeeld.
Het volgende is de auteur opgevallen bij het lezen van populair wetenschappelijke geschriften en het zien van tv-documentaires, zoals deze o.a. op national geographic channel (NGC) vertoond worden, namelijk dat achter deze literatuur en documentaires bijna altijd een wereldbeeld schuilgaat, die als zodanig stilzwijgend en vanzelfsprekend wordt aangenomen.
Met name als het gaat om thema’s als geografie, astronomie, biologie, psychologie en de natuur; kortom als de ontwikkeling van mens en aarde in hun samenhang beschreven worden.
De schrijvers en programmamakers zien dit wereldbeeld als een objectieve en wetenschappelijke basis voor hun producten.

Denkbeelden.
Onderstaand wil de auteur enkele denkbeelden uit de hoek van de evolutionisten en Darwinisten belichten, die momenteel het heersende wereldbeeld bepalen.
Bewust wordt er niet voor gekozen om gezichtspunten vanuit het creationisme te beschrijven.
Ook wordt er hier vanaf gezien om vanuit de antroposofie een  kosmologische gedachtegang te ontwikkelen, die schepping met inbegrip van evolutie en involutie als middenweg tussen evolutietheorie en creationisme kan verklaren.

Oerknal
Er zijn natuurlijk meer theorieën, maar dat ons heelal zijn oorsprong gevonden heeft in de zogenaamde big bang of oerknal is wel een van de populairste. Ons wordt door serieuze wetenschappers beschreven dat dit heelal in aanvang kleiner was dan een zandkorrel , met een oneindige dichtheid. Dan wordt beschreven hoe e.e.a. na de oerexplosie begint uit te dijen en wat er dan in de eerste miljardste en daaropvolgende deelseconden allemaal gebeurt.
Er vormen zich gloeiende gaswolken en daaruit ontstaan melkwegstelsels, sterrenhopen, en sterren. In deze sterren (of zonnen) vormen zich de elementen en men stelt dat deze sterren ook weer kunnen ontploffen (supernova) waardoor de gevormde materie in de periferie terechtkomt en zodoende het basismateriaal vormt waaruit na afkoeling planeten kunnen ontstaan. (1)

Oerimplosie.
Een theorie die hierbij nauw aansluit is de big-crunch theorie; de idee daarachter is, dat als alle energie/materie in het heelal maar ver genoeg is uitgedijd, dat dan de onderlinge zwaartekracht van alle energie/materie uiteindelijk een halt toeroept aan deze uitdijing en dat daarna het heelal weer begint te krimpen en tenslotte implodeert tot het formaat van kleiner dan een zandkorrel , waarmee weer een nieuwe oerknal voorbereid wordt. (2) Dit idee heeft ook overeenkomsten met de theorie van een zwart gat. (22)

Entropie.
Een theorie die van het bovenstaande afwijkt is deze, die wel het uitdijende heelal postuleert, maar de uitdijing houdt nooit meer op en uiteindelijk raken alle hemellichamen ruimtelijk zover van elkaar verwijderd dat ook lichtcontact verdwijnt en alle zonnen uitdoven, slechts sintels overblijven en de energie die er nog is zich gelijkmatig verspreidt over het heelal, dat dan een warmtedood sterft. (3)

Oersoep.
Maar voordat het zover is, …..op de afkoelende planeet (in dit geval onze aarde) heersen  op een gegeven moment dusdanige omstandigheden,  dat er gesproken kan worden van de aanwezigheid van een oersoep met daarin een mix van mineralen en de idee is dat daarin de eerste bouwstenen van leven ontstaan zijn,  o.a. door bliksems e.d. uit de atmosfeer, wat als een chemisch/fysisch proces geduid wordt.
Wetenschappers hebben in laboratoria deze oersoep proberen te reconstrueren en met trots wordt ons medegedeeld, dat het gelukt is om op die manier bouwstenen van het leven te creëren.(4)
En dan wordt de gedachtesprong gemaakt dat uit die bouwstenen ook het leven is ontstaan. (5)

Evolutie.
Men heeft een mechanisme ontdekt, dat er voor zorgt dat er een evolutie plaatsvindt in de eenmaal uit de oersoep gevormde primitieve levensvormen.
Dat is, dat er nadat er leven gevormd is, door toeval spontaan mutaties optreden , daarbij worden er miljarden jaren als tijdspad genoemd. Dit kunnen zowel goede mutaties zijn, waardoor de levensvorm zich beter kan aanpassen aan de omgeving als slechte mutaties, die het omgekeerde bewerken waardoor de levensvorm dan weer verdwijnt. (6) Maar doelgerichtheid in deze evolutie ziet men niet.

Survival of the fittest.
Aangezien alleen die levensvormen overblijven, die zich kunnen aanpassen, zal er op die manier een natuurlijke selectie optreden, die  levensvormen steeds beter in staat stelt om zich verder te kunnen ontwikkelen. In de idee van Darwin, de strijd van de sterkste.

Mens.
Uiteindelijk komt men dan bij de mens terecht als eindproduct van een evolutie via mutatie en selectie. In deze visie hebben mensen en aapachtigen dezelfde stamboom. Wat de verhouding is tot het plantenrijk wordt hier door auteur buiten beschouwing gelaten.
Dat er bewustzijn kon ontstaan bij dieren (pijn, begeerte etc.) en bij de mens geest (denkvermogen), ziet men als een voortzetting van het ontstaan van leven, dus nog steeds een chemisch proces, weliswaar wel heel ingewikkeld en nog niet kompleet begrepen.
Maar in ieder geval als een product van de materie.

Tot zover in vogelvlucht enkele theorieën geschetst uit de hoek van de darwinistisch geïnspireerde evolutionisten. (15)

Kanttekeningen.
Men zou wat kanttekeningen kunnen zetten bij e.e.a.:
Een heelal kleiner dan een zandkorrel?
Een visie op het ontstaan van planeten werd vroeger wel eens veraanschouwelijkt tijdens natuurkundelessen op school. (methode Kant Laplace) In een teil met water werd een hoeveelheid olie gegoten, die op het water bleef drijven. Dit moest de vroegere gasmassa’s verbeelden. Vervolgens nam de leraar een spatel en begon hij in de teil te roeren met cirkelvormige bewegingen. In het midden vormde zich dan een bolvormige olievlek en daarvan los kwamen  oliebolletjes, die dan om het centrale deel heen bleven cirkelen. De centrale bol was dan de zon en de daarom heen cirkelende druppels de planeten. (7)
Dat in het echte heelal geen leraar waargenomen wordt die aan het roeren is, moge duidelijk zijn. De moderne computeranimaties die op deze manier het ontstaan van een sterrenstelsel simuleren laten deze afwezigheid nog minder opvallen.
Bij het kunstmatig nabootsen van een oersoep-situatie waaruit bouwstenen van het leven voortgebracht worden wordt dezelfde gedachtefout gemaakt, namelijk dat de wezens in het laboratorium op een intelligente manier aan het experimenteren zijn. Bij de oorspronkelijke oersoep en bij het roeren in de teil laat men vervolgens die (experimenterende) intelligentie weg.

De paradox van het (sociaal)darwinisme
Vanuit het niets (de oerknal)  is na ontzettend lange ontwikkelingstijden uiteindelijk de mens ontstaan uit oorspronkelijk dode materie. (maar wat is materie eigenlijk?) Het proces van toevallige mutatie en daarop volgende selectie, zouden een dergelijk ingewikkeld organisme als de mens hebben laten ontstaan.
Nu, de mens, een denkend wezen, zelfbewust,  begint steeds meer kennis te krijgen van genen, DNA etc. maar ook van computertechnieken. M.a.w. de mens zal eens in staat zijn om bewust mutaties op het menselijk organisme zelf uit te voeren, waardoor de menselijke evolutie aanzienlijk versnelt.
Denk nu eens dat deze mensgestuurde evolutie zo nog miljoenen jaren doorgaat en dan ook steeds perfecter wordt. Eens zal er dan een soort supermens ontstaan.
Een mensensoort, die naar believen ander leven kan scheppen. (8)

Transhumanisme-posthumanisme.
Nu de volgende gedachte: Als de mens in een verre toekomst inderdaad zo ver komt, en een supermens of Üebermensch wordt. Dan kan ditzelfde proces in de lineaire tijd gezien ook in het verre verleden ergens in het heelal plaatsgevonden hebben. Daarbij te denken aan andere wezens levend en zich ontwikkelend bij andere sterren op andere planeten.
Deze superwezens, scheppende goden (in onze ogen), die in het verre verleden al bereikt hebben wat de mens in de (verre) toekomst kan evenaren, zouden aan de wieg gestaan kunnen hebben van ons als aardemensheid………..Deze gedachte heeft al een hele menigte UFO gelovigen in zijn ban. Een titel van een boek van de populaire Erich von Däneken luidde dan ook: -waren de Goden kosmonauten?-

Dit laatste slechts als ludiek gedachte-experiment, dat de oerknal middels toeval en selectie en daarna versneld door zelfgestuurde evolutie een scheppende geest zou kunnen voortbrengen volgens het sociaal darwinisme, dat daarmee overgegaan is in een zienswijze die tegenwoordig transhumanisme genoemd wordt. (9)

In een later gepland artikel willen we hier veel uitvoeriger op ingaan. Onderstaand enkele citaten en een verwijzing naar een youtube filmpje. Het tijdsbestek waarover hieronder gesproken wordt is echter geen miljoenen jaren, maar slechts enkele decennia.

Binnen 30 jaar zullen we de technologische middelen hebben, bovenmenselijke intelligentie te scheppen. Kort daarna zal het tijdperk van de mensheid ten einde zijn […] Ik acht het passend, deze gebeurtenis als een singulariteit te bestempelen. Het is een punt, waar we onze modellen moeten opgeven, een nieuwe werkelijkheid heerst daar dan… En toch: wanneer het dan eindelijk zo ver is, zal het wel een grote verrassing en een nog grotere onbekendheid zijn. (Vernor Vinge, The Coming Technological Singularity 1993)


De wereldberoemde transhumanist, futurist en uitvinder Raymond Kurzweil, (10) oprichter van Kurzweil Technologies, noemt 2029 als de datum waarop er een definitief omslagpunt zal zijn en de computer het menselijk brein zal evenaren, aanvullen, verbeteren en vervolgens voorbijstreven. Vanaf 2030 zal het onderscheid tussen virtuele en fysieke werkelijkheid weggevallen zijn omdat de hersenen kunstmatig tot een realiteitsbeleving zullen worden gestimuleerd, zegt Kurzweil in een interview voor VBS-televisie. Elk lichaam zal ‘geoptimaliseerd’ zijn met neurologische chips. In 2045 zal er een nieuw ‘verbeterd’ mensenras opstaan, de kroon op de eugenetica (20), als mens en machine zullen samensmelten tot een hybride. Kurzweil noemt deze fusie ‘De Singulariteit.’32 (11)
Dit filmpje boven op youtube is het verhaal van de man  (Kevin Warwick) die het over koeiengeloei  heeft als de (beeld)spraak voor sprekende achtergebleven mensen.
Deze mensen worden dan als sub-species gekarakteriseerd. Warwick is de man die samen met zijn vrouw een chip heeft laten implanteren opdat ze direct via hun zenuwstelsel met elkaar kunnen communiceren. De bedoeling in de nabije toekomst is dat de communicatie direct van brein naar brein gaat functioneren zodat je als mensen onderling bliksemsnel kunt communiceren zonder het gesproken woord nog nodig te hebben. Kennis hoef je je niet meer eigen te maken maar kun je downloaden naar je geïmplementeerde chip die direct via het zenuwstelsel met de hersenen verbonden kan worden, zodat je dan ook je geheugen kunt upgraden. De cyborg.

Een definitie uit wikipedia:
Posthumans zijn personen met ongeëvenaarde lichamelijke, intellectuele en psychische mogelijkheden, zelf-programmerende, zelfstandig en onafhankelijk handelende, potentieel onsterfelijke, ongelimiteerde individuen.(13)

Als laatste nog enkele citaten van Steiner die komende ontwikkelingen signaleerde.
In volgende artikelen willen we dan dit thema verder gaan uitdiepen.
In de artikelen over de incarnatie van Ahriman (16) wordt ook aangeduid, dat de hele opbouw van de infrastructuur van deze incarnatie er op gericht is een lichamelijkheid voor te bereiden , waarin Ahriman ten volle zijn doelstellingen zal kunnen verwezenlijken.
De stroming vertegenwoordigt door het transhumanisme en het posthumanisme zijn dienstbaar aan dit streven. (13)

Het samensmeden van het mensenwezen met het machinale wezen, dat zal voor de rest van de aardeontwikkeling een groot, aanzienlijk probleem zijn. Ik heb er weloverwogen vaker op opmerkzaam gemaakt, ook in openbare voordrachten, dat het bewustzijn van de mensen samenhangt met afbrekende krachten. Tweemaal heb ik het in openbare voordrachten in Basel gezegd: In ons zenuwstelsel  (hinein ersterben wir) maken we een sterfproces door..-Deze krachten, deze wegstervende (ersterbende) krachten, ze zullen steeds krachtiger en krachtiger worden. En er zal de verbinding gelegd worden tussen de in mensen wegstervende (ersterbende) krachten die verwant zijn aan elektrische, magnetische krachten en de uiterlijke machinekrachten. De mens zal in zekere zin zijn bedoelingen, zijn gedachten in de machinekrachten kunnen invoeren. Nog onontdekte krachten in de mensennatuur zullen worden ontdekt, zulke krachten, welke op de uiterlijke elektrische en magnetische krachten inwerken. Dat is het ene probleem: het samenbrengen van de mens met het mechanische, dat steeds meer en meer om zich heen moet grijpen in de toekomst. (14)

Nu is er intelligentie op de aarde. Nu wordt het van het allergrootste belang, nu grijpt het ook in in het aardse van de mensen. Het geestelijke bereidt zich voor, om voor de eerste keer rasvormend te worden. En de tijd zal komen, dat men niet meer zal kunnen zeggen: de mens ziet er zo uit alsof hij ergens thuis hoort, hij is een Turk of Arabier of een Engelsman of een Rus of een Duitser; maar men zal moeten zeggen: deze mens voelde zich in een vorig aardeleven geroepen, zich tot het spirituele in Michaëlische zin te wenden. Zodat ook direct fysiek-scheppend, fysiek-vormend datgene optreedt, wat door (tijdgeest) Michaël beïnvloed is.(17)

Dit laatste duidt op een richting die de mensen kunnen inslaan, die niet willen meegaan met de transhumanistische ideeën en praktijk, waar mensen om zich verder te kunnen evolueren zich door genetische en computertechnieken laten “verbeteren” of updaten.
Een alternatief daartegen zal zijn om een spirituele ontwikkeling te gaan en zich o.a. uiteen te zetten met het witmagische deel van het mechanische occultisme. (19)

Hier nog een filmpje met de titel mad scientists. De titel spreekt voor zich.
Kees Kromme

Noten:
2.  http://nl.wikipedia.org/wiki/Big_Crunch ) Een metafysische duiding is wel eens genoemd dat dit een ademhaling van Brahman zou zijn.
14. GA 178, 25-11-1917, Yeshayahu Ben Aharon maakt in zijn cursussen en zijn nieuwe boek een speerpunt van dit thema  De Gebeurtenis in Werenschap, Geschiedenis, Filosofie en Kunst,
Nog 2 boeken zijn in de maak  http://www.event-studies.org/
een update en vraag van Aharon in dit artikel. dd 4-1-2013.wb medewerking inzake het scheppen van een spirituele tegenhanger van het fenomeen technologische singulariteit
15. Aangezien dit slechts op vereenvoudigde wijze en in een notedop samengevat is, verwijs ik graag naar het  boek van Arie Bos, waar e.e.a. wat uitvoeriger beschreven wordt: http://www.iocob.nl/boekbespreking/hoe-de-stof-de-geest-kreeg.html
16. De triomf van Ahrimans komende incarnatie deel 1,2 en 3 zoals in verschillende uitgaven van Apokalyps Nu!   te lezen.
17. GA 237,  3-8-1924.
In GA 186 spreekt Steiner zowel over materialistisch occultisme als over mechanisch occultisme.
Als het gaat over materialistisch occultisme dan steeds in verband met het misbruik wat door bepaalde groeperingen van deze (toekomstige) kracht gemaakt kan worden. Als het gaat over mechanisch occultisme, dan kan dat zowel gebruikt worden voor niet egoïstische doeleinden dmv morele mechanische techniek, maar ook hier blijkt misbruik mogelijk te zijn. GA 186, 01-12-1918 zie ook
noot 19, e.e.a. zal nog wat uitvoeriger ter sprake komen in komende nummers van Apokalyps Nu.

21 opmerkingen:

cheese curve zei

2e bericht dd 11-1-2013A

Call for Research Associates

Dear Friends,

As part of my present research on “Cognitive Yoga & the building of a virtual* body”, I am assembling a team of research associates, whose task will be to support the creation of scientific, philosophical, artistic and social frameworks, contexts and applications for this research. The work of the research team will be integrated with my tasks in the Global Event College and the School of Spiritual Science.

(*Virtual= Medieval Latin virtualis, from virtus, the full potential and power of all good things, as the tree is virtually present in the seed. I use it as synonymous for the etheric).

Research Goal and Method

The goal of this research is to apply Steiner’s spiritual-scientific cognitive method, the Michaelic yoga, described in the lecture cycles “The Mission of Michael” and “The Boundaries of Natural Science”, to the spiritual-scientific building processes of a new etheric body. This task becomes possible for the first time thanks to an inflow of highly creative and intensive life forces started in recent years. The creation of this body is a conscious contribution to the resurrection body of humanity and the earth, and its formation is one of the foremost collaborative cognitive and social tasks for the coming 33 years.
The term “body” is used here also in the widest sense, encompassing a new life world with a wholly new activity of thinking, feeling and willing and cultural and social creativity.
The exact technological counterpart of this project is called the “Singularity”, which means the full merging and immersion of the human body and consciousness with infinite Artificial Machine Intelligence, projected by Kurzweil for the year 2045.

The coming 33-year cycle, from 2012 to 2045, marks the time in which the new tasks of Spiritual Science in the first half of the 21st century must be actualized.

Basic qualifications
Thorough acquaintance with at least two of the three fields below:

1. Rudolf Steiner’s research on physiology, psychology and cognitive problems of the sense-and nerve system, with its threefold connections to the brain, rhythmic, and metabolic systems.
2. Ray Kurzweil’s books, How To Create a Mind and The Singularity is near.
3. Ben-Aharon’s books, The New Experience of the Supersensible and The Event in Science, History, Philosophy & Art.

Wish to join the research team?
Submit your vita: ybayba12@gmail.com
(Vita will include: 1. Bio about the required qualifications: what have you studied from the above mentioned works. 2. References to original research/ work accomplished in the above-mentioned fields of research and creativity).

cheese curve zei

alvast als voorproefje op een toekomstig artikel:

singulariteit

cheese curve zei


quantum computing

cheese curve zei

GA 178 , 25-11-1917
""Denn in dem Augenblick, wo man hinter alle Geheimnisse des
Ihnen das letzte Mal angeführten Doppelgängers dringt, kommt man
eben gerade in die Lage - ich rede nichts Unreales -, Gehirne zu
dem Wert zu bringen, den sie nur haben als Masse auf die Waage
gelegt, weil man imstande ist, wenn sie belebt werden sollen, sie bloß
durch den Doppelgänger beleben zu lassen."" Wanneer Kurzweil het heeft over het downloaden van de menselijke geest in een computer of het inbrengen van chips in de menselijke hersenen, kan misschien gedacht worden aan dit citaat van Steiner

cheese curve zeimind simulation

cheese curve zei

De techniek is er nog niet helemaal, maar er wordt hard aan gewerkt. Software waardoor je voor je gevoel lijfelijk aanwezig bent in een virtuele wereld.
Als dit vervolmaakt wordt kun je je wel indenken wat dat gaat betekenen, voor diegenen die graag in zo'n wereld willen leven.

link

cheese curve zei

grappig.. maar serieuze ondertoon


google glass

cheese curve zei


de-transhumane-mens-dooft-de-ziel

cheese curve zei

http://finance.yahoo.com/news/brain-hacking-having-incredible-effects-131836274.html

Brain Hacking Is Having Incredible Effects And It's Just Getting Started

cheese curve zei

reacties op het
thema

cheese curve zei

Transhumanisten hebben het idee goden te kunnen scheppen, doch vragen over moraliteit blijven ;):

SINGULARITARIAN GODS BUT WITH OLD NASTY HUMAN INSTINCTS
Let's assume a bad futuristic scenario.
Humans have the instinct of dominance. Of course, people are not equal on this trait because of genetic variability, but almost everyone has versions of genes for it with different "strengths".
Many humans as soon they get more economic, political, technological or whatever other type of power, they try to dominate and control more people and resources for their selfish purposes. And I am talking about just one of their nasty instincts.
Now, if in the future, advanced technologies could create individuals almost as powerful as mythical gods, obviously, their desire for dominance and control, and capability for oppression would be astronomical.
How these technological gods of the future will deal with each other powers and desire for dominance and control ( not to mention other nasty instincts of human nature ) ?
What would happen to billions of people who, unluckily, won't have access to these tremendously empowering technologies ?
How a viable society would be even possible with these almost infinitely selfish gods ?
Shouldn't humans remove their bad instincts and augment their good ones, and create an harmonic egalitarian society, without hierarchies of dominance and oppression, way before they acquire extreme powers through advanced technologies ?
Efstratios Filippidis

cheese curve zei

en:
There is nothing more important in this world than creating artificial Gods.

bron

Hier is een ahrimanisch streven bemerkbaar, te verwachten valt dat Ahriman zich in zijn eigen schepping zal willen incarneren.

cheese curve zei

Ahrimanische Verseuchung der Gegenwart.Wenn nun der Mensch es dahin bringt,
daß neben ihm eine Maschine arbeitet, so ist das ja (nur) so, daß er das, was er früher
selber tun mußte, gewissermaßen an die Maschine ausliefert. 202.48 Jetzt läßt der
Mensch einströmen in die Materie seinen Geist, in Mechanismen. Jetzt verahrimanisiert
er es, mechanisiert es. Wir leben im Zeitalter der ahrimanischen Verseuchung.
Die Menschen merken gar nicht, daß sie eigentlich zurücktreten aus der Welt, und
daß sie ihren Verstand der Welt einverleiben und neben sich eine Welt, die selbständig
wird, schaffen. Der Mensch kann ja als der Dumme daneben stehen, dem zuletzt
seine Maschinen entgegenlaufen, wenn er noch etwas kompliziertere Kombinationen
von Kräften findet. Diese Ahrimanisierung werden wir nicht aufhalten, sollen
wir auch nicht aufhalten. Die Kultur verlangt die Ahrimanisierung. Aber ihr muß an
die Seite gestellt werden, was nun aus dem menschlichen Inneren heraus arbeitet,
was aus dem menschlichen Inneren wiederum Weisheit, Schönheit, Kraft oder Stärke
schöpft in der Imagination*, in der Inspiration*, in der Intuition*. Denn die Welten,
die da aufgehen werden, die werden des Menschen Welten sein, es werden solche
sein, die im Geiste, in der Seele vor uns stehen, während draußen die ahrimanischen
Maschinenkräfte ablaufen. Und diese Mächte, die da aus der Imagination, aus
der Inspiration, aus der Intuition aufsteigen, die werden die Macht haben, zu dirigieren,
was sonst den Menschen überwältigen müßte um ihn herum aus dem rasenden
Tempo der Ahrimanisierung heraus. Aber überwältigen würden den Menschen
die mechanisierenden Kräfte, wenn er für sie nicht das Gegengewicht finden würde
in dem, was er finden kann aus den Offenbarungen der geistigen Welt heraus, die er
erstreben muß. GA202.51ff

cheese curve zei

"The cosmic forces drawn from this direction will create remarkable machines, because they will carry a certain power of intelligence within themselves. And a Spiritual Science which itself reaches out towards the cosmic will have to see to it that all the great temptations which come from these machine-animals, created by man himself, are not allowed to exercise any harmful influence upon him."

cheese curve zei

And from the earth there will spring forth a terrible brood of beings, a brood of automata of an order of existence lying between the mineral and the plant kingdoms, and possessed of an overwhelming power of intellect.
This swarm will seize upon the earth, will spread over the earth like a network of ghastly, spider-like creatures, of an order lower than that of plant-existence, but possessed of overpowering wisdom. These spidery creatures will be all interlocked with one another, and in their outward movements they will imitate the thoughts that men have spun out of the shadowy intellect that has not allowed itself to be quickened by the new form of Imaginative Knowledge by Spiritual Science. All the thoughts that lack substance and reality will then be endowed with being.
The earth will be surrounded — as it is now with air and as it sometimes is with swarms of locusts — with a brood of terrible spider-like creatures, half-mineral, half-plant, interweaving with masterly intelligence, it is true, but with intensely evil intent. And in so far as man has not allowed his shadowy intellectual concepts to be quickened to life, his existence will be united not with the Beings who have been trying to descend since the last third of the nineteenth century, but with this ghastly brood of half-mineral, half-plantlike creatures. He will have to live together with these spider-like creatures and to continue his cosmic existence within the order of evolution into which this brood will then enter.
- See more at: http://wn.rsarchive.org/Lectures/19210513p01.html...

cheese curve zei

„Und aus der Erde wird aufsprießen ein furchtbares Gezücht von Wesenheiten, die in ihrem Charakter zwischen dem Mineralreich und dem Pflanzenreich drinnen stehen als automatenartige Wesen mit einem überreichlichen Verstande, mit einem intensiven Verstande. Mit dieser Bewegung, die über der Erde Platz greifen wird, wird die Erde überzogen werden wie mit einem Netz, einem Gewebe von furchtbaren Spinnen, Spinnen von einer riesigen Weisheit, die aber in ihrer Organisation nicht einmal bis zum Pflanzendasein heraufreichen, furchtbare Spinnen, die sich ineinander verstricken werden, die in ihren äußeren
Bewegungen alles das imitieren werden, was die Menschen ausdachten mit dem schattenhaften Intellekt, der sich nicht anregen ließ von demjenigen, was durch eine neue Imagination, was überhaupt durch Geisteswissenschaft kommen soll. All dasjenige, was die Menschen an solchen Gedanken denken, die irreal sind, das wird wesenhaft. Die Erde wird überzogen sein, wie sie jetzt mit einer Luftschicht überzogen ist, wie sie sich manchmal mit Heuschreckenschwärmen überzieht, mit furchtbaren mineralisch-pflanzlichen Spinnen, die sehr verständig, aber furchtbar bösartig sich ineinander spinnen.
Und der Mensch wird, insoweit er nicht seine schattenhaften
intellektuellen Begriffe belebt hat, statt sein Wesen mit den Wesen, die heruntersteigen wollen seit dem letzten Drittel des 19- Jahrhunderts, zu vereinigen, er wird sein Wesen mit diesen furchtbaren mineralisch-pflanzlichen Spinnengetieren vereinigen müssen. Er wird selber zusammenleben mit diesen Spinnentieren, und er wird sein weiteres Fortschreiten im Weltendasein suchen müssen in derjenigen Entwickelung, die dann annimmt dieses Spinnengetier.“
GA 204, „Perspektiven der Menschheitsentwickelung“, 13.05.1921

cheese curve zei

Man braucht keine Vorliebe zu haben für die anthroposophisch
orientierte Geisteswissenschaft, um sie vertreten zu wollen, sondern
man braucht bloß Mitleid mit den Menschen zu haben, welche diese
Gedanken brauchen, weil diese Gedanken schöpferische Gedanken
sind für das Seelenleben, weil der Mensch dazu berufen ist in der
Zukunft, das zu werden, als was er sich ansieht. - Dies mußte eintreten
im Verlauf der weisheitsvollen Weltenlenkung, damit der
Mensch wirklich zum vollen freien Selbstbewußtsein kommen kann.
Auf der einen Seite mußten die Götter dem Menschen die Möglichkeit
geben, sein eigenes Geschöpf zu werden. GA 178, 13-11-1917.

cheese curve zei

http://wfgw.diemorgengab.at/WfGWmblB20.htm artikel Prokofieff

cheese curve zei

Maschinenarbeit künftige
Man wird nämlich (einmal) wissen, welche Bewegungen beim Menschen für seine Gesundheit und seine ganze Stoffwechselentwickelung richtig und welche falsch sind. Dann wird die Zeit kommen, wo man die Arbeit nach dem Menschen richten wird. Heute richtet man die Arbeit nach den Maschinen. [1]
Derjenige, der heute sich ahnende Vorstellungen von der Zukunft der technischen Entwickelung machen kann, der weiß, daß in der Zukunft ganze Fabriken individuell wirken werden, je nach demjenigen, der die Fabrik leitet. Die Gesinnung wird in die Fabrik hineingehen und sich übertragen auf die Art und Weise, wie die Maschinen arbeiten. Der Mensch wird zusammenwachsen mit der Objektivität. Alles, was wir berühren werden, wird nach und nach den Abdruck menschlichen Wesens an sich tragen. Denken Sie sich einmal einen recht guten Menschen in der Zukunft, einen Menschen, der wirklich auf besonderer Höhe menschlicher Gesinnung ist, was wird der können? Der wird Maschinen konstruieren und Zeichen für sie festsetzen können, die nur vollzogen werden können von Menschen, die so gesinnt sind wie er, die also auch gutgesinnt sind. Und alle Bösgesinnten werden mit dem Zeichen eine ganz andere Schwingung erregen, und die Maschine wird nicht gehen. Solange dasjenige, was aus der Berufsarbeit hervorgegangen ist, gewissermaßen die Aura der Emotionen der Menschen trug, Freude die Menschen hineinarbeiten, war es unzugänglich für diese Art von Einwirkung. In demselbem Maße, in dem das, was durch die menschliche Berufsarbeit hervorgebracht wird, nicht mehr mit besonderem Enthusiasmus wird gemacht werden können, wird, weil das eine notwendige Bedingung ist, in demselben Maße, was so von den Menschen ausfließt und ausströmt, motorische Kraft werden können. [2] Aus dem Zusammenwirken dessen, was von den Fischen und von Jungfrau (als kosmische Richtungen) kommt, wird man nichts Unrechtes (siehe: Okkultismus unlauterer) zuwege bringen können; da wird man dasjenige erreichen, was zwar den Mechanismus des Lebens in einem gewissen Sinne von den Menschen loslösen wird, aber keinerlei Herrschaft und Macht einer Gruppe über die andere begründen kann. Die kosmischen Kräfte, die von dieser Seite geholt werden, die werden merkwürdige Maschinen erzeugen, aber nur solche, die den Menschen die Arbeit abnehmen werden, weil sie selber in sich eine gewisse Intelligenzkraft tragen werden. Und eine selber auf das Kosmische gehende spirituelle Wissenschaft wird dafür zu sorgen haben, daß alle die großen Versuchungen, die von diesen Maschinentieren, die der Mensch selber hervorbringt, ausgehen werden, auf den Menschen keinen schädlichen Einfluß ausüben. Dagegen werden viele Bestrebungen auftreten, welche die Toten in künstlicher Weise in das menschliche Dasein hereinführen. Und auf dem Umweg durch (die kosmische Richtung aus den) Zwillingen werden in das Menschenleben Tote hereingeführt werden, wodurch in einer ganz bestimmten Weise die menschlichen Vibrationen fortklingen, fortvibrieren werden in den mechanischen Verrichtungen der Maschine. Der Kosmos wird die Maschinen bewegen auf jenem Umweg, den ich eben angedeutet habe. [3]
Zitate:
[1] GA 350, Seite 64 (Ausgabe 1962, 314 Seiten)
[2] GA 172, Seite 91ff (Ausgabe 1964, 240 Seiten)
[3] GA 178, Seite 231f (Ausgabe 1980, 248 Seiten)
Quellen:
GA 172: Das Karma des Berufes des Menschen in Anknüpfung an Goethes Leben (1916)
GA 178: Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen (1917)
GA 350: Rhythmen im Kosmos und im Menschenwesen. Wie kommt man zum Schauen der geistigen Welt? (1923)

cheese curve zei

Derjenige, der heute sich ahnende Vorstellungen von der Zukunft der technischen Entwickelung machen kann, der weiß, daß in der Zukunft ganze Fabriken individuell wirken werden, je nach demjenigen, der die Fabrik leitet. Die Gesinnung wird in die Fabrik hineingehen und sich übertragen auf die Art und Weise, wie die Maschinen arbeiten. Der Mensch wird zusammenwachsen mit der Objektivität. Alles, was wir berühren werden, wird nach und nach den Abdruck menschlichen Wesens an sich tragen. Denken Sie sich einmal einen recht guten Menschen in der Zukunft, einen Menschen, der wirklich auf besonderer Höhe menschlicher Gesinnung ist, was wird der können? Der wird Maschinen konstruieren und Zeichen für sie festsetzen können, die nur vollzogen werden können von Menschen, die so gesinnt sind wie er, die also auch gutgesinnt sind. Und alle Bösgesinnten werden mit dem Zeichen eine ganz andere Schwingung erregen, und die Maschine wird nicht gehen. Solange dasjenige, was aus der Berufsarbeit hervorgegangen ist, gewissermaßen die Aura der Emotionen der Menschen trug, Freude die Menschen hineinarbeiten, war es unzugänglich für diese Art von Einwirkung. In demselbem Maße, in dem das, was durch die menschliche Berufsarbeit hervorgebracht wird, nicht mehr mit besonderem Enthusiasmus wird gemacht werden können, wird, weil das eine notwendige Bedingung ist, in demselben Maße, was so von den Menschen ausfließt und ausströmt, motorische Kraft werden können.
GA 172, Seite 91ff (Ausgabe 1964, 240 Seiten)

cheese curve zei

KURZWEIL OVER ZIJN OVERLEDEN VADER.

I have collected and keep many boxes of information about my father. I have his letters, music, 8mm movies and my fading memories of him. It will be possible to create a very realistic avatar in a virtual environment or augmented reality. When you actually interact with an avatar physically, it will ultimately pass a Frederick Kurzweil Turing test -- meaning he’ll be indistinguishable from our memories of the actual Frederick Kurzweil.